איך בונים מצגת

יום שבת, 4 ביולי 2009

נאמני בטיחות וגיהות :

חובותיו וסמכויותיו של נאמן בטיחות וגיהות :
נאמן בטיחות וגיהות הינו עובד שחובתו וסמכותו הן :
א. לברר את תנאי הבטיחות והגיהות במפעל ולפעול לשיפורם .
ב. להדריך את העובדים וליעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות .
ג. להודיע בכת למעביד על ליקויים בבטיחות ובגיהות . העתק מכתב ההודעה יימסר
למפקח עבודה אזורי .
ד. לעיין בכל פנקס , תעודה , דו"ח או כל מסמך אחר הקשורים לבטיחות , שחובה לנהלם או
להגישם על-פי חוקי העבודה והבטיחות בעבודה .
ה. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל .

מינוי נאמני בטיחות :
במקום בו פועלת ועדת בטיחות יהיו נציגי העובדים בוועדה , ועובדים אחרים שהוועדה מינתה . הנאמנים לענייני בטיחות וגיהות במפעל . במפעל שאין בו ועדת בטיחות , ימונו נאמני הבטיחות והגיהות על ידי ועד העובדים , ובמקום שאין ועד עובדים הם ייבחרו על-ידי העובדים באסיפה מיוחדת שתכונס לצורך זה , בסיוע מדריך המוסד לבטיחות . מספר הנאמנים שייבחרו צריך להיות מאושר על-ידי מפקח העבודה האזורי . בעת מינוי או בחירת נאמני בטיחות יש להתחשב בוותק שלהם במפעל , ובמידת העירנות וההבנה שהם מגלים לבטיחות בעבודה . נאמני הבטיחות והגיהות ייבחרו או ימונו לתקופה של שלוש שנים , ואפשר למנותם או לבחרם מחדש לאחר תקופת כהונתם .

נאמן הבטיחות ימסור דין וחשבון לוועדת הבטיחות :

ועדת בטיחות מוסמכת לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות , וכן לבקר ולתאם את פעולותיהם .

חובת המעביד לעודד את נאמני הבטיחות בתפקידם ולהגיב על המלצותיהם :

על המעביד לעודד את נאמן הבטיחות והגיהות בפעולותיו , ולתת לו הקלות נאותות המאפשרות לו למלא את תפקידו . המעביד חייב לנקוט אמצעים מתאימים לתיקון ליקויים עליהם נמסרה לו הודעה מהנאמן , ואם לא עשה כן , עליו למסור לנאמן הבטיחות , תוך זמן סביר , הודעה מנומקת בכתב (עם העתק במכתב רשום למפקח עבודה ראשי) .

איסור פגיעה בתנאי עבודת נאמן בטיחות עקב פעולותיו בבטיחות :

אסור למעביד לפגוע בתנאי עבודתו של נאמן בטיחות או לפטר אותו בגלל פעולותיו כנאמן בטיחות .

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954

19. נאמני בטיחות במפעל שקיימת בו ועדת בטיחות

מפעל שקיימת בו ועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בוועדה, וכן עובדים אחרים שמינתה הועדה, הנאמנים לעניני בטיחות וגיהות באותו מפעל.

20. נאמני בטיחות במפעל שאין בו ועדת בטיחות

(א) מפעל שאין בו ועדת בטיחות רשאים העובדים לבחור מביניהם או למנות נאמנים לעניני בטיחות וגיהות במספר שיאושר על ידי מפקח עבודה אזורי.
(ב) דרך בחירתם או מינוים של נאמנים לפי סעיף קטן (א), תקופת כהונתם והסגולות שיש להתחשב בהן בבחירתם או במינוים, ייקבעו בתקנות.

21. הודעה על נאמן בטיחות ותחילת כהונתו

מי שנבחר או נתמנה נאמן בטיחות וקיבל על עצמו את התפקיד יודיע על כך בכתב למעבידו, ואם יש ועד עובדים במקום, יאשר הועדה את ההודעה; העתק ההודעה יישלח על ידי המעביד בדואר רשום למפקח עבודה אזורי ותחילת כהונתו של הנאמן תהיה מתאריך מתן ההודעה למעביד.

22. חובות וסמכויות של נאמן בטיחות

ואלה חובותיו וסמכויותיו של נאמן בטיחות:
(1) לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורם;
(2) להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות;
(3) להודיע בכתב למעביד או לבא-כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות; העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח עבודה אזורי;
(4) לעיין בכל פנקס, תעודה, דין-וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק שביצועו ביד שר העבודה;
(5) להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

23. חובות המעביד

המעביד -
(1) יתן לנאמן הבטיחות את ההקלות הנאותות למילוי תפקידו ויעודד אותו בפעולותיו;
(2) ינקוט באמצעים מתאימים לתיקון ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה כדין על ידי נאמן בטיחות, ואם לא עשה כן ימסור לנאמן הבטיחות, תוך זמן מתקבל על הדעת, הודעה מנומקת בכתב וישלח העתק הודעתו במכתב רשום למפקח עבודה אזורי.

24. הגנה על נאמן בטיחות

לא יפגע המעביד בתנאי עבודתו של נאמן בטיחות ובמעמדו בעבודה ולא יפטרו בשל פעולותיו כנאמן בטיחות; הוראות סעיף 17(א)(2) יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, על חילוקי דעות בין נאמן בטיחות לבין מעביד בקשר למעשי המעביד כאמור.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות-בטיחות ונאמני-בטיחות), תשכ"א-1960
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11, 20 ו-43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 1954-, אני מתקין תקנות אלה:

1. מינוי נציגי עובדים ונאמנים

נציגי עובדים בועדת-בטיחות (להלן - נציגי העובדים) או נאמנים לעניני בטיחות וגיהות (להלן - הנאמנים) יתמנו על ידי ועד העובדים במפעל.

2. קשר בין ועדת בטיחות ובין ועד עובדים ומועצת ייצור

בין נציגי העובדים יהיה אחד שהוא חבר ועד העובדים, ואם יש במפעל מועצת-ייצור, גם אחד שהוא נציג העובדים במועצה; חבר ועד עובדים שנתמנה נציג כאמור, לא יטיל עליו ועד העובדים תפקיד קבוע אחר.

3. בחירת נציגי עובדים ונאמנים

אין במפעל ועד עובדים, ייבחרו נציגי העובדים או הנאמנים על ידי העובדים במפעל, באסיפה שתכונס לצורך זה, על ידי בא-כוח המוסד לבטיחות ולגיהות.

4. סגולות חברי ועדת בטיחות ונאמנים

במינוים או בבחירתם של חברי ועדת-בטיחות ונאמנים יש להתחשב בסגולות אלה:
(1) ותק במפעל ובמקצוע;
(2) עירנות והבנה לבטיחות בעבודה.

5. תקופת כהונה

חברי ועדת-בטיחות ונאמנים יתמנו או ייבחרו לשלוש שנים, ומותר לחזור למנותם או לבחרם מחדש; ובלבד שתקופת כהונתו של נציג העובדים בועדת-בטיחות שהוא חבר ועד העובדים או נציג העובדים במועצת-ייצור, תסתיים לפני המועד האמור אם חדל להיות חבר ועד העובדים או נציג העובדים במועצת הייצור.

5א. מועדי התכנסות ועדת הבטיחות

על ועדת הבטיחות להתכנס לפחות שמונה פעמים בשנה; לא התכנסה הועדה כאמור, יכנסה הממונה על הבטיחות והוא יקבע את המועד ואת סדר היום של הועדה.

6. אישור פעולות

פעולה שנעשתה על ידי חברי ועדת-בטיחות, שתקופת כהונתם נסתיימה ושהייתה כדין אילולא נסתיימה תקופת כהונתם, רואים אותה כאילו נעשתה כדין.

7. הוראות מעבר

חברי ועדת-בטיחות שנתמנו או נבחרו לפני פרסום תקנות אלה ברשומות, יראו אותם כאילו נתמנו או נבחרו לפי תקנות אלה בתאריך שנתמנו או נבחרו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש