איך בונים מצגת

יום שלישי, 30 ביוני 2009

תכנית בטיחות :

תכנית בטיחות היא מסמך המפרט נושאי בטיחות שונים במפעל :

את תכנית הבטיחות יש להכין אחת לשנה , ועליה לפרט , בין היתר , את הסיכונים והמפגעים במפעל , נהלי איתור מפגעים וסילוקם , מועדי בדיקות תקופתיות של ציוד ועובדים , פרטי ארגון מערך הבטיחות וכדומה .
המפעלים הבאים חייבים בהגשת תכנית בטיחות :
א. מפעל שמועסקים בו 100 עובדים לפחות .
ב. מפעל שמועסקים בו 50 עובדים לפחות , והנמנה עם מענפי הכלכלה הבאים :
1. תעשייה .
2. חקלאות .
3. מכרות ומחצבות .
4. בנייה ובנייה הנדסית .
5. מוסכים .
6. נמלי ים ואוויר .
7. מוסדות חינוך , מוסדות מחקר , מעבדות ומכוני מחקר .
ג. כל מקום עבודה אחר שמפקח עבודה אזורי הורה לו בכתב להגיש תוכנית בטיחות (ואז עליו להגישה תוך 12 חודשים מיום קבלת ההוראה) .
אחריות מעביד , מנהל , שותף ופקיד בכיר להכנת תכנית בטיחות :
התקנות מדגישות כי האחריות על קיום ההוראות בדבר הכנת תכנית בטיחות חלה על כל חבר הנהלה , מנהל שותף או פקיד בכיר של המפעל או התאגיד – אלא אם הוא הוכיח , כי העבירה נעשתה שלא בידיעתו , ושהוא נקט כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח את קיום ההוראות .

מה כוללת תכנית הבטיחות :

על תכנית הבטיחות לכלול :
א. פירוט המבנה הארגוני של מערך הבטיחות ופרטיהם של ממלאי תפקידים בתחומי הבטיחות , הגיהות והבריאות התעסוקתית במפעל . יש לכלול את פרטי ממונה הבטיחות , ממונה על בטיחות קרינה , נאמני בטיחות , ועדת בטיחות , ממונה על כיבוי אש , ואת המרפאה התעסוקתית הנותנת שירותים למפעל . יש לציין גם לוח זמנים לבצוע הפעולות הקשורות לארגון מערך הבטיחות והגיהות במפעל , ואת פרטי המעקב אחרי ביצוע הפעולות .
ב. נוהלי הבטיחות , הגיהות והבריאות התעסוקתית במפעל – כולל נהלים לאיתור מפגעי בטיחות וגיהות , והדרכים לסילוק או מניעה של מפגעים אלה .
ג. נהלי חירום למצבים מסוכנים ולמקרי תאונת עבודה .
ד. עריכת סקר סיכונים ומפגעים – כולל לוח זמנים לסילוק המפגעים שהתגלו , ופרטי מעקב אחרי ביצוע.
ה. פרטי השתלמות וההדרכה של עובדים בנושאי הבטיחות , הגיהות והבריאות התעסוקתית , כולל לוח זמנים לביצוע ההדרכות ופרטי המעקב אחרי ביצוען .
ו. רשימת הציוד והחומרים החייבים בבדיקות תקופתיות ומועדי הבדיקות שלהם .
ז. רשימת העובדים החייבים בבדיקות רפואיות תקופתיות , תוך ציון הבדיקות הדרושות ומועדיהן .
הכנת תכנית הבטיחות ועידכונה על-ידי ממונה בטיחות או ממוחה אחר :
תכנית הבטיחות תוכן על-ידי הממונה על הבטיחות במפעל , ואם אין ממונה , היא תוכן על-ידי אדם אחר שעיסוקו בבטיחות , ושיש לו הכשרה מתאימה לכך מטעם המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד אחר שהוכר ע"י מפקח עבודה ראשי . תכנית הבטיחות תעודכן מידי שנה . התכנית תתוקן גם כאשר בוצעו שינויים המחייבים את תיקון תכנית הבטיחות .

מסירת עותק מתכנית הבטיחות לוועדת הבטיחות , ונגישות עובדים לתכנית :
יש למסור עותק של תכנית הבטיחות לוועדת הבטיחות , וכן להחזיק עותק של התוכנית במקום שיש לעובדים גישה חופשית אליו .אם מפקח עבודה דורש זאת בכתב , יש לתת גם לו עותק מעודכן של תכנית הבטיחות .
חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 :

8ד. תכנית בטיחות

(א) המחזיק במקום עבודה מסוג שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות, יכין תכנית בטיחות של מקום העבודה, תוך תקופה שקבע השר בתקנות, ויעדכנה כל אימת שהדבר יידרש עקב שינויים במקום העבודה.
(ב) תכנית בטיחות תכלול הוראות בנושאים אלה ובנושאי בטיחות נוספים שייקבעו בתקנות:
(1) נוהלי הבטיחות, הגיהות והבריאות התעסוקתית במקום העבודה, ונושאי התפקידים בו בתחומים אלה;
(2) נוהלי חירום למצבי סיכון מיוחדים ולמקרי תאונות עבודה.
(ג) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לענין הכנת תכנית בטיחות, פרטיה, עדכון התכנית והבאתה לידיעת העובדים במקום העבודה; הוראות כאמור לגבי גיהות או בריאות תעסוקתית טעונות התייעצות עם שר הבריאות.
(ד) המחזיק במקום עבודה ימסור למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו בכתב, העתק של תכנית הבטיחות המעודכנת, במועד שנקבע בדרישה.
(ה) מצא מפקח עבודה אזורי ליקוי בתכנית בטיחות, רשאי הוא לדרוש הכנת תכנית בטיחות מתוקנת או חדשה, והוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחויבים.
(ו) מי שלא קיים דרישה לפי סעיף קטן (ד) או (ה), דינו כדין מי שלא קיים צו שיפור, והוראות סעיף 8ג יחולו בשינויים המחויבים.
(ז) תקנות על פי סעיף זה יותקנו לאחר התייעצות בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ובארגון מעבידים שלדעת השר הוא ארגון יציג ונוגע בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.
(ח) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מקום עבודה שעיקר עיסוקו ייצור, מילוי, החסנה, הולכה, הובלה או שיווק של גז (להלן - מפעל גז).

יום שני, 29 ביוני 2009

צווי בטיחות ושיפור

צו בטיחות :

במקרה של סכנה בעבודה , יכול מפקח עבודה אזורי להוציא צו בטיחות האוסר שימוש במכונה/מתקן/תהליך או המחייב את המעביד לנקוט אמצעים שונים תוך זמן קצוב . צו זה יהיה תקף כל עוד לא בוטל , ומפקח העבודה רשאי להשתמש בכח (בעזרת המשטרה) כדי לבצע את הצו . אי קיום הצו עשוי לגרום קנס יומי לכל יום שבו נמשכת העבירה , וכן שנה מאסר ו/או קנס .
חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
6. צווי בטיחות
(א) שוכנע מפקח-עבודה אזורי, בין מפעולות עצמו ובין על סמך דין-וחשבון של מפקח-עבודה, כי טיבם, מבנם או מקומם של מכונה, ציוד, מתקן או חומר המשמשים או העומדים לשמש במקום-עבודה יש בהם סכנה לשלומו או לבריאותו של אדם, או כי תהליך או מעשה פלוני או מחדל פלוני במקום-עבודה מסכנים שלום אדם או בריאותו, רשאי הוא לעשות, בצו, אחד מאלה:
(1) לאסור את השימוש במכונה, במתקן, בציוד או בחומר או בחלק מאלה כמפורש בצו או לאסור את השימוש עד שהורחק מאלה כמפורש בצו או לאסור את השימוש עד שהורחק גורם הסכנה וניתן על כך אישור מאת מפקח-עבודה;
(2) לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט, תוך הזמן הנקוט בצו, אמצעים כמפורש בצו לשם הרחקת הסכנה.
(ב) מקום שאין הסכנה תכופה לא יתן מפקח-עבודה אזורי צו לפי סעיף זה, אלא אם נתן למחזיק במקום העבודה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.
(ג) צו לפי סעיף זה ייחתם על ידי מפקח-עבודה אזורי ויישלח בדואר רשום, או יימסר לידי המחזיק במקום העבודה או יודבק באופן הנראה לעין במקום העבודה. טעות בנקיבת שמו של המחזיק לא תפגע בחוקיות של צו שנמסר או שהודבק כאמור.
(ד) מפקח עבודה ראשי רשאי להסמיך בכתב מפקח עבודה פלוני בסמכויות הנתונות למפקח עבודה אזורי לפי סעיף זה.

7. תוקף צו בטיחות

(א) צו לפי סעיף 6 יעמוד בתקפו כל עוד לא בוטל על ידי מפקח-עבודה אזורי, או על ידי מפקח-העבודה הראשי, או על ידי בית-דין אזורי כמשמעותו בחוק בית-הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן - בית דין אזורי לעבודה), על פי בקשה שהוגשה על ידי המחזיק במקום העבודה.
(ב) נאסר בצו לפי סעיף 6 שימוש במכונה, במתקן ובציוד בחומר עד שהורחק גורם הסכנה והודיע המחזיק במקום העבודה כי הורחק גורם הסכנה, יבחן מפקח-עבודה את המצב תוך שני ימים מאז נתקבלה ההודעה על ידי מפקח-עבודה אזורי או על ידי מפקח העבודה שנתן את הצו לאחר שהוסמך לפי סעיף 6(ד).

8. ביצוע צו בטיחות

(א) ניתן צו לפי סעיף 6, רשאי מפקח-עבודה, בעזרת המשטרה, להשתמש בכוח במידה הדרושה לביצוע הצו.
(ב) לא קויים צו שניתן לפי סעיף 6, דין המחזיק במקום העבודה שניתן עליו הצו - מאסר שנה אחת או קנס 2000 לירות או שני הענשים כאחד, וכן קנס נוסף של 50 לירות, לכל יום שבו נמשכת העבירה.
(ג) מתן צו לפי סעיף 6 וביצועו אין בהם כדי לפטור מאחריות פלילית או אזרחית לפי כל דין אחר.

צו שיפור :
במקרה של הפרת נהלים או תקנות בטיחות , יכול מפקח עבודה להוציא צו שיפור המחייב את המעביד לנקוט פעולות מסויימות תוך זמן קצוב . אי קיום הצו עשוי לגרום קנס יומי וכן חצי שנה מאסר ו/או קנס .
חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
8א. צו שיפור

(א) נוכח מפקח עבודה אזורי, או מפקח עבודה שהוא הסמיך לענין סעיף זה, כי במקום עבודה פלוני לא מקויימת הוראת חיקוק שעניינה בטיחותם, בריאותם, גיהותם או רווחתם של בני אדם העובדים בו או הנמצאים בו לצורך עיסוקם או משלח ידם, רשאי הוא בצו (להלן - צו שיפור), לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט בצעדים שיפרט בצו לשם קיומה של אותה הוראת חיקוק תוך תקופה שיקבע בצו ושלא תפחת מארבעה עשר ימים; הוראות סעיף 6(ג) יחולו גם על צו שיפור; היה ביצועו של החיקוק בידי כל שר למעט שר העבודה והרווחה, ימציא המפקח העתק מצו השיפור לאותו שר או למי שהשר מינה לכך.
(ב) המחזיק במקום העבודה יודיע בכתב למפקח העבודה האזורי על ביצוע צו השיפור תוך שבעה ימים לאחר תום התקופה שנקבעה בצו לביצועו.

8ב. ערעור

המחזיק במקום העבודה רשאי לערער על צו שיפור לפני בית הדין האזורי לעבודה שבתחומו נמצא מקום העבודה תוך שבעה ימים מיום שנמסר לו הצו באחת הדרכים המנויות בסעיף 6(ג), ומשערער כך רשאי הוא לבקש מבית הדין שיורה על דחיית ביצוע הצו, כולו או חלקו.

8ג. עונשין וקנס מינהלי
(א) מי שחייב לקיים צו שיפור, ולא עשה כן, דינו -
(1) מאסר ששה חדשים או קנס 500,000 שקלים;
(2) קנס נוסף 5,000 שקלים, לכל יום שבו לא קויים צו השיפור.
(ח) הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו הפלילית של המחזיק במקום עבודה, לפי יתר הוראות חוק זה ולפי כל דין אחר.

יום ראשון, 28 ביוני 2009

אגף הפיקוח על העבודה :

אגף הפיקוח על העבודה :
הזרוע המרכזית של הממשלה לפיקוח על חוקי הבטיחות ויישומם במקומות העבודה , מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע .
אגף הפיקוח אחראי גם על ביצוע חוק עבודת הנוער , חוק עבודת נשים , חוק שעות עבודה ומנוחה , ותקנות שונות הקשורות לבטיחות ולרווחת העובד .
אגף הפיקוח אחראי על הסמכת בודקים מוסמכים למעליות , כלי לחץ , מכונות הרמה וכד' , הסמכת מעבדות ובודקים מוסמכים לבדיקות סביבתיות , אישור של מינוי מנהלי עבודה בבניה , ממונים על הבטיחות , מימונים על פיצוצים ועוד .
במסגרת אגף הפיקוח על העבודה , קיימת פעולה מונעת ומחקר בבריאות ובטיחות בעבודה . פעולה זאת מעוגנת בחוק ארגון הפיקוח על העבודה (1954) ומכח תקנות בנושא זה . הפעולה המונעת מקציבה כספים לפעילות מחקר ופרויקטים בבטיחות ובריאות בעבודה למוסדות למפעלים ולגופי מחקר .
מבנה מחלקת הפיקוח – בראש מחלקת הפיקוח על עבודה עומד מפקח ארצי , ובראש כל אחד מחמשת האזורים (חיפה , מרכז , תל-אביב , ירושלים ובאר-שבע) עומד מפקח אזורי . במפעלים מסיירים בדרך-כלל מפקחי העבודה , שתפקידם לפקח על קיום חוקי הבטיחות וחוקי עבודה אחרים .
חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
פרק ראשון : שירות הפיקוח

1. הקמת שירות הפיקוח ותפקידיו

יוקם שירות פיקוח על העבודה (להלן - השירות), שמתפקידו, -
(1) לפקח על קיום כל חיקוק שביצועו בידי שר העבודה והשר הטיל על השירות, בהודעה שפורסמה ברשומות, את הפיקוח על קיומו;
(2) לפקח על הבטיחות בעבודה (להלן - בטיחות), על הגיהות המקצועית (להלן - גיהות) ועל הרווחה במקומות שבהם עובדים בני-אדם לצרכי עסק או משלח-יד או במקומות המיועדים לכך, ולהדריך באלה את העובדים ואת המעבידים;
(3) למלא כל תפקיד אחר שיטיל עליו שר העבודה בשטח הבטיחות, הגיהות, הרווחה וסידורי העבודה.

2. מנגנון השירות (תיקון: תשמ"ב)
(א) מנגנון השירות יהיה מורכב ממפקחי-עבודה שימונו על ידי שר העבודה, דרך כלל או לענפי-פעולה מסויימים או לתפקידים מסויימים.
(ב) שר העבודה ימנה מבין מפקחי העבודה מפקח-עבודה ראשי (להלן - מפקח עבודה ראשי), סגן מפקח עבודה ראשי ומפקחי עבודה אזוריים (להלן - מפקח-עבודה אזורי). מפקח עבודה ראשי רשאי לאצול מסמכויותיו על-פי כל דין לסגן מפקח עבודה ראשי או למפקח עבודה אזורי.
(ג) הודעה על כל מינוי לפי סעיף-קטן (א) ו-(ב) ועל מענם של מפקחי-עבודה אזוריים תפורסם ברשומות; ורשאי השר לקבוע בהודעה את המרחב שיראוהו בתחום-פעולתו של מפקח-עבודה אזורי.
סמכויות מפקח עבודה
תפקידיו של מפקח העבודה – מפקח העבודה רשאי להיכנס בכל עת למפעל , ולערוך בו ביקורת ובדיקות . הוא רשאי לדרוש כי יציגו לפניו מסמכים שהם חובה על-פי פקודת הבטיחות .
לחקור עובדים במפעל בנושאים הקשורים לבטיחות , ואף לגבות מהם הצהרות חתומות .
מפקח שהינו רופא רשאי גם לבצע בדיקות רפואיות בעובדי המפעל .
מפקח עבודה רשאי גם לקחת מהמפעל דוגמאות של חומרי-גלם או חומר אחר החשודים בעיניו כמזיקים או כמסוכנים , לצורך ביצוע אנליזה .
למפקח עבודה אזורי סמכות להפסיק את העבודה במפעל , להוציא צו שיפור המחייב את המעביד במקום העבודה לנקוט צעדים שונים , להוציא צו בטיחות האוסר שימוש במכונה או מתקן , ועוד .
במקרה של תאונת עבודה במפעל , שכתוצאה ממנה נעדר הנפגע מעבודתו שלושה ימים או יותר , יש לשלוח הודעה על תאונה למחלקת הפיקוח . מפקחי העבודה חוקרים תאונות חמורות במטרה להפיק לקחים ולמנוע הישנותן בעתיד .
בעל המפעל חייב לספק את האמצעים הדרושים למפקח עבודה כדי שיוכל להיכנס למפעל , לערוך בו בקורות וחקירות , לקחת דוגמאות של חומרים , וכן כל פעולה אחרת שעליו לבצע במסגרת סמכויותיו .
חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
3. סמכויות מפקח עבודה (תיקון: תשמ"ב)

בנוסף לכל סמכות הנתונה למפקח עבודה בכל חיקוק, נתונות לו לשם מילוי תפקידיו סמכויות אלה:
(1) להיכנס בכל עת לכל מקום שיש לו יסוד להניח כי מועבדים בו בני אדם, או שהם עומדים להיות מועבדים בו, או נעשית בו, עבודה לצרכי עסק או משלח-יד (להלן בפרק זה - מקום-עבודה);
(2) לבדוק במקום-עבודה את סדרי העבודה ואת סידורי הבטיחות, הגיהות והרווחה, ובין השאר גם את המיתקנים, המכונות, הציוד ותהליכי העבודה;
(3) לברר את הסיבות והנסיבות של תאונות-עבודה;
(4) לחקור - בין לבדו ובין בפני אדם אחר - בכל עניין שהוא מתפקידי השירות, כל אדם הנמצא במקום-עבודה, וכל אדם שיש למפקח יסוד להניח שהוא עובד או עבד במקום-עבודה, אך לא יידרש אדם לתשובה או לעדות העלולות להפלילו; מפקח-עבודה רשאי לרשום בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של הנחקר, ודין הפרוטוקול כדין הודעה שנרשמה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והסעיפים 3 ו-4 לאותה פקודה חלים עליו;
(5) לבדוק כל פנקס, תעודה, דין-וחשבון או מסמך אחר, שניהולם, קיומם או הגשתם היא חובה על פי חיקוק שביצועו בידי שר העבודה, ולהעתיק מהם;
(6) ליטול דוגמה של מוצר, מוצר ביניים או חומר גלמי, לאחר שהודיע על כך למחזיק במקום העבודה, וכן לצלם כל חומר, מיתקן, מכונה, מבנה או תהליך עבודה;
(7) באישור מפקח עבודה אזורי, להורות למחזיק במקום העבודה לערוך בדיקה שיורה עליה, של מוצר, מוצר ביניים או חומר גלמי, ולמסור לו את תוצאות הבדיקה תוך תקופה שיקבע המפקח.
(8) להיות מלווה על ידי שוטר, אם יש לו יסוד לחשוש להפרעה בביצוע תפקידו.

יום שבת, 27 ביוני 2009

חוקים ותקנות – מבוא :

מערכת משפטית מערכת של כללים חברתיים המקובלים על קבוצת חברתית מסוימת .

חוק יסוד - חוקי היסוד הם הדרך שבה בחרה הכנסת לשם גיבוש הדרגתי של חוקה למדינת ישראל. על הליכה במסלול זה הוחלט לאחר שבכנסת הראשונה נמצאו תומכים ביצירת חוקה יחד עם רבים שהתנגדו לה . מרבית חוקי היסוד שנחקקו עד כה עוסקים במוסדות המדינה: הכנסת, הממשלה, נשיא המדינה, ועוד. שני חוקי יסוד חשובים נחקקו בשנות התשעים והם עוסקים בזכויות האדם: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק .

חוק - הוא נורמה שנקבעה באופן רשמי, ונוסחה באופן אחיד וברור. כלומר, החוק הינו דפוס התנהגות מצופה בחברה מסוימת, המנוסח באופן שאינו תלוי באישור של פרט מסוים. מקורו של החוק הינו בהסכמה החברתית, אך צורת ניסוחו המחייבת הופכת אותו לחיצונית לאותה חברה, ומצויה מעל להתנהגויות הפרטים בפועל.

חקיקת משנה - היא
חקיקה שאיננה בגדר חוק, כלומר היא לא אושרה בכנסת בשלוש קריאות, אלא נעשתה על-ידי גורמים של הרשות המבצעת: שרים, פקידים בכירים וכדומה, מכוח הסמכות שהוענקה להם בחוקים המתאימים. חקיקת המשנה משלימה את החקיקה הראשית (החוק): בחוק נקבעים העקרונות הכלליים, ובחקיקת המשנה נעשית ירידה לפרטים. הפרדה זו באה כדי שלא לכלות את זמנם של חברי הכנסת בירידה לפרטים, לא להעסיקם בעניינים טכניים שאינם בקיאים בהם, ולאפשר את הגמישות הנחוצה בירידה לפרטים, שמטבע הדברים משתנים בתדירות גבוהה יותר. מרביתה של חקיקת המשנה (תקנות, צווים וכללים) מתפרסמת בקובץ "קובץ התקנות", ומיעוטה בקובץ "ילקוט הפרסומים". תקנות העוסקות בשיעורי מכס, מס קנייה ובלו מתפרסמות במסגרת נפרדת מזו של שאר התקנות . גם חוקי עזר עירוניים נחשבים לחקיקת משנה.
הבדלים מהותיים בין חוק לחקיקת משנה - מבחינות רבות אין הבדל בין חוק לתקנה, שהרי שניהם יוצרים נורמה כללית שיש לציית לה. אולם בכל זאת ישנם הבדלים בין שני מעשי חקיקה אלה. לא רק הגורם המחוקק ותהליך החקיקה מבדילים בין השניים, אלא גם חוסנו של מעשה החקיקה בפני ביקורת של בית המשפט. החקיקה הראשית מחייבת כמעט תמיד את בית המשפט, ויכולתו לערער עליה מצומצמת ביותר (אפשרות כזו קיימת כאשר הוראה בחוק רגיל עומדת בסתירה להוראה בחוק יסוד). חקיקת משנה ניתנת לביטול על-ידי בית המשפט כאשר נמצא בה פגם. פגמים עיקריים המאפשרים ביטולה של חקיקת משנה הם :
· היא סותרת חוק, מבלי שניתנה הסמכה מפורשת לכך;
· יש בה חריגה מהמסגרת שנקבעה בהסמכה להתקינה. למשל: היא אינה תואמת את כוונת המחוקק הראשי או את מטרתו;
· היא הותקנה על-ידי מי שאינו מוסמך לכך, או בדרך שונה מזו שקובעת ההסמכה;
· היא אינה ברורה, כך שבית המשפט מתקשה לפרש אותה;
· היא אינה עומדת במבחן הסבירות. למשל: היא מפרה את עקרון השוויון, כלומר יש בה
אפליה פסולה, היא נעשתה לשם "מטרה זרה" או שלא בתום לב.

פסיקת של בתי משפט - במערכת המשפט, תקדים הוא פסק דין שבתי משפט חייבים לפסוק לפיו כאשר מובאת להחלטתם סוגיה דומה לזו שבגינה נפסק התקדים. לתקדים חשיבות רבה בעיצוב הנורמות המשפטיות, משום שהוא מקנה תוכן לאמירות הכלליות שבחוק ובחקיקת המשנה. חשיבות מיוחדת נודעת לתקדים במשפט המקובל, שבו התקדים יוצר את הנורמה, ולא רק מקנה לה תוכן, עקב היעדרו של חוק סטטוטורי, כזה שאושר בפרלמנט.
מקובל להבחין בין שני סוגים של תקדימים:
· תקדים אנכי - החלטה של בית משפט גבוה מחייבת את בתי המשפט הנמוכים לו.
· תקדים אופקי - החלטה של בית משפט מסוים מחייבת או מנחה את בתי המשפט באותה הדרגה.

מנהגים - מנהג הוא התנהגות מקובלת בחברה מסוימת. למנהג חלק מרכזי בקביעה של ה
נורמה באותה חברה. המנהג מעביר דיסציפלינה המשליכה על צורת התנהגות/דיבור/לבוש וכד'. בישראל יש למנהג תוקף משפטי מחייב, ובתי המשפט מסתמכים עליו, זאת מכוח סעיפים 36 עד 45 של המג'לה.
משפט אזרחי - הינו שם כולל לחלק במשפט העוסק במערכות היחסים בין הגופים האזרחיים ובין עצמם, ובין הגופים האזרחיים וגופי הרשות בכשירותם כישויות פרטיות (לדוגמה: חוזה בין האזרח ובין רשות ממשלתית המוכרת לו רכב משומש). הדין האזרחי מורכב מן החוקים שנחקקו על ידי המדינה בתחום זה ומן הפרשנות שניתנה על ידי בתי המשפט במהלך השנים.
חוקים בולטים במשפט האזרחי, אשר נעשה בהם שימוש נרחב בפעילות המשפטית בישראל, הינם:
· חוק החוזים (חלק כללי, וחוק החוזים "תרופות", העוסק בסעדים על הפרת חוזה)
· חוק המקרקעין
· חוק החברות
במשפט אזרחי המתנהל על פי סדר הדין הרגיל מוגשים
כתב תביעה, כתב הגנה, וכתב תשובה.התוצאה במשפט אזרחי – פיצוי כספי

משפט פלילי - המשפט הפלילי בא להסדיר את חיי החברה, על ידי קביעה כי התנהגויות מסוימות אינן חוקיות, וזאת באמצעות קביעת כללי עשה ולא תעשה. אדם המפר כללים אלה עלול לעמוד לדין ולהיענש, בהתאם לעונשים הקבועים בחוק. המשפט הפלילי חל רק על תחום מצומצם של התנהגות חברתית והיא ההתנהגות הפלילית, והוא אוכף הימנעות מהתנהגות זו באמצעות ענישה. התוצאה במשפט אזרחי – עונש .
כתב אישום - הוא המסמך הפותח את ההליך הפלילי ומוגש על ידי המאשימה - היא המדינה. במדינת ישראל מוגש כתב אישום על ידי תובע מוסמך (שוטר, פרקליט, או אף עורך דין פרטי שהוסמך לכך במקרים מסוימים, כגון בעבירות על חוק התכנון והבנייה), אם מצא תובע מוסמך זה כי קיימות ראיות להוכחת האשמה וכי קיים עניין לציבור. כתב האישום מוגש על פי שיקול דעתו של התובע, שהינו מוסמך על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

בית משפט השלום – בישראל 30 בתי משפט שלום , יושב כבית משפט לערכאה ראשונה בעניינים פליליים ואזרחיים . בעניינים פליליים – דן בית המשפט השלום ברוב העבירות שעונשן מאסר לתקופה שאינה עולה על שבע שנים . כן מוסמך הוא לדון בעבירות מסוימות שעונשן מאסר לתקופה העולה על שבע שנים , לפי החלטת פרקליט המחוז , אך אין בית המשפט מוסמך להטיל בגינן עונש מאסר העולה על שבע שנים . בעניינים אזרחיים – דן בית משפט השלום בתביעות אזרחיות (למעט תביעות הנוגעות למקרקעין) כשסכום או שווי הנושא אינו עולה על 2.5 מיליון שקלים חדשים ביום הגשת התביעה . ערעורים על פסקי דין של בית משפט השלום ניתן להגיש בזכות לבית המשפט המחוזי על החלטות אחרות של בית משפט השלום בעניין אזרחי ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט בית המשפט המחוזי. הרכב: בית משפט השלום יושב בשופט אחד. הוא יושב בהרכב של שלושה שופטים, אם כך יחליט שופט היושב בדין או נשיא בית משפט השלום.

בית משפט מחוזי - בישראל חמישה בתי משפט מחוזיים: בירושלים, בתל אביב-יפו, בחיפה, בבאר שבע ובנצרת. בית המשפט המחוזי יושב כבית משפט של ערכאה ראשונה וכבית משפט לערעורים על פסקי הדין של
בית משפט השלום. כן יושב הוא בערעורים על החלטות שיפוטיות ומעין שיפוטיות שונות של בתי דין מנהליים ושל גופים שונים, על פי סמכות מיוחדת בחוקים המקימים אותו. כערכאה ראשונה, יש לבית המשפט המחוזי מעין סמכות שיפוט שיורית. הוא דן בכל עניין שאינו בסמכותו של בית המשפט השלום ושאינו בסמכותו הייחודית של בית דין אחר. בעניינים פליליים, דן בית המשפט המחוזי בעניינים שאינם בסמכות בית משפט השלום. עיקרם - משפטים בשל עבירות שעונשן מוות או משפטים בעבירות שדינן מאסר העולה על שבע שנים, בכפיפות לאמור בעניין סמכות בית משפט השלום. בעניינים אזרחיים, דן בית המשפט המחוזי בעיקר בתביעות כספיות שסכום התביעה או שווי הנושא בהן עולה על 2.5 מיליון ש"ח. כבית משפט לערעורים - יושב בית המשפט המחוזי בערעורים על פסקי דין של בתי משפט השלום. כן יושב הוא בערעורים על פסקי דין של בתי דין מנהליים על פי סמכות מיוחדת בחוקים המקימים אותם ועל החלטות של ראשי ההוצאה לפועל. ערעור - פסקי דין של בית משפט מחוזי ניתנים לערעור לפני בית המשפט העליון. הערעור הוא בזכות - על פסקי דין של בית משפט מחוזי בשבתו כערכאה ראשונה; ברשות - על פסקי דין של בית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים. הרשות ניתנת בפסק הדין עצמו, או מאת שופט של בית המשפט העליון. החלטות ביניים של בית משפט מחוזי בעניינים אזרחיים ניתנות גם הן לערעור ברשות לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית המשפט העליון. הרכב - ברגיל דן בית המשפט המחוזי בשופט אחד. בשבתו כבית משפט לערעורים על פסקי דין של בית משפט השלום, דן בית המשפט המחוזי בהרכב של שלושה שופטים. כך גם בדונו, כערכאה ראשונה, בפשעים חמורים במיוחד (כגון: רצח, ניסיון לרצח, אונס, עבירות מין במשפחה ועבירות נגד ביטחון המדינה), ובכל עניין אחר שנשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא הורו שיידון בשלושה.

בית משפט עליון - מעמדו: בית המשפט העליון עומד בראש מערכת השיפוט במדינה. מקום מושבו בירושלים. תחום שיפוטו - המדינה כולה. הלכה שפוסק בית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, זולת בית המשפט העליון. זה עקרון התקדים המחייב הנוהג בישראל. שופטים: את מספר שופטי בית המשפט העליון קובעת הכנסת בהחלטה. ברגיל, מכהנים בבית המשפט העליון שנים עשר שופטים. היום מכהנים ארבעה עשר שופטים. בראש בית המשפט העליון ובראש מערכת השיפוט בכללה עומד נשיא בית המשפט העליון. לידו - המשנה לנשיא. סמכויות: בית המשפט העליון יושב כבית משפט לערעורים וכבית משפט גבוה לצדק. כבית המשפט לערעורים, דן בית המשפט העליון בערעורים (פליליים ואזרחיים) על פסקי דין ועל החלטות אחרות של בתי המשפט המחוזיים. כן דן הוא בערעורים על החלטות שיפוטיות ומעין-שיפוטיות שונות, שעניינן, למשל, חוקיות הבחירות לכנסת, שיפוט משמעתי של לשכת עורכי הדין, עתירות אסירים, ומעצר מינהלי. כבית משפט גבוה לצדק (בג"צ), דן בית המשפט העליון כערכאה ראשונה, בעיקר בטענות נגד החוקיות של החלטות שלטוניות: החלטות של הממשלה, של רשויות מקומיות וכן של גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין. "דיון נוסף" בית המשפט העליון יושב גם ב"דיון נוסף" על פסקי-דינו. עניין שפסק בו בית המשפט העליון - בין בשבתו כבית משפט לערעורים ובין בשבתו כבית משפט גבוה לצדק - בשלושה שופטים או יותר, רשאי הוא לדון בו דיון נוסף במספר גדול יותר של שופטים. דיון נוסף אינו מתקיים אלא במקרים מיוחדים ומעטים, בהם נודעת, לדעת בית המשפט, חשיבות מיוחדת לפסק הדין. משפט חוזר: בית המשפט העליון רשאי להורות גם על קיום משפט חוזר בעניין פלילי שנפסק בו סופית. משפט חוזר יכול להיערך בתנאים שנקבעו לכך בחוק, בעיקר, אם נתגלו עובדות חדשות או התעורר חשש של ממש כי נגרם עיוות דין לנאשם. בפועל משפטים חוזרים נדירים ביותר. הרכב: בית המשפט העליון, הן בשבתו כבית משפט לערעורים והן בשבתו כבג"צ, יושב ברגיל בהרכב של שלושה. שופט אחד דן בבקשות ביניים, בצווים זמניים ובבקשות למתן צווים על תנאי, וכן בערעורים על החלטות ביניים של בתי המשפט המחוזיים או על פסקי דין של דן יחיד בבית משפט מחוזי שדן בערעור, על פסק דין או על החלטה של בית משפט שלום. בית המשפט העליון יושב בהרכב של חמישה שופטים או יותר בדיון נוסף. בית המשפט העליון יכול לדון במספר בלתי זוגי גדול יותר משלושה שופטים בעניינים שכרוכות בהם שאלות יסוד משפטיות או חוקתיות.

חוק ארגון הפיקוח על העבודה , תשי"ד -1954 :
שירות הפיקוח (אגף הפיקוח על העבודה) פועל החל משנת 2003 כיחידה של משרד התמ"ת (תעשיה מסחר ותעסוקה), מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה. האגף מפקח על ביצוע חוקי הבטיחות במקומות העבודה, ותפקידו העיקרי הוא מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע. אגף הפיקוח אחראי גם על ביצוע חוק עבודת הנוער, חוק עבודת נשים, חוק שעות עבודה ומנוחה, ותקנות שונות הקשורות לבטיחות ולרווחת העובד. בנוסף לפעולות הפיקוח השוטפות, אחראי האגף על הסמכת בודקים מוסמכים למעליות, כלי לחץ, מכונות הרמה וכד', הסמכת מעבדות ובודקים מוסמכים לבדיקות סביבתיות, אישור של מינוי מנהלי עבודה בבניה, ממונים על הבטיחות, ממונים על פיצוצים ועוד. לאגף הפיקוח סניפים בארבע הערים הגדולות, בהם פועלים מפקחי עבודה, העורכים, בין היתר, ביקורי פיקוח במפעלים. למפקח עבודה אזורי סמכות להפסיק את העבודה במפעל, להוציא צו שיפור המחייב את המעביד במקום העבודה לנקוט צעדים שונים, להוציא צו בטיחות האוסר שימוש במכונה או מתקן, ועוד. במקרה של תאונת עבודה במפעל, שכתוצאה ממנה נעדר הנפגע מעבודתו שלושה ימים או יותר , יש לשלוח הודעה על תאונה למחלקת הפיקוח. מפקחי העבודה חוקרים תאונות חמורות במטרה להפיק לקחים ולמנוע הישנותן בעתיד. במסגרת אגף הפיקוח על העבודה, קיימת פעולה מונעת ומחקר בבריאות ובטיחות בעבודה. פעילות זאת מעוגנת בחוק ארגון הפיקוח על העבודה (1954) ומכוח תקנות בנושא זה. הפעולה המונעת מקציבה כספים לפעולות מחקר ופרויקטים בבטיחות ובריאות בעבודה למוסדות למפעלים ולגופי מחקר.
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מקיים פעילות שוטפת בנושאים של בטיחות בעבודה, בריאות העובדים וגיהות תעסוקתית למניעת תאונות עבודה ובמטרה לשמור על בריאותם של עובדים במקומות עבודתם
פעילות זו כוללת דרישות ממקומות העבודה בתחומים שונים וקביעת תנאים לעבודה בטוחה. חוקים ותקנות אלו מתקיימים על- ידי פעולות פיקוח ואכיפה.

שירותי הפיקוח במסגרת זו הינם רבים ומגוונים:
· מניעת תאונות עבודה או מחלות מקצוע וזיהוי הסיכונים הקיימים במקומות העבודה, אשר עלולים להביא לפגיעה בעובדים, תוך נקיטת כל הצעדים הנדרשים כדי לשלוט בסיכונים ולהפחיתם ככל הניתן. האחריות במקום העבודה מוטלת בדרך כלל על המעביד או על בעל מקום העבודה ועליהם למנוע אירועים ומצבים העלולים לגרום לפגיעה כלשהי בעובדים.
· קביעת דרישות למינוי אנשים כשירים לתפקידים שונים ולמסירת מידע לעובדים על סיכונים במקומות עבודתם.
· מתן היתרים, אישורים ורישוי לשימוש בחומר נפץ, בזיקוקין דינור, אחסנת גז ונפט, העסקת נוער בשעות הלילה ועוד.
· בדיקה של מתקנים ומכונות בני סיכון, פיקוח על
מעליות , בדיקות סביבתיות במקומות העבודה ועוד.
· מינוי גופים מוסמכים למתן שירותים בתחומים שצוינו לעיל.
· קידום
פעולה מונעת ומחקר בבריאות ובבטיחות בעבודה.
· ייזום והשתתפות בהכנת תקנים בעלי היבטים בטיחותיים במסגרת
מכון התקנים הישראלי.
· פעילות משותפת עם גורמים נוספים במדינה העוסקים בבטיחות, בריאות וגיהות, אשר עוסקים בתחומים משלימים לתחומי פעילות המשרד. לקבלת מידע נוסף ניתן לגלוש לאתר
המוסד לבטיחות וגיהות .
הפעילויות במסגרת בטיחות, בריאות וגיהות בעבודה מתקיימות ע"פ חוקים ותקנות שהמשרד יוזם ומתקין.

החוקים העיקריים הם:
· פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל - 1970.
· חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954.

אגף הפיקוח על העבודה פועל במסגרת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה כדי להעלות את רמת הבטיחות, הבריאות והגיהות התעסוקתית במקומות העבודה, ולהביא להפחתת הסיכונים לעובדים במקומות העבודה. המבצע המרכזי של מדיניות הממשלה בבטיחות וגהות הוא אגף הפיקוח על העבודה השייך למשרד התעשייה המסחר ותעסוקה. אגף הפיקוח על העבודה פועל מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה. השירות מפקח על ביצוע הוראות חוקים ותקנות בנושאי הבטיחות והבריאות במקומות העבודה, ותפקידו העיקרי הוא לגרום לשיפור הבטיחות בעבודה, הגיהות והבריאות התעסוקתית, כדי להביא למניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע. האגף אחראי גם על נושאים כמו שימוש בחומרי נפץ, בטיחות בכלים טעוני בדיקה ועוד. לאגף הפיקוח 4 מחוזות בארבע הערים הגדולות .בכול מחוז מפקחים על בטיחות העבודה ועורכים ביקורי פיקוח במפעלים, באתרי בניה ,במשקים חקלאיים וכו'. למפקח עבודה אזורי הסמכות להפסיק את העבודה במפעל, להוציא צו שיפור המחייב את המעביד לנקוט צעדים שונים ,להוציא צו בטיחות האוסר שימוש במכונה או מתקן. מפקחי העבודה חוקרים תאונות במטרה להפיק לקחים ולמנוע הישנותן.

יום שני, 22 ביוני 2009

הטיפ היומי לווינדוס , כדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם המחשב:

מעבר בין דפי אינטרנט שפתוחים אצלכם במחשב...
כדי לעבור בין דפי אינטרנט לחצו על אלט ואסקייפ
להשאיר את אלט לחוץ ולבצע לחיצות על אסקייפ
כך תוכלו לעבור בין דפי אינטרנט פתוחים.

יום ראשון, 21 ביוני 2009

הטיפ היומי לווינדוס , כדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם המחשב:

נגיד ויש לכם תיקייה עם הרבה תמונות וכל תמונה יש לה שם קובץ אחר , ובא לכם שהל יהיה מסודר , כלומר עם שמות קובץ מסודרים בסדר כרונולוגי.
מה שעליכם לעשות זה כך :
לסמן את כל הקבצים בתוך התיקייה , על ידי קונטרול והאות A לאחר מכן ללחוץ על F2 להקיש לדוגמא : את המילה picture ולאחר מכן אנטרואז כל הקבצי התמונות יהיו מסודרים לכם לפי סדר כרונולוגי ומסודר

יום שבת, 20 ביוני 2009

הטיפ היומי לווינדוס , כדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם המחשב:

נגיד והקלדתם מספר אתרים במקום בו אתם מקלידים , כן , כן , בשורה הלבנה למעלה באקפלוררו
אתם רוצים לבדוק מה הקלדתם ולאילו אתרים נכנסתם
במקום להגיע עד למעלה עם העכבר
תוכלו ללחוץ בפשוט מאוד על F4
והוא יפתח לכם את התפריט עם כל האתרים שביקרתם בהם ( אלו שהקלדתם )

יום שישי, 19 ביוני 2009

הטיפ היומי לווינדוס , כדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם המחשב :

במידה וטעיתם במשהו , כלשהו , באחת מתוכנות האופיס :
בוורד , בפאוור פוינט , באקסל ועוד...
טעיתם ורוצים להחזיר לאחור , פשוט מאוד לוחצים על קונטרול והאות ז`
וזה מחזיר מהלך אחד לאחור

יום חמישי, 18 ביוני 2009

76 טיפים לווינדוס

טריק ראשון
כדי להפוך טקסט בדפי אינטרנט לגדול יותר או קטן יותר, לחץ על תפריט תצוגה ולאחר מכן לחץ על גודל טקסט. הקש על F5 כדי לרענן את המסך.
טריק שני
כדי לשמור את דף האינטרנט ברשימת המועדפים שלך במהירות, הקש CTRL+D.
טריק שלישי
כדי דף אינטרנט בדואר אלקטרוני על-ידי לחיצה על תפריט קובץ, הצבעה על שלח, ולאחר מכן לחיצה על דף בדואר אלקטרוני.
טריק רביעי
תמונות ורקעים באינטרנט מהווים טפטים נפלאים לשולחן העבודה. פשוט לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה הרצויה, ולאחר מכן לחץ על קבע כטפט.
טריק חמישי
כדי לגלול אל תחילת מסמך, הקש על מקש חץ למעלה.
טריק שישי
כדי לגלול אל תחילת מסמך בקפיצות גדולות, הקש על PAGE UP.
טריק שביעי
כדי לחזור במהירות אל דפים קודמים, באפשרותך ללחוץ על החץ למטה הקטן לצידו של לחצן קודם.
טריק שמיני
כדי לשנות את גודל השטח בדיסק הקשיח המשמש לאחסון קבצי אינטרנט זמניים, לחץ על תפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט ולאחר מכן על הגדרות.
טריק תשיעי
באפשרותך לוודא כי דף האינטרנט המוצג מכיל את המידע המעודכן ביותר על-ידי הקשה על F5 כדי לרענן אותו.
טריק עשירי
Internet Explorer חוסך לך זמן והקשות מיותרות על-ידי השלמת כתובות URL שאתה מקליד לעיתים קרובות.
טריק אחד עשרה
כדי לעבור קדימה בין מסגרות, הקש CTRL+TAB.
טריק שתיים עשרה
כדי לעבור אחורה בין מסגרות, הקש SHIFT+CTRL+TAB.
טריק שלוש עשרה
באפשרותך להקליד מילה בשורת הכתובת ולהקיש על CTRL+ENTER כדי להוסיף ?http:/www.? ו- ?.com בצידי המילה באופן אוטומטי.
טריק ארבע עשרה
אם תוכנית הדואר האלקטרוני שלך היא Microsoft Outlook או Outlook Express, באפשרותך לגרור קיצור דרך לאינטרנט לתוך הודעת דואר אלקטרוני.
טריק חמש עשרה
באפשרותך לארגן מחדש את תפריט או רשימת המועדפים שלך על-ידי גרירה ושחרור.
טריק שש עשרה
כדי להדפיס את הדף הנוכחי או המסגרת הפעילה, הקש CTRL+P.
טריק שבע עשרה
אם ברצונך לדעת אילו פעולות באפשרותך לבצע על קישור מועדף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תפריט מועדפים.
טריק שמונה עשרה
כדי להדפיס מסמך, באפשרותך לגרור קישור לאינטרנט אל סמל מדפסת על שולחן העבודה שלך.
טריק תשע עשרה
באפשרותך לאחסן את דפי האינטרנט שבהם אתה מבקר לעיתים קרובות במרחק לחיצה קטנה על-ידי גרירת קיצור דרך לדף אל סרגל הקישורים.
טריק עשרים
כדי לגלול אל סופו של מסמך, הקש על מקש חץ למטה.
טריק עשרים ואחד
כדי לגלול אל סופו של מסמך בקפיצות גדולות, הקש על PAGE DOWN.
טריק עשרים ושתיים
באפשרותך להקליד את השם הידידותי של דף מועדף בשורת הכתובת ולאחר מכן לבחור בשם הדף ברשימת ההשלמה האוטומטית שתופיע.
טריק עשרים ושלוש
כדי להציג את סרגל הקישורים, שהוא מקום שימושי לאחסון אתרי האינטרנט המועדפים שלך, לחץ על תפריט תצוגה, הצבע על סרגלי כלים, ולאחר מכן לחץ על קישורים.
טריק עשרים וארבע
כדי להדפיס במהירות מסגרת אחת בלבד של דף אינטרנט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתוך המסגרת ולאחר מכן לחץ על הדפס.
טריק עשרים וחמש
באפשרותך להדפיס טבלה של כל הקישורים המשויכים לדף אינטרנט. בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על הדפס טבלת קישורים.
טריק עשרים ושש
לחיצה על לחצן חיפוש מציגה שירות חיפוש בצידו של המסך ודף אינטרנט בצידו השני.
טריק עשרים ושבע
כדי לנוע אחורה או קדימה בסרגל החיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני באזור סרגל החיפוש ולאחר מכן לחץ על הקודם או הבא בתפריט שמופיע.
טריק עשרים ושמונה
כדי לבצע חיפוש משורת הכתובת, הקלד go, find, או ? ומילה לחיפוש, ולאחר מכן הקש ENTER.
טריק עשרים ותישעה
באפשרותך לסמן פריטים ברשימת המועדפים או בסרגל הקישורים לקריאה לא מקוונת על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט ולאחר מכן לחיצה על הפוך לזמין במצב לא מקוון.
טריק שלושים
באפשרותך לציין אם לקבל קבצי "Cookie" במחשב שלך עבור כל אזור אבטחה. לקבלת מידע נוסף, חפש את הנושא "קבצי Cookie" באינדקס העזרה.
טריק שלושים ואחד
באפשרותך לארגן מחדש קיצורי דרך בסרגל הקישורים על-ידי גרירתם ושחרורם.
טריק שלושים ושתיים
כדי לשנות את צבעם של קישורים בדפי אינטרנט, לחץ על תפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט, ולאחר מכן לחץ על לחצן צבעים.
טריק שלושים ושלוש
כדי לפתוח חלון Internet Explorer חדש, הקש CTRL+N.
טריק שלושים וארבע
באפשרותך להדפיס את כל המסמכים המקושרים לדף אינטרנט מסוים. בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על הדפס את כל המסמכים המקושרים.
טריק שלושים וחמש
כדי לשנות את שמו של פריט ברשימת המועדפים או בסרגל הקישורים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט, ולאחר מכן לחץ על שנה שם.
טריק שלושים ושש
באפשרותך לגרור את סרגל הכלים, סרגל הקישורים ושורת הכתובת לכל מקום. באפשרותך אף לשלב אותם יחד כדי לחסוך במקום.
טריק שלושים ושבע
לקבלת מידע נוסף אודות התכונות של Internet Explorer, לחץ על תפריט עזרה ולאחר מכן לחץ על תוכן ואינדקס.
טריק שלושים ושמונה
כדי להציג את שמותיהם של לחצנים בסרגל הכלים, לחץ על תפריט תצוגה, הצבע על סרגלי כלים, לחץ על התאמה אישית ולאחר מכן לחץ על הצג טקסט.
טריק שלושים ותישעה
כדי לעצור הורדה של דף, הקש ESC.
טריק ארבעים
כדי לשנות את דף הבית שלך לדף שפתחת, לחץ על תפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט ולאחר מכן לחץ על השתמש בנוכחי.
טריק ארבעים ואחד
כדי לשנות את דף הבית שלך לדף שפתחת, לחץ על תפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט ולאחר מכן לחץ על השתמש בנוכחי.
טריק ארבעים ושתיים
כדי לפנות שטח בדיסק הקשיח שלך על-ידי מחיקת קבצים זמניים, לחץ על תפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט ולאחר מכן לחץ על מחיקת קבצים.
טריק ארבעים ושלוש
באפשרותך להוסיף תיקיות לרשימת המועדפים על-ידי לחיצה על תפריט מועדפים ולחיצה על סידור מועדפים.
טריק ארבעים וארבע
באפשרותך להסיר קיצור דרך מתפריט או מרשימת המועדפים או הקישורים שלך על-ידי לחיצה עליו באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחיצה על מחק.
טריק ארבעים וחמש
כדי לבטל את הקו התחתון בקישורי דף אינטרנט, לחץ על תפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
טריק ארבעים ושש
כדי לשנות את מאפייני המצב הלא מקוון של אתר מועדף, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט ברשימת המועדפים ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
טריק ארבעים ושבע
כדי לסנן את אתרי האינטרנט שיופיעו במחשב שלך, לחץ על תפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט, לחץ על הכרטיסייה תוכן, ולאחר מכן לחץ על אפשר.
טריק ארבעים ושמונה
באפשרותך להשתמש בסרגל המדיה של Explorer כדי לראות ולשמוע תוכן מדיה באינטרנט.
טריק ארבעים ותישעה
כדי לעבור לדף הבא, הקש ALT+חץ ימינה.
טריק חמישים
כדי לעבור לדף הקודם, הקש ALT+חץ שמאלי או BACKSPACE.
טריק חמישים ואחד
באפשרותך להציג רשימת אתרים שבהם ביקרת לאחרונה על-ידי לחיצה על לחצן היסטוריה בסרגל הכלים.
טריק חמישים ושתיים
באפשרותך להזיז את המצביע שלך אל שורת הכתובת על-ידי הקשת ALT+D.
טריק חמישים ושלוש
באפשרותך לדעת אם אתר האינטרנט שבו אתה נמצא הוא מאובטח; סמל מנעול מופיע בשורת המצב. לקבלת מידע נוסף, לחץ פעמיים על הסמל.
טריק חמישים וארבע
באפשרותך להוסיף ולהסיר לחצנים בסרגל הכלים על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל הכלים ולאחר מכן לחיצה על התאמה אישית.
טריק חמישים וחמש
באפשרותך לשמור דף אינטרנט לקריאה לא מקוונת על-ידי לחיצה על תפריט קובץ ולאחר מכן לחיצה על שמירה בשם.
טריק חמישים ושש
במקום ללחוץ על לחצן הקודם, באפשרותך להקיש על מקש BACKSPACE כדי לעבור דף אחד אחורה.
טריק חמישים ושבע
באפשרותך לעבור בין חלון Internet Explorer בגודל רגיל לבין מצב מסך מלא על-ידי הקשה על F11.
טריק חמישים ושמונה
כדי לשמור דף או תמונה מבלי לפתוח אותם, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקישור אל הפריט הרצוי, ולאחר מכן לחץ על שמירת יעד בשם.
טריק חמישים ותישעה
באפשרותך לקבל הודעת דואר אלקטרוני כאשר אתר אינטרנט משתנה. תחילה הפוך את האתר לזמין לקריאה לא מקוונת, ולאחר מכן שנה את מאפייני הכרטיסייה הורדה שלו.
טריק שישים
כדי לגרום לדפים להיטען מהר יותר, לחץ על תפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט, לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן בטל את הצלילים והתמונות.
טריק שישים ואחד
בעת הוספת דף אינטרנט לרשימת המועדפים שלך, באפשרותך להפוך אותו גם לזמין לקריאה כאשר אינך מחובר לאינטרנט.
טריק שישים ושתיים
כדי לעבור לתחילת מסמך, הקש HOME.
טריק שישים ושלוש
כדי לעבור לסוף מסמך, הקש END.
טריק שישים וארבע
כדי להציג רשימה של כתובות אינטרנט שהקלדת במהלך הפעלה זו, לחץ על החץ למטה הקטן בקצה שורת הכתובת.
טריק שישים וחמש
באפשרותך להגדיר רמה שונה של אבטחה עבור כל אתר אינטרנט. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה אבטחה.
טריק שישים ושש
כדי לחפש מילה או ביטוי בדף אינטרנט, הקש CTRL+F כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח חיפוש.
טריק שישים ושבע
באפשרותך לסגור את החלון הנוכחי על-ידי הקשה על CTRL+W.
טריק שישים ושמונה
כדי להציג רשימה של כתובות האינטרנט שהקלדת בשורת הכתובת, הקש F4.
טריק שישים ותישעה
בשורת הכתובת, באפשרותך להזיז את הסמן במהירות בין חלקי הכתובת על-ידי הקשה על ?CTRL?+חץ שמאלה.
טריק שיבעים
בשורת הכתובת, באפשרותך להזיז את הסמן קדימה במהירות בין חלקי הכתובת על-ידי הקשה על ?CTRL?+חץ ימינה.
טריק שיבעים ואחד
אם אתה משתמש ב- Netscape, באפשרותך ללמוד אודות הבדלים ב- Internet Explorer על-ידי לחיצה על תפריט עזרה ולאחר מכן לחיצה על למשתמשי Netscape?.
טריק שיבעים ושתיים
כדי לעבור אל מיקום חדש, הקש CTRL+O.
טריק שיבעים ושלוש
באפשרותך להתקין רכיבים נוספים של Internet Explorer על-ידי לחיצה על תפריט כלים ולאחר מכן לחיצה על Windows Update.
טריק שיבעים וארבע
אם ברצונך ללמוד עוד אודות השימוש ב- World Wide Web, לחץ על תפריט עזרה ולאחר מכן לחץ על סיור.
טריק שיבעים וחמש
באפשרותך ליצור במהירות קיצור דרך אל דף אינטרנט בשולחן העבודה שלך על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני בדף ולאחר מכן לחיצה על צור קיצור דרך.
טריק שיבעים ושש
כדי לראות את קוד המקור של דף אינטרנט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בדף ולאחר מכן לחץ על הצג מקור.

יום רביעי, 17 ביוני 2009

הטיפ היומי לווינדוס , כדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם המחשב:

למדנו שאפשר לסגור חלון אינטרנט על ידי לחיצה על אלט ואף 4
סגירה נוספת של חלון , ניתן לבצע גם על ידי קונטרול והאות W

יום שלישי, 16 ביוני 2009

הטיפ היומי לווינדוס , כדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם המחשב:

במידה ואתם רוצים למחוק משהו ושלא יהיה לו זכר גם לא בסל המחזור
מה שעליכם לעשות זה לסמן את הקובץ ובמקום ללחוץ רק על דיליט delete ללחוץ על שיפט ודיליט כך הקובץ יימחק בצורה מוחלטת מהמחשב

יום שני, 15 ביוני 2009

הטיפ היומי לווינדוס , כדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם המחשב:

בואו נגיד ואתם רוצים להקליד שם של אתר בשורת הכתובת באינטרנט ואין לכם כוח לרשום את כל ההתחלה והסוף למשל , ניקח את האתר החמוד שלנו מיב Miv רושמים אותו למעלה , בשורה הלבנה של הכתובת של האינטרנט ומיד לאחר מכן לוחצים על קונטרול ואנטר והנה קונטרול ואנטר משלימים את כל מה שיש לפני מיב ואחריו כלומר , מוסיפים את ה – http://wwwואת הסיומת : .co.il

יום ראשון, 14 ביוני 2009

הטיפ היומי לווינדוס , כדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם המחשב:

במידה ואתם רוצים לפתוח עוד חלון של אינטרנט...
נגיד חלון אקספלורר נוסף במקום לחפש עם העכבר את האי הכחול תלחצו על קונטרול והאות מ כלומר : ctrl + n N – מלשון NEW , חדש...
תנסו ותראו כמה זה נחמד ושימושי.

יום שבת, 13 ביוני 2009

הטיפ היומי לווינדוס , כדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם המשחב :

סגירת חלונות במהירות
כדי לסגור חלון במהירות ולא לחפש את האיקס למעלה בצד של החלון עם העכבר פשוט לוחצים על אלט ועל אף4 Alt + F4 ואם כבר סגרת את כל החלונות , לחיצה נוספת על אלט אפ 4 נגרום לסגירת המחשב

יום שישי, 12 ביוני 2009

הטיפ היומי לווינדוס , כדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם המשחב:

הדפסה מהירה...
במקום לקחת את העכבר ללחוץ איתו על קובץ והדפס הכל שעליכם לעשות זה ללחוץ על קונטרול ועל האות P מלשון PRINT

יום רביעי, 10 ביוני 2009

הטיפ היומי לווינדוס , כדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם המשחב :

שמירה מהירה , כדי ששום דבר לא יימחק לכם מהמחשב .הרבה פעמים קורה לנו שפתאום קורה משהו למחשב ואנו באמצע מסמךהמסמך הושמ� ואין לו זכר וגם אין לנו מושג היכן לחפש אותו במחשב.רוב הפעמים , כל החומר הלך , ואנו מוצאים את עצמו דופקים לעצמנו עם הידיים על הראש.
לכן , בכל פעם שאתם על המחשב באמצע מסמך וורד , מצגת או כל תוכנת אופיס אחרתפשוט מאוד , לחצו אחרי מספר פעולות על קונטרול והאות Sמדובר בשמירה מהירה שלוקחת ממש שניה וחצי.

יום שלישי, 9 ביוני 2009

בטיחות בשימוש ובעבודה בחשמל פרקים א , ב.

קישור לבטיחות בשימוש ובעבודה בחשמל פרקים א , ב. :
http://www.f2h.co.il/3253899184056

הטיפ היומי לווינדוס , כדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם המחשב:

איך מצלמים את המסך של המחשב שלכם ?
אוקי , אז ככה...כשאתם רוצים לצלם לעצמכם את המסך , כל שעליכם לעשות זה ללחוץ על לחצן קונטרול ולאחר מכן על פרינט סקרין (prtscn) שזה נמצא לייד הברייק למעלה מצד ימין של המקלדת.לאחר שביצעתם את הפעולה הזאת , תפתחו את תוכנת הציירבתוכנת הצייר , תלחצו על קונטרול והאות V לאחר מכן שמירה כמו שאתם בטח יודעים וזהו, יש לכם צילום מסך

יום שני, 8 ביוני 2009

הטיפ היומי לווינדוס

כדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם המחשב:
אז ככה , אם יש לכם הרבה חלונות ודברים פתוחים במחשבו אתם רוצים להגיע במהירות השיא לשולחן העבודה כל שעליכם לעשות זה ללחוץ על לחצן החלונות , אשר נמצא בצד שמאל של המקלדתבין האלט לקונטרולוכשאתם לוחצים עליו , לחצו פעם אחת על האות D מלשון DESKTOPתוך שניה , כל החלונות ימוזערו ,והנה , אתם נמצאים בשולחן העבודה

יום שבת, 6 ביוני 2009

בטיחות בעבודות חשמל :

התקנת כבלי חשמל במתח גבוה :

הגדרת "מתח גבוה" :

מתח גבוה מוגדר כמתח חשמלי העולה על 1,000 וולט בזרם חילופין , או על 1,500 וולט בזרם ישר , אך אינו עולה על 52 קילוולט בזרם חילופין או 74 קילוולט בזרם ישר .
התקנה , תחזוקה ובדיקה של כבל במתח גבוה על-ידי חשמלאי בלבד :
כבל במתח גבוה יותקן , יחובר , ייבדק ויתוחזק על-ידי חשמלאי בעל רישיון בלבד . אדם שאינו חשמלאי רשאי לבצע עבודות עזר (כגון חפירה והנחת הכבל) אם הוא פועל לפי הוראות חשמלאי ותחת פיקוחו הצמוד.

בדיקה ראשונית של הכבל :

כבל חשמל במתח גבוה ואבזריו ייבדקו בבדיקה ראשונית על-ידי חשמלאי לאחר התקנתם , ולפני ההפעלה הראשונית של המתקן החשמלי אליו הוא מחובר .

הגנה על כבל חשמל במתח גבוה :

כבל יוגן באופן יעיל בפני סכנות ופגיעות (כולל פגיעות מכניות , איכול , נזקי רטיבות וסיכוני קרינה וחום) , תוך הקפדה על סידורי הגנה נאותים . הכבל ואבזריו יתוחזקו ויישמרו במצב תקין .
ניתוק הכבל במקרה של ליקוי או פגם המהווה סכנה :
במקרה שנתגלו ליקוי או פגם בכבל המהווה סכנה לנפש או רכוש , ינותק הכבל ממתח מיד ולא יחובר מחדש עד שהפגם או הליקוי תוקן , והכבל נמצא כשיר לפעולה .

התקנות רשתות חשמל עיליות במתח של עד 1,000 וולט :

האחריות למילוי ההוראות חלה על מתקין הרשת , על בעלי הרשת ועל מפעיליה :

חובה השמירה על סעיפי התקנה חלה גם על מתקין הרשת וגם על בעלי הרשת או מפעיליה או מחזיקיה – הכל לפי העניין .

תכנון , התקנת , בדיקת ותחזוקת רשת חשמל על-ידי חשמלאי מוסמך בלבד :

רשת חשמל מוגדרת כמערכת מוליכים המותקנים על מבודדים או על כבל עילי . הרשת יכולה לכלול חלקים תת-קרקעיים , והיא כוללת את החיבור למבנה עד להדקי הכניסה למבטח שבכניסה למבנה . רשת חשמל צריכה להיות מתוכננת , מותקנת , נבדקת ומתוחזקת בידי חשמלאי מוסמך בלבד .

תכונות חשמליות ומכניות של רשת חשמל :

התקנה מפרטת תכונות שונות של הרשת , כולל הרכב מתכת המוליך (אלומיניום או נחושת וסגסוגותיהם) , גודל החתך המזערי של המוליכים , המיפתח בין סמכי הרשת , עמידה של המיתלה של המוליך במאמצי מתיחה בטמפרטורות שונות , הגובה מעל פני הקרקע (לפחות 4.5 מטרים מעל מגרשי ספורט ומקום שאינו עביר לכלי רכב , ומעל לכך היכן שרכב עובר) , וכן הטמפרטורות המירביות של הזרם המתמיד במוליך הרשת . בנוסף , מפרטת התקנה את נוהל קביעת המוליך , אופן חיזוקו , החיבור בין מוליכים מבודדים , התקנת גשר (חיבור בין שני מוליכים) , ומרחקים מזעריים בין מוליכים ללא בידוד . כן מתייחסת התקנה להתקנת הסתעפות , חיבור כבל או צרור לרשת , ומדדים מכאניים שונים לחומר הסמך , הצבתו ומאפייניו .

אסור שיהיה מגע בין מוליך לא מבודד ברשת לבין עץ :

הרשת צריכה להיות מותקנת כך שלא יהיה מגע בין מוליך לא מבודד שלה לעץ . אם הרשת הינה בכבל עילי או בצרור , מותר שיהיה לה מגע עם עץ .

הגנה על כבל או צרור של רשת המותקן בתוך מבנה על קיר :

כבל או צרור של רשת המותקן על קיר בתוך מבנה צריך שיהיה מוגן בפני פגיעות מכניות אפשריות . הגנה זו תסופק או על ידי אופן ההתקנה שימנע פגיעה , או על ידי כיסוי מגן העמיד בפני פגיעות .

הארקות והגנות בפני חישמול ברשת :

התקנה מפרטת את חובת ההגנה בפני חישמול החלה על רשת בהתאם לתקנת החשמל העוסקות בהארקות במתח עד 1,000 וולט .

הפסקת מתקן הנמצא לקוי ברשת :

אם נתגלו ליקויים ברשת , יש להפסיק את המיתקן או החלק הלקוי עד לתיקון התקלה , אלא אם התקלה איננה מהווה סכנה לנפש או לרכוש .

חובת בדיקה של רשת חדשה ובמקרה של שינויים יסודיים :

יש לבדוק רשת חדשה לפני הפעלתה , וכן אם הוכנסו בה שינויים יסודיים הקשורים לשינוי תוואי , הוספת סמכים , ושינוי חומר המוליכים או משקלם .

יום שישי, 5 ביוני 2009

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) , התש"ן – 1990

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173, 180, 181, 182, 216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל - 1970, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות

בתקנות אלה -
"אבזר" - פריט של ציוד חשמלי המשמש לתמסורת או לחלוקה של אנרגיה חשמלית;
"זרם דלף" - זרם הדולף דרך בידוד או על פניו בהשפעת המתח;
"חי" - מצב של מוליך כשהוא מחובר למקור של מתח חשמלי באופן גלווני, השראתי או כשהוא טעון חשמל, לרבות מוליך האפס;
"חשמלאי" - בעל רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי חוק החשמל, התשי"ד1954-;
"כבל" - מוליך יחיד מתכתי מבודד בעל עטיפה, או מספר מוליכים מבודדים מאוגדים תוך ייצורם, כשהם בעלי עטיפה משותפת בהתאם לתנאי התקן;
"לוח חשמל" - מסד והציוד החשמלי המורכב עליו לפיקוד ולפיקוח על מיתקן חשמלי;
"לוח ראשי" - לוח חשמל הניזון במישרין ממקור ההספקה של מיתקן לפיקוד ולפיקוח על מיתקן המחובר אליו בשלמותו;
"מבודד" - מופרד באופן גלווני על ידי חומר בידוד;
"מבטח" - אבזר לניתוק אוטומטי של זרם חשמלי במיתקן כאשר עצמתו גדולה מעצמת הזרם הנקוב שלו; מבטח יכול להיות משני סוגים: נתיך או מפסק אוטומטי;
"מוליך" - גוף המיועד להעביר זרם חשמלי;
"מכשיר חשמלי" - ציוד חשמלי המיועד להמרה במתכוון של אנרגיה חשמלית, באנרגיה חשמלית אחרת או באנרגיה מסוג אחר;
"מעגל סופי" - מעגל הניזון דרך מבטח והמיועד להולכת זרם חשמלי במישרין למכשירים צורכי זרם, או לציוד חשמלי אחר, המותקנים באותו מעגל;
"מפסק" - מכשיר המיועד להפסקה ולחיבור במתכוון של זרם חשמלי במיתקן;
"מפסק אוטומטי" - מבטח בעל מנגנון מכני לניתוק זרם, במקרה של זרם יתר;
"מפסק מגן הפועל בזרם דלף" - התקן מיתוג המיועד לנתק אוטומטית את המיתקן המוגן על ידו ממקור הזינה במקרה של הופעת זרם דלף במיתקן;
"מפסק ראשי" - מכשיר המיועד להפסקה ולחיבור במתכוון של זרם חשמלי במיתקן בשלמותו, כאשר העומס מחובר בו;
"מתח גבוה" - מתח בין מוליכים העולה על 1000 וולט;
"מתח נמוך" - מתח בין מוליכים העולה על 50 וולט ואינו עולה על 1000 וולט, ולמעט רשת כבלים כמשמעותה בסעיף 6א לחוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן - חוק הבזק) שמתחה אינו עולה על 65 וולט;
"מתח נמוך מאוד" - מתח בין מוליכים שאינו עולה על 50 וולט;
"מיתקן חשמלי" - מיתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או שינויו (טרנספורמציה), לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אבזרים, וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל הקשורים במיתקן;
"מיתקן משוחרר ממתח" - מיתקן חשמלי מופסק מנותק ומקוצר;
"נתיך" - מבטח הפועל על ידי אלמנט ניתך;
"סוג I" - ציוד חשמלי שלכל חלקיו החיים יש לפחות בידוד תפעולי ושמותקן בו הדק או מגע לחיבור הארקת מגן;
"סוג II" - ציוד חשמלי המיועד לזינה במתח נמוך שחלקיו החיים מבודדים בבידוד כפול או בבידוד מוגבר;
"סוג III" - ציוד חשמלי המיועד לזינה במתח נמוך מאוד ושאינו כולל מעגלים פנימיים או חיצוניים הפועלים במתח שונה ממתח זה;
"פתיל" - כבל כפיף;
"קו תקשורת" - כבל המותקן בעיקרו למטרת תקשורת, לרבות קו בזק;
"קו בזק" - כבל המותקן בעיקרו למטרות בזק כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הבזק, או לרשת כבלים כמשמעותה בסעיף 6א לחוק הבזק.

2. מוליכי חשמל על-קרקעיים

(א) לא יימצאו במפעל מוליכים חשופים חיים (תחת מתח).
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן להתקין מוליך חשוף בהתקנה גלויה במקום שבו תנאי הסביבה מביאים לידי קלקול או לבלאי מהיר של הבידוד, או אם אין אפשרות אחרת לתת זינה למיתקן; ואולם לא יותקן מוליך חשוף בהתקנה גלויה אלא כשהגישה אליו היא לחשמלאי בלבד, וגישה באקראי אליו או נגיעה בו בלתי אפשריים.
(ג) כבלים או פתילי חשמל מבודדים, זמניים, המיועדים להזנת כלים חשמליים או מכשירים חשמליים מיטלטלים, יותקנו באופן המונע פגיעה בהם או היפגעות מהם. חיבורם יהיה באחד האופנים הבאים:
(1) לרשת החשמל דרך מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 0.03 אמפר;
(2) למקור זינה במתח נמוך מאוד.
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום בו עובדים כלי תחבורה או כלי הרמה, יתקין תופס המפעל כבלים, פתילי חשמל, או מוליכים חשופים, בגובה ובאופן שלא תהיה אפשרות של היתקלות הכלים בהם.

3. חציית קווי חשמל או קווי תקשורת

(א) כבלים או פתילי חשמל זמניים המיועדים לזינת כלים או מכשירים מיטלטלים לא יעברו מעל קווי חשמל קבועים או קווי תקשורת ולא יגעו בהם.
(ב) כבלים או פתילי חשמל זמניים המיועדים לזינת כלים או מכשירים מיטלטלים, העוברים מתחת קווי חשמל או תקשורת לא יתקרבו לקווים האמורים ויותקנו בהתאם לתקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל), התשמ"ו-1989.

4. לוח חשמל קבוע

(א) לוח חשמל יהיה עשוי חומר בלתי דליק או כבה מאליו.
(ב) הלוח יותקן במקום נוח לגישה ולטיפול, עם מעברים נאותים; המקום יהיה מואר ומאוורר; בחדר חשמל או בארון בו הותקן לוח חשמל, לא יאוחסנו חמרים או חפצים כלשהם, לרבות ציוד או כלים.
(ג) הלוח יהיה מוגן במיוחד מפני פגיעות מכניות במקומות שסכנה כזאת קיימת.
(ד) חלקים חשופים חיים של הלוח יהיו מוגנים מפני נגיעה מקרית.
(ה) הלוח יהיה מוגן מפני התזת מים, הצטברות לחות, אבק ולכלוך, במקומות שסכנה כזאת קיימת.
(ו) הלוח יהיה מוגן מפני השפעה קורוזיבית של חמרים כימיים, במקומות שסכנה כזאת קיימת.
(ז) המבטחים והמפסקים של כל מעגל יסומנו בסימון ברור ובר-קיימא לשם זיהוי השתייכות לחלקי המיתקן שעליהם הם מפקחים.
(ח) לכל לוח ראשי יותקן מפסק ראשי.
(ט) לוח ייקבע ביציבות לקיר או למבנה תומך אחר על ידי חיזוק בלתי מתפרק או המתפרק באמצעות כלים בלבד.
(י) לוח מתח נמוך המיועד לטיפול גם מצדו האחורי, יהיה מרוחק מהקיר 70 סנטימטרים לפחות.

5. לוח חשמל לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד

(א) לוח חשמל המיועד לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד, יצוייד במפסק מגן המופעל בזרם דלף, ברגישות של 0.03 אמפר לכל היותר; מפסק זה יופעל לניסוי אחת לחודש באמצעות לחיץ הביקורת שלו.
(ב) בתי תקע הניזונים ממעגל סופי והמשמשים להפעלת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד יוגנו על ידי מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 0.03 אמפר.
(ג) לוח חשמל לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד יכול להיות מיטלטל או קבוע.
(ד) לוח חשמל מיטלטל יהיה מסוג II.

6. מכשיר חשמלי מיטלטל המוחזק ביד

(א) מכשיר חשמלי מיטלטל המוחזק ביד בעת השימוש בו, יהיה מסוג II או מסוג III.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להשתמש במכשיר חשמלי מיטלטל ידני כבד מסוג I, המוחזק ביד (כגון מקדחה שקוטר המקדח שלה מעל ל16- מ"מ) ובלבד שיוזן דרך מפסק מגן לזרם דלף ברגישות של 0.03 אמפר לכל היותר, או דרך שנאי מבדל.
(ג) ציוד חשמלי של מעגל סופי יתאים לתנאים הקיימים במקום ההתקנה, כגון: רטיבות, סכנה של פגיעות מכניות, השפעה כימית, אש, התפוצצות, הצטברות אבק או לכלוך העלולים לפגוע באוורור התקין.

7. מנורות חשמל

(א) מנורות חשמל ואבזריהן יותקנו בגובה של 2 מטרים לפחות מעל פני הקרקע, הרצפה, או משטח קבוע שמיועד להימצאות בני אדם.
(ב) מנורות חשמל ואבזריהן יהיו מוגנים בפני פגיעה מכנית וחדירת נוזלים במקומות שסכנה כזאת קיימת.
(ג) מנורות חשמל מיטלטלות המוחזקות ביד יופעלו במתח נמוך מאוד.
(ד) מנורות חשמל מיטלטלות המורכבות על כנים (זרקורים) יופעלו במתח נמוך מאוד, או יוזנו דרך מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 0.03 אמפר לכל היותר.
(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), יכול שמנורות המורכבות על מכונות ועל ציוד תעשייתי אחר יהיו בגובה של פחות מ2- מטרים; במקרה כזה יהיו המנורות מסוג II או מסוג III, או יוזנו דרך מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 0.03 אמפר לכל היותר.

8. ביצוע עבודות במיתקן משוחרר ממתח גבוה

עבודות בהעדר מתח יש לבצע בדרך הבאה:
(א) פעולות מתוכננות של ניתוק מיתקן חשמלי, בדיקת העדר מתח, התקנת מקצרים וחיבורו מחדש למתח חייבות להיעשות לפי הוראה בכתב מאת חשמלאי.
(ב) החלק של המיתקן החשמלי שבו אמורה להתבצע העבודה יופסק וינותק ממקור המתח באופן גלוי לעין ויובטח בידי חשמלאי על ידי התקן נעילה אמין ושלט אזהרה מתאים.
(ג) החשמלאי יבחן העדר מתח באמצעות בוחן מתח מתאים; נוכח החשמלאי בהעדר מתח, יקצר את כל מוליכי המופעים ואת מוליך האפס להארקה.
(ד) רק לאחר השלמת כל הפעולות האמורות יורשה האחראי לביצוע העבודה להתחיל בביצועה.
(ה) העבודות במיתקן חשמלי למתח גבוה יבוצעו בהשגחתו של חשמלאי.
(ו) חיבור מחדש של מתח למיתקן החשמלי יבוצע בידי חשמלאי ורק לאחר קבלת הודעה, בכתב, מהאחראי על ביצוע העבודה, שכל העובדים עזבו את מקום העבודה, רוכזו במקום מוסכם או שוחררו ושאפשר לחבר מתח.

9. ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה בציוד אשר מופעל באנרגיה חשמלית

(א) בכל מקרה של עבודת תיקון ותחזוקה ינותק ציוד ממקור אנרגיה חשמלית; הניתוק יתבצע באמצעות מפסק של הציוד באופן גלוי לעין ויישמר על ידי התקן נעילה אמין אשר בשליטת מבצע עבודות התיקון או התחזוקה; המפסק יסומן בשלט נראה לעין שבו ייאמר: "אין להפעיל - המכונה בטיפול".
(ב) במקרים בהם הציוד הקיים אינו מאפשר נעילה, חייב תופס המפעל להבטיח באופן אחר ניתוק המתח ואי חיבורו מחדש עד לסיום העבודות.
(ג) לפני פירוק חלקים אשר מהווים רצף של הארקה, לרבות צנרת מים מתכתית, מד-מים או פס הארקה, יותקן גשר אשר יבטיח את רציפות ההארקה.

10. מיתקן חשמל הפועל באטמוספרה נפיצה

מיתקן חשמלי הפועל באטמוספרה נפיצה חייב להיות מהסוג המונע התפוצצות; המיתקן יהיה מותאם לתקן ישראלי ת"י 786.

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש