איך בונים מצגת

יום שני, 21 בספטמבר 2009

מבחן לנושא בטיחות בעבודה

1. על מי חלה החובה לבצע ניטור סביבתי

א. על העובד לדאוג שיבצעו מדידות סביבתיות במקום עבודתו
ב. על המעביד להזמין ולממן את המדידות הסביבתיות
ג. הרופא התעסוקתי מאשר תחילה את הצורך במדידות
ד. המדינה מממנת את כל הבדיקות.

2. מהי – בדרך כלל - רמת הפעולה (ACTION LEVEL) בתחום תקני החשיפה הגיהותים?

א. שליש מרמת התקרה
ב. מחצית מרמת החשיפה היומית המשוקללת
ג. מחצית מרמת החשיפה לזמן קצר.
ד. אין למעלה אף תשובה נכונה

3. הרמה המרבית שהגדרתה אינה תלויה במשך החשיפה היא:

א. רמת מרבית משוקללת – TLV_TWA
ב. רמת תקרה -TLV- Ceiling
ג. רמה מירבית לזמן קצר- TLV-STEL
ד. רמת פעולה - Action Level

4. בקביעת האוכלוסיה לביצוע ניטור ביולוגי, מהו המדד העיקרי הקובע.

א. ביצוע בדיקה של המפקח על העבודה
ב. רמות הניטור הסביבתי מעל רמת הפעולה
ג. חוות הדעת של הגהותן
ד. חוות דעתו של מפקח עבודה אזורי

5. הפיקוח הרפואי של העובד כולל:

א. אנמנזה תעסוקתית
ב. ניטור ביולוגי כאשר הדבר אפשרי
ג. בדיקת רופא
ד. תשובות א' עד ג' נכונות
ה. תשובות א' ו-ג' נכונות

6. מכוח איזה דבר חקיקה מוגן חבר ועדת הבטיחות מפיטוריו מקום העבודה עקב חברותו בועדת הבטיחות.

א. חוק ארגון הפיקוח על העבודה.
ב. פקודת הבטיחות בעבודה.
ג. תקנות הבטיחות בעבודה ( גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל כלוריד).
ד. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות)

7. כמה פעמים בשנה נדרש מחזיק מקום עבודה להדריך את עובדיו בנושא בטיחות מכוח איזה דבר חקיקה.

א. לכל הפחות פעם אחת בשנה, מכוח תקנות הדרכת עובדים
ב. לכל היותר פעמיים בשנה, מכוח תקנות הדרכת עובדים
ג. פעם אחת בלבד.
ד. לכל הפחות פעמיים בשנה, מכוח תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

8. אילו מהפורטים להלן הינם מתפקידיו של הממונה על הבטיחות.

א. לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות בהעסקת קבלני חוץ.
ב. חייב להיות חבר ועדת בטיחות.
ג. חייב לפעול מול שרותי הכיבוי המקומיים בנושא גלאי אש
ד. א+ב
ה. ב+ג

9. החלפת ערך מבטיח (שינוי למבטיח בעל ערך נומינלי גדול יותר ללא ביצוע שינויים נוספים במעגל יגרום:

א. סכנת התחשמלות.
ב. לתקלה בצרכן המחובר המעגל.
ג. להתחממות יתר של המוליכים ויתר חלקי המעגל.
ד. לא יגרום כל נזק במעגל.

10. על גבי מפסק מגן ל"זרם פחת" רשום ) 30 mA מילי אמפר) נתון זה מציין את:

א. ערך הזרם הנקוב של המפסק כלומר כושר ההולכה.
ב. רגישות המכשיר לזרם דלף לאדמה.
ג. ערך זרם הקצר שהמפסק מסוגל לנתק.
ד. הזרם שהמכשיר מאפשר להעביר בעת תקלה.

11. צבע בידוד מוליך הארקה הוא:
א. לבן
ב. צהוב
ג. צהוב/ירוק
ד. ירוק/ שחור


12. מהו הכינוי לריתוך חשמלי בעזרת אלקטרודות טונגסטאן?

א. ריתוך "טיג"
ב. ריתוך "מיג"
ג. ריתוך CO2
ד. ריתוך אוטוגני

13. החל מאיזה גובה חייבים לנקוט אמצעים שימנעו סכנת נפילת העובד:

א. 60 ס"מ
ב. 120 ס"מ
ג. 200 ס"מ
ד. 250 ס"מ

14. מהם הסכנות בעבודה על גגות שבירים?

א. נפילה מגובה וקריסה של הגג
ב. סכנה מקרינת שמש והתייבשות
ג. סכנת התחשמלות
ד. חשיפה לרעש ולאבק מזיק

15. מהם אמצעי הבטיחות האישיים בעבודה בגובה?

א. ריתמת בטיחות
ב. משקפי מגן ואזניות
ג. משטחי דריכה וגידור
ד. גידור

16. מי ראשי לפסול מנהל עבודה באתר בניה?

א. קבלן הראשי באתר
ב. מפקח עבודה אזורי
ג. מפקח עבודה ראשי
ד. ממונה הבטיחות באתר

17. במה משתמשים לכיבוי לוחות חשמל?

א. גז הלון
ב. מים
ג. אבקה
ד. 2 CO

18. מהי שריפת חשמל?
א. כל שריפה במבנה הינה שריפת חשמל.
ב. שריפת לוח חשמל הינה שריפת חשמל.
ג. שריפה במפעל או במקום עבודה הינה שריפת חשמל.
ד. אף תשובה לא נכונה.
ה. תשובות א',ב' נכונות.

19. מכשיר חשמלי בעל בידוד כפול:

א. מותר שיהיה מוארק, רק אם הוא מוזן במתח עד 110V.
ב. אסור להאריק מכשיר כזה.
ג. מותר להאריק מכשיר כזה אם הוא מוגן ע"י מפסק מגן בעל רגישות 30 MA.
ד. מותר להאריק מכשיר כזה אם קיימים בו חלקים מתכתיים חיצוניים.

20. כמה סעיפים חייבים להופיע בגיליון בטיחות מלא ?

א. 12 סעיפים.
ב. 16 סעיפים.
ג. אין כללים מחייבים.
ד. התשובות א ו-ב נכונות.

2 comments:

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש