איך בונים מצגת

יום חמישי, 4 ביוני 2009

בטיחות בעבודות חשמל :

רישיונות לחשמלאים :

רישיון חשמלאי ניתן על-ידי האגף להכשרה ולפיתוח כח-אדם במשרד העבודה והרווחה . הרישיון ניתן לתקופה קצובה המצוינת בו , ויש צורך לחדשו בתום תקופה זו . קיימים כמה סוגי רישיונות לחשמלאים :
חשמלאי עוזר .
חשמלאי מעשי .
חשמלאי מוסמך .
חשמלאי ראשי .
חשמלאי טכנאי .
חשמלאי הנדסאי .
חשמלאי מהנדס .
חשמלאי בודק סוג 1 .
חשמלאי בודק סוג 2 .
חשמלאי בודק סוג 3 .
חשמלאי מסויג לפי תחום עיסוקו – מוגבל לסוג עבודה מסוים ורק במסגרת מקום עבודה מסוים .
חשמלאי שירות לפי תחום התמחותו – מוגבל לסוג עבודה מסוים , ללא הגבלת מקום העבודה .

איסור על מוליכים עם מתח ללא בידוד :

אסור שיימצאו במפעל מוליכים חשמליים עם מתח חשופים ללא בידוד . במקרה שתנאי הסביבה גורמים לבלאי מהיר של הבידוד , ובאין אפשרות אחרת , אפשר להתקין מוליך גלוי (לא מבודד) רק בתנאים הבאים :
א. רק חשמלאי יכול להגיע אליו ואין סיכוי כי אנשים ייתקלו בו .
ב. כלי תחבורה וכלי הרמה לא יוכלו לפגוע במוליכים החשופים .

מניעת פגיעה מכבלי חשמל זמניים והתקנת מפסק מגן :

כבלי חשמל זמניים (כגון כבל מאריך) , המיועדים להזנת כלים חשמליים או מכשירי חשמל מיטלטלים , יותקנו באופן המונע פגיעה בהם או היפגעות מהם , וחיבורם לרשת החשמל יהיה דרך מפסק מגן (המופעל על-ידי זרם דלף ברגישות של 0.03 אמפר) , או שהם יחוברו למקור מתח נמוך מאד (פחות מ – 50 וולט) . אסור שכבלי חשמל זמניים כנ"ל יעברו מעל , או יגעו , בקווי חשמל קבועים או קווי תקשורת (כולל קו בזק) . אם הכבלים הזמניים עוברים מתחת לקווי החשמל או התקשורת הקבועים , אסור שהם יהיו קרובים אליהם , ויש להתקינם על-פי תקנות הבזק והחשמל .

מבנה לוח החשמל והגנה עליו :

לוח חשמל עשוי חומר בלתי דליק או כבה מאליו יותקן במקום מואר , מאוורר , נוח לגישה ולטיפול , ועם מעברים נאותים . הלוח יחובר לקיר באופן יציב כך שלא יהיה אפשר לפרק אותו ללא כלים . אסור לאחסן חפצים , חומרים או כלים בארון או בחדר החשמל . לוח החשמל יהיה מוגן מפני פגיעה מכאנית (במקום שקיימת סכנת פגיעה כזו) , וחלקים חשופים שלו תחת מתח יהיו מוגנים מנגיעה מקרית . הלוח יהיה מוגן מהתזת מים , הצטברות לחות , אבק ולכלוך .
לוח חשמל של מתח נמוך (מ-50 עד 1,000 וולט) שיש לעבוד גם עם צידו השני יותקן במרחק של 70 ס"מ או יותר מהקיר .

סימון המפסקים בלוח החשמל וקיום מפסק ראשי לניתוק הזרם :

יש לסמן באופן קבוע וברור את כל המפסקים , הנתיכים והמפסקים האוטומטיים לשם זיהוי השתייכות לחלקי המתקן שעליהם הם מפקחים , לכל לוח ראשי (לוח הניזון ישירות ממקור אספקה של חשמל והמפקח על כל המתקן) יהיה מפסק ראשי המאפשר ניתוק כל המתקן מחשמל .

דרישות והתקנת מפסק מגן בלוח חשמל המזין מכשירי חשמל מיטלטלים :

בלוח חשמל המזין מכשירי חשמל מיטלטלים המוחזקים ביד יש להתקין מפסק מגן (המופעל על-ידי זרם דלף ברגישות של 0.03 אמפר) , ויש להפעיל את מפסק המגן לצורך ניסוי לפחות אחת לחודש באמצעות לחיץ הביקורת שלו . כן יש להגן על-ידי מפסק מגן כנ"ל על בתי שקע אליהם מתחברים מכשירי חשמל מיטלטלים המוחזקים ביד .
לוח חשמל המזין מכשיר יחשמל מיטלטלים המוחזקים ביד יכול להיות קבוע או מיטלטל . אם זה לוח מיטלטל , עליו להיות מוזן ממתח נמוך בלבד (1,000 – 50 וולט) , וכל חלק חי בו יהיה מבודד בבידוד כפול או בבידוד מוגבר .

מתח של עד 1,000 וולט להזנת מכשיר חשמל מיטלטל , ובידוד המכשיר :

מכשיר חשמל מיטלטל המוחזק ביד בעת השימוש בו יהיה ניזון ממתח של עד 1,000 וולט בלבד . אם קיים במכשיר כזה מתח העולה על 50 וולט יש :
א. לבודד כל חלק חי במכשיר בבידוד כפול או בבידוד מוגבר , או
ב. שיהיה בו בידוד תפעולי והארקה , והוא יוזן דרך מפסק מגן ברגישות 0.03 אמפר או דרך שנאי מבדל.

הגנת ציוד חשמלי מפני רטיבות , אבק , אש . מפגעים כימיים וכדומה :

ציוד חשמלי של מעגל סופי (מעגל הניזון דרך נתיך או מפסק אוטומטי והמוליך זרם ישירות למכשירי חשמל) יהיה מוגן מסכנות הקיימות במקום כמו רטיבות , פגיעות מכניות , השפעה כימית , אש , התפוצצות , הצטברות אבק ולכלוך העלולים לפגוע באיוורור וכד' .
התקנת נורות חשמל בגובה שני מטרים לפחות מהקרקע :
נורות חשמל ואביזריהן יותקנו בגובה של 2 מטרים לפחות מעל פני הקרקע או המשטח הקבוע שמיועד להימצאות בני-אדם . יש להגן עליהן מפני פגיעה כימית ומפני חדירת נוזלים . נורות המורכבות על מכונות ועל ציוד תעשייתי יכולות להיות בגובה הנמוך מ – 2 מטרים מהקרקע , בתנאי שמתקיים בהן לפחות אחד מהתנאים הבאים :
א. הן מוזנות דרך מפסק מגן ברגישות 0.03 אמפר לכל היותר .
ב. הן ניזונות ממתח הנמוך מ – 1,000 וולט ומבודדות בבידוד כפול או מוגבר .
ג. אין בהם מתח העולה על 50 וולט .

הזנת נורות חשמל ידניות מיטלטלות במתח הנמוך מ – 50 וולט :

נורות חשמל מיטלטלות המופעלות ביד יוזנו במתח חשמלי נמוך מ – 50 וולט .
מנורות חשמל מיטלטלות המורכבות על כנים (זרקורים) יוזנו אף הן במתח חשמלי נמוך מ – 50 וולט , או יוזנו דרך מפסק מגן ברגישות 0.03 אמפר לכל היותר .

פעולות עם מתקן חשמלי הדורשות הוראה בכתב מחשמלאי :

פעולות מתוכננות של ניתוק מתקן חשמלי , בדיקת העדר מתח , התקנת מקצרים וחיבור מתקן מחדש למתח חייבות להיעשות לפי הוראה בכתב מחשמלאי בעל רישיון לעסוק בעבודות חשמל .

נהלי בטיחות לפני התחלת עבודה במתקן חשמלי המשוחרר ממתח חשמלי :

לפני התחלת עבודה במתקן חשמלי המשוחרר ממתח חשמלי , יש לפעול כדלקמן :
א. החלק של המתקן החשמלי שבו תבוצע העבודה יופסק וינותק ממקור המתח באופן הנראה לעין , יובטח בידי חשמלאי מוסמך על-ידי התקן נעילה אמין , ויצב בו שלט אזהרה מתאים .
ב. החשמלאי יבחן העדר מתח באמצעות בוחן מתח מתאים , ואם נוכח שאין זרם במתקן , יקצר את כל מוליכי המופעים והאפס להארקה .

ביצוע עבודות במתח של יותר מ – 1,000 וולט רק בהגחת חשמלאי :

עבודות במתקן חשמלי עם מתח של יותר מ – 1,000 וולט יבוצעו רק בהשגחת חשמלאי בעל רישיון . חיבור מחדש של מתח למתקן החשמלי יבוצע רק על-ידי חשמלאי בעל רישיון , ורק לאחר קבלת הודאה בכתב מהאחראי על ביצוע העבודה שכל העובדים עזבו את מקום העבודה , רוכזו במקום מוסכם או שוחררו , ושאפשר לחבר מתח .

שמירה על מפסק מקור המתח במצב נעול בעת ביצוע תיקון או תחזוקה :

כל אימת שמבצעים עבודת תיקון או תחזוקה בציוד המופעל על-ידי אנרגיה חשמלית , יש לנתקו ממקור המתח על-ידי המפסק של הציוד באופן גלוי לעין . יש לשמור את המפסק נעול על-ידי התקן נעילה אמין הנמצא בשליטת מבצע התיקונים או התחזוקה .
המפסק יסומן בשלט נראה לעין שבו ייאמר : "אין להפעיל – המכונה בטיפול" . אם אי אפשר לנעול את המפסק , יש להבטיח בדרך אחרת את ניתוק המתח ואי חיבורו מחדש לציוד עד סיום העבודות .

רציפות גשר הארקה בעת פירוקה :

לפני פירוק חלקים של הארקה (כולל צנרת או מד מים או פס הארקה) יש להתקין גשר שיבטיח את רציפות הארקה .
חובה השימוש במתקן חשמלי המונע התפוצצות באטמוספרה נפיצה :
מתקן חשמלי הפועל באטמוספרה נפיצה חייב להיות מהסוג המונע התפוצצות , ומותאם לתקן ישראלי ת"י 786 .

תגובה 1:

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש