איך בונים מצגת

יום שבת, 28 במרץ 2009

תקנות הבטיחות בעבודה ( גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית)

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 173 ו216- לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ג, תשנ"ט)
בתקנות אלה -
"כספית" - לרבות תרכובותיה האורגניות והאנאורגאניות, וכן אמלגם ותערובות המכילות כספית מתכתית או תרכובות אורגניות ואנאורגניות של כספית, בכל צורה שהיא;
"עובד בכספית" - כל אדם החשוף לריכוז של כספית באויר העולה על מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, או העובד בכספית בעבודה או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה חודש אחד בשנה לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנה;
"חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - הרמה המשוקללת המרבית של כספית באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה של עובד במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;
"חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" - הרמה המרבית של כספית באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ4- פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, במרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל8- שעות עבודה ביממה, תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;
"עבודה" - ייצור, שימוש, עיבוד, טיפול, טלטול או עבודת אחזקה;
"טיפול" - אחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש או ניקוי;
"טלטול" - הובלה, הולכה, שינוע, העברה ממקום למקום, מילוי, הרקה, העמסה או פריקה;
"בודק מעבדתי מוסמך" - עובד במעבדה מוסמכת שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות של ריכוזי כספית באויר במקום שבו עובדים בכספית;
"מעבדה מוסמכת" - מעבדה שאישר מפקח העבודה הראשי לביצוע בדיקות סביבתיות של ריכוזי כספית באויר במקום שבו עובדים בכספית;
"מעבדה רפואית" - מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977.
"מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות"4 - מעבדה שאישר שר העבודה והרווחה בהסכמת שר הבריאות, לביצוע הבדיקות הטוקסיקולוגיות היחודיות הנדרשות בתקנות אלה.
"רופא מורשה" - רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;
"שירות רפואי מוסמך"3
(1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;
(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד1994-;
(3) מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה.
"רמת התראה" - רמה של סמנים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית שנמצאה בגופו של עובד, שממנה ומעלה חייב הרופא המורשה לשלוח הודעת התראה למעביד ולמפקח עבודה אזורי.

2. חשיפה לכספית (תיקון: תשנ"ט)

(א) במפעל או במקום עבודה אשר בו חשופים עובדים לכספית, יהיו תקני החשיפה המשוקללת המרבית המותרת והחשיפה המרבית המותרת לזמן קצר כמפורט בתוספת השלישית.
(ב) חישוב החשיפה המשוקללת ייעשה בשיטה הבאה:

C1.T1+C2.T2+...+Cn.Tn
חשיפה משוקללת = (סה"כ משך הדגימה) T1+T2+...+Tn

C - ריכוז הכספית באויר, במיליגרם למטר מעוקב אויר;
T - משך הדגימה, בשעות או בדקות.

3. חובת עריכת בדיקות סביבתיות (תיקון: תשנ"ט)
(א) במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בכספית, יערוך המעביד, בדיקות סביבתיות תקופתיות של ריכוזי כספית באויר סמוך לאזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדתי מוסמך, בתכיפות של אחת לשלושה חדשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.
(ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות של ריכוזי כספית באויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הניטור הביולוגי לעובדים.
(ג) המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות במפעל את תוצאות הבדיקות הסביבתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.
(ד) ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות- תעסוקתיות אשר ביצעה אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך עשרים שנים לפחות.

4. אמצעי גיהות סביבתיים (תיקון: תשנ"ט)
במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בכספית, על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:
(1) להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה, טובים ויעילים, או כל שיטה יעילה אחרת, בכל מקומות העבודה, באופן שריכוז הכספית באויר יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד או לבריאות הציבור;
(2) להתקין ולקיים מינדפים טובים ויעילים, בעלי כוח יניקה מספיק, בזמן העבודה בשקילה או בבדיקה של אבקות או נוזלים המכילים כספית, לרבות במעבדות;
(3) לדאוג לאיסוף וסילוק מיידי של פסולת המכילה כספית, מתחנות העבודה, באופן שלא תגרום למיטרד או נזק לבריאות העובד או לבריאות הציבור;
(4) לספק לכל עובד בכספית מברשת שיניים ומשחת שיניים לצחצוח השיניים, וכן מברשת וסבון לניקוי הידיים והציפורניים;
(5) לספק לכל עובד בכספית בגדי עבודה מתאימים, כולל נעליים וגרביים המיועדים אך ורק לעבודה;
(6) לדאוג לכביסה וניקוי של בגדי העבודה במרוכז במפעל או במקום אחר שהובא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;
(7) להתקין מלתחות כפולות לכל עובד, אחת לבגדי עבודה ואחת לבגדים נקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר נאות; המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב ככל האפשר לאזור הכניסה למפעל;
(8) לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;
(9) להתקין, במקום שבו עובדים בכספית, רצפה חלקה ללא אריחים, ללא שקעים וללא חריצים, בהמשך רציף, ולהשתמש בשיטה יעילה וטובה לאיסוף שיירי כספית הנמצאים על הרצפה.

5. ציוד מגן אישי (תיקון: תשנ"ט)
(א) במצבים מיוחדים אשר בהם עלול העובד בכספית להיות חשוף לריכוזים חריגים של כספית באויר, הגבוהים מההגבלות שנקבעו בתוספת השלישית, יספק המעביד לעובד ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה, והעובד יהיה חייב להשתמש בו.
(ב) ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול בין השאר ולפי הצורך:
(1) מסכת מגן לפנים, מצויידת במסנן מתאים לתרכובות הכספית עמן בא העובד במגע; המסנן יוחלף במסנן חדש בתכיפות הנדרשת לפי הוראות היצרן או מפקח עבודה אזורי;
(2) בגד מגן כפי שיורה מפקח עבודה אזורי.
(ג) המעביד ידאג לכך שהעובד ישמור על נקיון ציוד המגן האישי שנמסר לו וידריכו בכך.
(ד) אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים בכספית כדי לשחרר מעביד מן החובה לתקן תנאים סביבתיים במפעל ולהקטין את רמת הכספית באויר אל מתחת לרמות החשיפה המרביות המותרות שנקבעו בתוספת השלישית.

6. חובת הדרכה

המעביד ידאג, בשיתוף עם נציגות העובדים וועדת הבטיחות שבמפעל - אם ישנה, לארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת לששה חודשים לפחות, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנובעים מעבודה בכספית, ושיטות למניעת סיכונים אלה; המעביד יוודא שהעובד הבין את החומר שהודרך בו, וכן יוודאו המעביד וועדת הבטיחות שהעובד מבצע את כל ההוראות והנהלים שנקבעו לגבי העבודה בכספית.

7. אמצעי גיהות אישיים

(א) לא יאכל עובד, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו עובדים בכספית, אלא בחדרים המיוחדים שהתקין לענין זה המעביד;
(ב) עובד בכספית יצחצח את שיניו במברשת שיניים וינקה את ידיו וציפורניו במברשת, בסבון ובמים, בגמר העבודה ולפני שהוא הולך לאכול או לשתות.
(ג) בתום יום העבודה יסיר העובד בכספית את בגדי העבודה וישאירם במלתחות המיועדות להם במפעל, וכן יתקלח לפני לבישת הבגדים הנקיים.

7א. חובת אחסון, טלטול ושילוט מתאימים (תיקון: תשנ"ט)

(א) מעביד ידאג כי טלטול כספית ואחסונה ייעשו בכלים סגורים ומכוסים ובאמצעים בטוחים ומתאימים.
(ב) מעביד ידאג לשילוט מתאים ובולט לעין בכל אולם או עמדת עבודה שבהם עובדים בכספית, בנוסח הזה:
"זהירות! אזור עבודה בכספית; חובה לנקוט אמצעי בטיחות וגיהות מתאימים; אסור לעשן!".

8. חובת בדיקות רפואיות

(א) לא יועבד אדם בכספית, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך החודש שלפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו או אי התאמתו להתחיל לעבוד בכספית.
(ב) לא יועבד עובד בכספית, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת, בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בכספית;
בדיקה רפואית חוזרת תבוצע לראשונה שלושה חדשים לאחר תחילת עבודתו בכספית, ולאחריה מדי ששה חדשים.
(ג) עובד בכספית שנעדר מעבודתו, בשל התערבות כירורגית או בשל מחלה ממושכת, מעל לחודשיים, לא יועבד בכספית, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת, בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בכספית.
(ד) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאים להורות על ביצוע בדיקות רפואיות, כאמור, בתאריכים מוקדמים יותר מן האמור בתקנת משנה (ב) וכן להחיל את חובת ביצוע הבדיקות הרפואיות גם לגבי עובד שאינו עובד בכספית כהגדרתו בתקנה 1.
(ה) לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד והעתק ממנה למפקח עבודה אזורי.

9. היקף הבדיקות הרפואיות (תיקון: תשמ"ו, תש"ן, תשנ"ג)

(א) בדיקה רפואית ראשונית, חוזרת או נוספת, תכלול לפחות:
(1) אנמנזה רפואית כללית ותעסוקתית;
(2) בדיקה קלינית כללית, לרבות בדיקה נוירולוגית;
(3) תמונת דם כללית, לרבות רמת ההמוגלובין, רטיקולוציטים וטרומבוציטים;
(4) בדיקת שתן כללית;
(5) בדיקת שתן לבדיקת רמת הכספית בשתן;
(6) בדיקת כתיבה (של מספר משפטים), ובדיקת רטט הידיים;
(7) בדיקת דם לקביעת רמת הכספית בדם.
(ב) אלה בדיקות רשות:
(1) רמת הבילירובין הכללי, האלקלין-פוספטזה והטרנסאמינזה (SGOT ו- (SGPT בדם;
(2) רמת האוראה (שינן) בדם;
(3) רמת הקראטינין ((Creatinine בדם;
(4) בדיקה לגילוי חוסר באנזים G6 PD;
(5) כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת, לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.
(ג) הבדיקות המפורטות בתקנת משנה (א)(3) ו-(4) ובתקנת משנה (ב) יבוצעו במעבדה רפואית; הבדיקות המפורטות בתקנת משנה (א)(5) ו-(7) יבוצעו במעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות.

10. חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות
שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו, וכן פרטים אלה:
(1) תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית;
(2) שם המעביד ומקום המפעל;
(3) תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;
(4) ממצאי הבדיקות הקליניות והמעבדתיות;
(5) תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, על התאמתו או אי התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך כעובד בכספית;
(6) המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;
(7) שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.

11. פנקס בריאות
(א) שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה פנקס בריאות, שבו יירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השניה, ויאשרו אותם בחותמת ובחתימה; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק והאבחנות שנקבעו לגביו.
(ב) שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד בכספית, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עובד הנבדק עובד בכספית אצלו; הפסיק העובד בכספית לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.
(ג) רופא של שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד הנבדק, תוך זמן סביר, את מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע.

12. חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות

(א) הבדיקות הרפואיות בהתאם לתקנה 8 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.
(ב) עובד בכספית חייב להתייצב בשירות הרפואי המוסמך לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בימים ובמועדים שנקבעו לו.
(ג) הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו.

13. אי-התאמה לעבוד בכספית (תיקון: תש"ן, תשנ"ט)
יראו עובד כמי שאינו מתאים להיות עובד בכספית אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא סובל מהרעלת כספית חדה או כרונית;
(2) נמצאה אצלו רמה של 100 מיקרוגרם ויותר של כספית אנאורגנית לגרם קריאטינין של שתן, אפילו בהעדר כל ממצא קליני או מעבדתי אחר;
(3) היא אשה הרה או מניקה העובדת עם מתיל-כספית ותולדותיו;
(4) טרם מלאו לו 18 שנים;
(5) נמצאו אצלו מחלות כרוניות של מערכת העצבים ושל הכליות;
(6) נמצאה אצלו אי התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.
(7) נמצאה אצלו רמה של 4 מיקרוגרם ויותר של כספית אנאורגנית לכל מאה סמ"ק
של דם, גם בהעדר כל ממצא קליני או מעבדתי אחר.

14. הודעה למפקח על אי-התאמת העובד
(א) קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי התאמה של אדם להיות עובד בכספית, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח עבודה אזורי, תוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים אלה: שם העובד, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו בכספית, תוצאות הבדיקה הרפואית ומסקנות.
(ב) קיבל מפקח עבודה אזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) מאת השירות הרפואי המוסמך -
(1) ישלח למעביד בדואר רשום התראה ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק ההתראה יישלח ללשכת שירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לשירות הרפואי המוסמך ולנציגות העובדים המייצגת את העובד;
(2) יבדוק את הנסיבות שגרמו לחשיפת יתר לכספית ולאי התאמת העובד להמשיך לעבוד בכספית, וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.
(ג) לא יוחזר עובד כאמור לעבודה בכספית אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד בכספית.

15. איסור העבדה אחר קבלת התראה

מעביד שקיבל התראה לגבי אי התאמת העובד לעבודה בכספית, יחדל להעבידו כעובד בכספית תוך שבוע מיום קבלת ההתראה ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.

15א. הודעה על רמת התראה (תיקון: תשנ"ט)

רופא מורשה יודיע למעביד ולמפקח עבודה אזורי על כל עובד שנמצאה אצלו רמת התראה של 3 מיקרוגרם ויותר של כספית אנאורגנית לכל מאה סמ"ק של דם או רמת התראה של 70 מיקרוגרם ויותר של כספית אנאורגנית לגרם קריאטינין של שתן.

16. חובת הודעה על עבודה בכספית
לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד בכספית, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב, שלושה חדשים מראש לפחות, למפקח העבודה האזורי.

17. הוראת מעבר

במקום עבודה או במפעל אשר בו עובדים בכספית לפני תחילתן של תקנות אלה, ישלח המעביד, על אף האמור בתקנה 16, הודעה על כך למפקח העבודה האזורי, תוך חודש ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.
18. ביטול

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקות רפואיות של עובדים בכספית), התשכ"ג-1962 - בטלות.

19. תחילה

תחילתן של תקנות אלה חודש מיום פרסומן.

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), תשמ"ה- 1985(

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו- 216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל- 1970, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות :

בתקנות אלה -
"זרניך" (ארסן) - לרבות תרכובותיו האורגניות והאנאורגניות, וכן תערובות המכילות זרניך או תרכובות זרניך בכל צורה שהיא;
"עובד בזרניך" - כל אדם החשוף לריכוז של זרניך באויר העולה על מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, או העובד בזרניך בעבודה או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה שני חדשים בשנה לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנה;
"חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - הרמה המשוקללת המרבית של זרניך באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;
"עבודה" - ייצור, שימוש, עיבוד, טיפול, טילטול או עבודת אחזקה;
"טיפול" - אחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש או ניקוי;
"טלטול" — הובלה, הולכה, שינוע, העברה ממקום למקום, מילוי, הרקה, העמסה או פריקה;
"בודק מעבדתי מוסמך" — עובד במעבדה מוסמכת שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות של ריכוזי זרניך באויר במקום שבו עובדים בזרניך;
"מעבדה מוסמכת" — מעבדה שאישר מפקח העבודה הראשי לביצוע בדיקות סביבתיות של ריכוזי זרניך באויר במקום שבו עובדים בזרניך;
"מעבדה רפואית" — מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל"ז–1977;
"מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות" — מעבדה שאישר שר העבודה והרווחה בהסכמת שר הבריאות לביצוע הבדיקות הטוקסיקולוגיות היחודיות הנדרשות בתקנות אלה;
"רופא מורשה" — רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;
"שירות רפואי מוסמך" —
(1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;
(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק בריאות ממלכתי, תשנ"ד– 1994;
(3) מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה.

2. חשיפה לזרניך

(א) במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בזרניך תהיה החשיפה המשוקללת המרבית
המותרת —
(1) לתרכובות אורגניות של זרניך 0.20 מיליגרם זרניך למטר מעוקב של אויר;
(2) לתרכובות אנאורגניות של זרניך 0.01 מיליגרם זרניך למטר מעוקב של אויר;
(3) לגז ארסין (Arsine) (3HsA) 0.02 חלקים למיליון או 0.05 מיליגרם זרניך למטר מעוקב של אויר.

(ב) חישוב החשיפה המשוקללת המותרת ייעשה בשיטה הבאה:
 C1.T1 + C2.T2 + ... + Cn.Tn 

חשיפה משוקללת =
(סה"כ משך הדגימה) T1 + T2 ... + Tn
C = ריכוז הזרניך באויר, במ"ג למטר מעוקב אויר
T = משך הדגימה, בשעות או דקות

3. חובת עריכת בדיקות סביבתיות

(א) במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בזרניך, יערוך המעביד, בדיקות סביבתיות תקופתיות של ריכוזי זרניך באויר סמוך לאיזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדתי מוסמך, בתכיפות של אחת לששה חדשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.
(ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות של ריכוזי זרניך באויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הניטור  הביולוגי לעובדים.
(ג) המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת כל  העובדים.
(ד) ערך מעביד בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות תקופתיות,   באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות–תעסוקתיות אשר ביצעה, אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך עשרים שנים לפחות.

4. אמצעי גיהות סביבתיים

במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בזרניך, על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:
(1) להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה טובים ויעילים, או כל שיטה יעילה אחרת, בכל מקומות העבודה, באופן שריכוז הזרניך באויר יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד או לבריאות הציבור;
(2) להתקין ולקיים מינדפים מתאימים ויעילים, בעלי כוח יניקה מספיק, בזמן העבודה בשקילה או בבדיקה של אבקות או נוזלים המכילים זרניך, לרבות במעבדות;

(3) לדאוג לאיסוף וסילוק מיידי של פסולת המכילה זרניך, מתחנת העבודה באופן שלא תגרום למטרד או נזק לבריאות העובד או לבריאות הציבור;
(4) לספק לכל עובד בזרניך בגדי עבודה מתאימים, כולל נעליים וגרביים המיועדים אך ורק לעבודה;
(5) לדאוג לכביסה וניקוי יומיים של בגדי עבודה במרוכז במפעל או במקום אחר שהובא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;
(6) להתקין מלתחות כפולות לכל עובד, אחת לבגדי עבודה ואחת לבגדים נקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר נאות; המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב ככל האפשר לאזור הכניסה למפעל;
(7) לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ושתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;
(8) לדאוג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, כולל דרכי  מילוט, חילוץ ופינוי של עובדים;
(9) לספק לכל עובד בזרניך מברשת שיניים ומשחת שיניים לצחצוח השיניים, וכן מברשת וסבון לניקוי הידיים והציפורניים.

5. ציוד מגן אישי :

(א) במצבים מיוחדים אשר בהם עלול העובד בזרניך להיות חשוף לריכוזים חריגים של
זרניך באויר, הגבוהים מההגבלות שנקבעו בתקנה 2, יספק המעביד לעובד ציוד מגן
אישי יעיל ובאיכות טובה, והעובד יהיה חייב להשתמש בו.
(ב) ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול בין השאר ולפי הצורך:
(1) מסיכת מגן לפנים עם כיסוי שרוול בד במקומות המגע עם עור הפנים, המצויידת במסנן מתאים לתרכובות זרניך; המסנן יוחלף במסנן חדש בתכיפות הנדרשת לפי הוראות היצרן או מפקח עבודה אזורי; מסיכה כאמור מיועדת לשימוש כשהעובד ייחשף לזרניך במשך פרקי זמן קצרים, או יימצא בעמדות עבודה בהן ניידות העובד גדולה; בכל מקרה אחר, יש להשתמש במסיכה דומה עם אספקת אויר דחוס ומסונן באמצעות קווי אספקה או מכל מיוחד המיועד לה;
(2) בגד מגן כפי שיורה מפקח עבודה אזורי.
(ג) המעביד ידאג לכך שהעובד ישמור על נקיון ציוד המגן האישי שנמסר לו וידריכו בכך.
(ד) אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים כדי לשחרר את המעביד מן החובה לתקן תנאים
סביבתיים במפעל ולהקטין רמת הזרניך באויר אל מתחת לחשיפה המשוקללת
המרבית המותרת.

6. חובת הדרכה :

המעביד ידאג, בשיתוף פעולה עם נציגות העובדים וועדת הבטיחות שבמפעל — אם ישנה — לארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת לשנה לפחות, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנובעים מעבודה בזרניך ולגבי שיטות למניעת סיכונים אלה; המעביד יוודא שהעובד הבין את החומר שהודרך בו, וכן יוודאו המעביד וועדת הבטיחות שהעובד מבצע כל ההוראות והנהלים שנקבעו לגבי העבודה בזרניך.

7. אמצעי גיהות אישיים :

(א) לא יאכל עובד, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו עובדים בזרניך, אלא בחדרים המיוחדים שהתקין לענין זה המעביד.
(ב) בתום יום העבודה יסיר עובד בזרניך את בגדי העבודה וישאירם במלתחות המיועדות להם במפעל, וכן יתקלח לפני לבישת הבגדים הנקיים.
(ג) עובד בזרניך יצחצח את שיניו במברשת שיניים וינקה את ידיו ואת ציפורניו במברשת, בסבון ובמים, בגמר העבודה ולפני שהוא אוכל או שותה.

8. חובת שילוט :

(א) המעביד ידאג לשילוט מתאים ובולט לעין בכל אולם, מקום או עמדת עבודה שבהם עובדים בזרניך, בנוסח הבא: "זהירות! — אזור עבודה בזרניך (ארסן) — חובה לנקוט אמצעי בטיחות וגיהות מתאימים!".
(ב) כלי קיבול ואריזות של חמרי גלם, חמרי ביניים ומוצרים מוגמרים המכילים זרניך יסומנו בשילוט מתאים בנוסח הבא: "רעל — מכיל זרניך (ארסן) — מגע, בליעה או נשימה של זרניך מסכנים את הבריאות!".

9. חובת בדיקות :
(א) לא יועבד אדם כעובד בזרניך, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך החודש שלפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו, או אי-התאמתו, להתחיל לעבוד בזרניך.
(ב) לא יועבד עובד בזרניך, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת, בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בזרניך; בדיקה רפואית חוזרת, תבוצע לראשונה שלושה חדשים לאחר הבדיקה הראשונית ולאחריה מדי שנה.

(ג) עובד בזרניך שנעדר מעבודתו, בשל התערבות כירורגית גדולה או בשל מחלה ממושכת, מעל לחדשיים, לא יועבד בזרניך אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת, בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בזרניך.
(ד) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאים להורות על ביצוע הבדיקות הרפואיות, כאמור, בתאריכים מוקדמים מן האמור בתקנת משנה (ב) וכן להחיל את ביצוע הבדיקות הרפואיות גם לגבי עובד שאינו עובד בזרניך כהגדרתו בתקנה 1.
(ה) לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד והעתק ממנה למפקח עבודה אזורי.

10. היקף הבדיקות :

(א) בדיקה רפואית ראשונית, חוזרת או נוספת, תכלול לפחות:
(1) אנמנזה רפואית כללית ותעסוקתית;
(2) בדיקה קלינית כללית;
(3) תמונת דם כללית;
(4) בדיקות כימיות בדם לתפקודי כבד וכליות;
(5) בדיקת שתן כללית;
(6) בדיקת שתן לקביעת רמת הזרניך בשתן;
(7) אלקטרוקרדיוגרם (א.ק.ג.);
(8) צילום חזה בגודל של 45 d 35 ס"מ לפחות, בבדיקה הראשונית ואחת לחמש שנים בבדיקה חוזרת.
(ב) הבדיקות הרפואיות המפורטות בתקנת משנה (א), למעט בפסקה (6), יבוצעו במעבדה רפואית; הבדיקה הרפואית המפורטת בפסקה (6) תבוצע במעבדה טוקסיקולוגית.

11. חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות :

שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו, וכן פרטים אלה:
(1) תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית;
(2) שם המעביד ומקום המפעל;
(3) תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;

(4) ממצאי הבדיקות הקליניות והמעבדתיות;
(5) תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, על התאמתו או אי התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך כעובד בזרניך;
(6) המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;
(7) שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.

12. פנקס בריאות :
(א) שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השניה, ויאשרו אותם בחותמת ובחתימה; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק והאבחנות שנקבעו לגביו.
(ב) שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של העובד בזרניך, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד בזרניך אצלו; הפסיק העובד לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.
(ג) רופא של שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד הנבדק, תוך זמן סביר, את מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע הרופא.

13. חובת המעביד לחהסדרת בדיקות
(א) הבדיקות הרפואיות בהתאם לתקנה 9 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.
(ב) עובד בזרניך חייב להתייצב בשירות הרפואי המוסמך לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בימים ובמועדים שנקבעו לו.
(ג) הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו.

14. אי התאמת לעבודה בזרניך :

יראו עובד כמי שאינו מתאים להיות עובד בזרניך אם נמצא אצלו אחד מאלה:
(1) הרעלת זרניך חדה או כרונית;
(2) רמה של 50 מיקרוגרם ויותר של זרניך לכל גרם קריאטינין של שתן, במקרה של
חשיפה תעסוקתית לתרכובות אנאורגניות של ארסן (זרניך);
(3) רמה של 200 מיקרוגרם ויותר של זרניך לכל גרם קריאטינין של שתן, במקרה של
חשיפה תעסוקתית לתרכובות אורגניות של ארסן (זרניך);
(4) אנמיה;
(5) מחלת עור כרונית;
(6) תולדות של מחלות אלרגיות (קבוצה אטופית);
(7) מחלת ריאה בהווה;
(8) ליקוי בתיפקודי הכבד;
(9) ליקוי בתיפקודי הכליות;
(10) מחלות העורקים בהווה או בעבר;
(11) מחלת נפש שאיבחן רופא פסיכיאטר;
(12) היא אשה הרה או מניקה לפי תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תש"ם–1979;
(13) טרם מלאו לו 18 שנים;
(14) אי-התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.

15. הודעה למפקח על אי -
(א) קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי-התאמה של אדם להיות עובד בזרניך או
להמשיך לעבוד בזרניך, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך
למפקח העבודה האזורי, תוך עשרה ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה
הבודק, ובה פרטים אלה: שם העובד, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת
עבודתו בזרניך, תוצאות הבדיקה הרפואית ומסקנות.
(ב) קיבל מפקח עבודה אזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) מאת השירות הרפואי
המוסמך —
(1) ישלח למעביד בדואר רשום התראה ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק ההתראה יישלח ללשכת שירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לשירות הרפואי המוסמך ולנציגות העובדים המייצגת את העובד;
(2) יבדוק את הנסיבות שגרמו לחשיפת יתר לזרניך ולאי-התאמת העובד להמשיך לעבוד בזרניך, וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.
(ג) לא יוחזר עובד כאמור לעבודה בזרניך אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי
רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד בזרניך.

16. איסור עבודה לאחר קבלת התראה :

מעביד שקיבל התראה לגבי אי-התאמת העובד להמשיך לעבוד כעובד בזרניך, יחדל להעבידו כעובד בזרניך תוך שבוע מיום קבלת ההתראה ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.

17.חובת הודעה על עבודה בזרניך :

לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד בזרניך, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב, שלושה חדשים מראש לפחות, למפקח העבודה האזורי.

18. הוראות מעבר :
במקום עבודה או במפעל אשר בו עובדים בזרניך לפני תחילתן של תקנות אלה, ישלח המעביד, על אף האמור בתקנה 17, הודעה על כך למפקח העבודה האזורי, תוך חודש ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.
תחילה

תוספת ראשונה
(תקנה 1)
מקומות עבודה ותהליכי עבודה שתקנות אלה חלות עליהם גם אם ריכוז הזרניך באויר נמוך ממחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת:
(1) ייצור חמרי הדברה על בסיס זרניך;
(2) שימור וחיסון עצים בחמרים המכילים זרניך;
(3) ייצור זכוכית וקרמיקה שמשתמשים בו בחמרים המכילים זרניך.

תוספת שניה

(תקנה 12)
פרטי רישום בפנקס הבריאות
(1) מדור לזיהוי העובד (רישום בידי השירות הרפואי המוסמך):
(א) שם משפחה ושם פרטי;
(ב) שם האב;
(ג) מספר הזהות;
(ד) תאריך לידה;
(ה) שם השירות הרפואי המוסמך שנתן את הפנקס;
(ו) תאריך מתן הפנקס.
(2) מדור המעבידים (לרישום בידי כל מעביד):
(א) שם המעביד ומקום המפעל;
(ב) תיאור עבודת העובד — ואם הועבר לעבודה חדשה שאינה ארעית — תיאור עבודה זו וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור;
(ג) תאריך סיום העבודה שנרשמה בהתאם לפסקה (ב);
(ד) חתימת המעביד והחותמת שלו.
(3) מדור הבדיקות הרפואיות (לרישום בידי השירות הרפואי המוסמך):
(א) תאריך כל בדיקה ומטרתה, תוך ציון אם היא בדיקה ראשונית, חוזרת או נוספת;
(ב) האם נתגלה מימצא רפואי במבחנים ובבדיקות שנערכו;
(ג) האם נתגלתה מחלת מקצוע או השפעה אחרת על בריאות העובד;
(ד) אישור השירות הרפואי שהעובד מתאים להתחיל או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק, או שאינו מתאים לכך;
(ה) קביעת מועד לבדיקה החוזרת הבאה, לרבות מועד מוקדם מהרגיל;
(ו) שם השירות הרפואי המוסמך;
(ז) שם הרופא המורשה הבודק וחתימתו.

תקנות בטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בוויניל-כלוריד)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל- 1970, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ו, תשנ"ב, תשנ"ט)

בתקנות אלה:
"ויניל-כלוריד" - חומר שנוסחתו הכימית CH2=CHC1 לרבות כל תערובת או תרכובת המכילים חומר כאמור ומסוגלים לשחררו;
"עובד בויניל-כלוריד" - כל אדם החשוף לריכוז של ויניל-כלוריד באויר העולה על 0.5 חלקים למיליון, או העובד בויניל-כלוריד בעבודה או תהליך מן הנקובים בתוספת הראשונה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה 14 ימים בחודש לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה ראשי ריכוז נמוך יותר או תקופה קצרה יותר;
"חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - הרמה המשוקללת המרבית של ויניל-כלוריד באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;
"חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" - הרמה המרבית של ויניל-כלוריד באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, במרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל8- שעות עבודה ביממה, תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;
"עבודה" - ייצור, שימוש, עיבוד, טיפול, טלטול או עבודת אחזקה;
"טיפול" - אחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש או ניקוי;
"טלטול" - הובלה, הולכה, שינוע, העברה ממקום למקום, מילוי, הרקה, העמסה או פריקה;
"רופא מורשה" - רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;
"שירות רפואי מוסמך"3 -
(1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;
(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד1994-;
(3) מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;
"בודק מעבדתי מוסמך" - אדם העובד במעבדה מוסמכת שהסמיכו מפקח העבודה הראשי, לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של ריכוזי ויניל-כלוריד באויר ממקום שבו עובדים בויניל-כלוריד;
"מעבדה מוסמכת" - מעבדה שאישר מפקח העבודה הראשי, לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של ריכוזי ויניל-כלוריד באויר במקום שבו עובדים בויניל-כלוריד;
"מעבדה רפואית" - מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977.

2. חשיפה לויניל-כלוריד (תיקון: תשמ"ד, תשנ"ט)

(א) במפעל או במקום עבודה, אשר בו עובדים בויניל-כלוריד תהיה החשיפה המשוקללת המרבית המותרת 1 חלקים למיליון (להלן - חל"מ), והחשיפה המרבית המותרת לזמן קצר תהיה 5 חל"מ, ובלבד שהחישוב ל8- שעות עבודה לא יעבור את החשיפה המשוקללת המרבית המותרת.
(ב) חישוב החשיפה המשוקללת יעשה בשיטה הבאה:

C1T1+C2T2+...CnTn= חשיפה משוקללת
סה"כ משך הדגימה

C - ריכוז הויניל-כלוריד באויר, בחלקים למיליון.
T - משך הדגימה, בשעות או דקות.

3. חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות (תיקון: תשנ"ט)

(א) במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בויניל-כלוריד, יערוך המעביד, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות של ריכוזי ויניל-כלוריד באויר סמוך לאזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדתי מוסמך, בתכיפות של אחת ל3- חדשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.
(ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות של ריכוזי ויניל-כלוריד באויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים; המעביד ישמור על תוצאות הבדיקות האמורות במשך 20 שנים לפחות.
(ג) המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות במפעל את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.
(ד) ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות כאמור בתקנת משנה (א) באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות אשר ביצעה אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך עשרים שנים לפחות.

4. אמצעי גיהות סביבתיים (תיקון: תשנ"ט)

במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בויניל-כלוריד, על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:
(1) להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה, טובים ויעילים, או כל שיטה יעילה אחרת, בכל מקומות העבודה, באופן שריכוז הויניל-כלוריד באויר יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד או לבריאות הציבור;
(2) להתקין ולקיים מינדפים טובים ויעילים, בעלי כוח יניקה מספיק, בזמן העבודה בשקילה, בערבול, בבדיקה של אבקות המכילות ויניל-כלוריד, לרבות בזמן חימום חומר המכיל ויניל-כלוריד;
(3) לדאוג לאיסוף וסילוק מיידי של פסולת המכילה ויניל-כלוריד מתחנת העבודה באופן שלא תגרום למיטרד או לנזק לבריאות העובד;
(4) לתלות שלטים בכל מקום עבודה בויניל-כלוריד, שיסומנו בהוראות אזהרה קריאה ובולטת לעין ושאינה ניתנת למחיקה, בנוסח הבא:
"זהירות - ויניל-כלוריד ! - חומר מסוכן לבריאות ";
(5) לספק לכל עובד בויניל-כלוריד בגדי עבודה מתאימים כולל נעלים וגרביים המיועדים רק לעבודה;
(6) לדאוג לכביסה ולניקוי של בגדי העבודה במרוכז במפעל או במקום אחר שהובא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;
(7) להתקין מלתחות כפולות לכל עובד, אחת לבגדי העבודה ואחת לבגדים הנקיים, וכן מקלחות עם מים חמים וסבון ומגבות אישיות במספר נאות; המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב ככל האפשר לאזור הכניסה למפעל;
(8) לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, לעישון ולמנוחת העובדים.

5. ציוד מגן אישי (תיקון: תשנ"ט)

(א) במצבים מיוחדים אשר בהם עלול העובד בויניל-כלוריד להיות חשוף לריכוזים חריגים של ויניל-כלוריד באויר, הגבוהים מההגבלות שנקבעו בתקנה 2, יספק המעביד לעובד ציון מגן אישי יעיל ובאיכות טובה, והעובד יהיה חייב להשתמש בו.
(ב) ציון המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול בין השאר ולפי הצורך:
(1) מסכת נשימה מחוברת לאספקת אויר או מסכת נשימה מצויידת במסנן מתאים לויניל-כלוריד; המסנן יוחלף במסנן חדש בתכיפות הנדרשת לפי הוראות היצרן או מפקח עבודה אזורי;
(2) בגד מגן וכפפות מגן כפי שיורה מפקח עבודה אזורי.
(ג) המעביד ידאג לכך שהעובד ישמור על נקיון ציוד המגן האישי שנמסר לו.
(ד) אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים בויניל-כלוריד כדי לשחרר מעביד מן החובה לתקן תנאים סביבתיים במפעל ולהקטין את רמת הויניל-כלוריד באויר אל מתחת לרמות החשיפה-המרביות המותרות שנקבעו בתקנה 2.

5א. אמצעי גיהות תעסוקתיים (תיקון: תשנ"ט)
במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בויניל-כלוריד ינקוט המעביד אמצעי גיהות אלה:
(1) יתקין ויקיים מערכות יניקה, ניקוז ופליטה טובים ויעילים, או אמצעים אחרים, בכל תחנות העבודה, כדי שריכוז הויניל-כלוריד באוויר יהיה נמוך מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ולא יזיק לבריאות העובד;
(2) יתקין ויקיים מינדפים מתאימים ויעילים, בעלי כוח יניקה מספיק, בכל תהליכי העבודה שעלולה להיות בהם חשיפה תעסוקתית לויניל-כלוריד, לרבות בבתי מלאכה ובמעבדות;
(3) ידאג לאיסוף ולסילוק מיידי מתחנות העבודה של פסולת המכילה ויניל-כלוריד, באופן שלא תגרום מטרד או נזק לבריאות העובד;
(4) יספק לכל עובד בויניל-כלוריד בגדי עבודה מתאימים לרבות נעליים וגרביים המיועדים אך ורק לעבודה;
(5) ידאג לכביסה ולניקוי של בגדי העבודה במרוכז, במפעל או במקום אחר שהובא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;
(6) יתקין מלתחות כפולות ונפרדות לכל עובד, אחת לבגדי עבודה ואחת לבגדים נקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר מתאים; המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב, ככל האפשר, לאזור הכניסה למפעל;
(7) יקבע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;
(8) ידאג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, כולל דרכי מילוט, חילוץ ופינוי של עובדים.

6. חובת הדרכה

המעביד ידאג בשיתוף עם נציגות העובדים וועדת הבטיחות שבמפעל - אם ישנה - לארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת ל6- חדשים לפחות, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנובעים מעבודה בויניל-כלוריד ולגבי שיטות למניעת סיכונים אלה; המעביד יוודא שהעובד הבין את החומר שהודרך בו, וכן יוודאו המעביד וועדת הבטיחות שהעובד מבצע את כל ההוראות והנהלים שנקבעו לגבי העבודה בויניל-כלוריד.

7. אמצעי גיהות אישיים
(א) לא יאכל עובד, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו עובדי עובדים בויניל-כלוריד, אלא בחדרים המיוחדים שהתקין לענין זה המעביד.
(ב) בתום יום העבודה יסיר העובד בויניל-כלוריד את בגדי העבודה וישאירם במלתחות המיועדות להם במפעל, וכן יתקלח לפני לבישת הבגדים הנקיים.

8. חובת בדיקות רפואיות

(א) לא יועבד אדם בויניל-כלוריד, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד בויניל - כלוריד.
(ב) לא יועבד עובד בויניל-כלוריד, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת, בידי רופא מורשה שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בויניל-כלוריד; בדיקה רפואית חוזרת תבוצע מדי 12 חדשים במשך 10 השנים הראשונות לעבודה בויניל-כלוריד, ומדי 6 חדשים החל בשנה ה11- לעבודה בויניל-כלוריד.
(ג) עובד בויניל-כלוריד שנעדר מעבודתו, בשל התערבות כירורגית או בשל מחלה ממושכת מעל לחודשיים, לא יועבד בויניל-כלוריד אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה שיקבע את התאמתו לעבוד בויניל-כלוריד.
(ד) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאים להורות על ביצוע בדיקות רפואיות, בתאריכים מוקדמים מן האמור בתקנת משנה (ב) וכן להחיל את חובת ביצוע הבדיקות הרפואיות גם לגבי עובד שאינו עובד בויניל-כלוריד כהגדרתו בתקנה 1.
(ה) לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד עם העתק למפקח עבודה אזורי.

9. היקף הבדיקות הרפואיות (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ט)

(א) בדיקה רפואית ראשונית, חוזרת או נוספת, תכלול לפחות:
(1) אנמנזה רפואית ותעסוקתית;
(2) בדיקה קלינית כללית, תוך התייחסות לכבד, לטחול, לכליות, לעצמות, לריאות, לעור ולכלי הדם;
(3) תמונת דם כללית, לרבות טרומבוציטים;
(4) בדיקת שתן כללית;
(5) רמת הבילירובין הכללי האלקלין-פוספטזה והטרנסאמינזה (SGOT ו- (SGPT בדם;
(6) צילום רנטגן גדול (סטנדרט) של הריאות בבדיקה הראשונית;
(7) צילום רנטגן של עצמות כפות הידיים, הרגליים והאגן בבדיקה ראשונית ואחת ל - 3 שנים בבדיקה חוזרת.
(ב) אלה בדיקות רשות:
(1) תיפקודי ריאה של הוונטילציה;
(2) אלקטרופורזה של החלבונים בדם;
(3) רמת האנזים גאמא גלוטאמיל טרנספפטידאזה בדם;
(4) מיפוי הכבד במידת הצורך, לאור הבדיקות הביולוגיות והטוקסיקולוגיות;
(5) כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת, לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.
(ג) בדיקות המעבדה יבוצעו במעבדה רפואית.
10. חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות
שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים - של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר תעודת הזהות שלו ומענו, וכן פרטים אלה:
(1) תאריך ביצוע הבדיקות הרפואיות;
(2) שם המעביד ומקום המפעל;
(3) תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;
(4) ממצאי הבדיקות הקליניות והמעבדתיות השונות;
(5) תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך כעובד בויניל-כלוריד;
(6) המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;
(7) שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.

11. פנקס בריאות

(א) שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השניה ויאשרם בחותמת ובחתימה; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק.
(ב) שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של העובד אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד אצלו; הפסיק העובד לעבוד אצלו יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.
(ג) רופא של שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד הנבדק, תוך זמן סביר, את מצב בריאותו בדרך ובאופן שיקבע.

12. חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות

(א) הבדיקות הרפואיות בהתאם לתקנה 8 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.
(ב) עובד בויניל-כלוריד חייב להתייצב לעריכת הבדיקות הרפואיות כאמור בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.
(ג) הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו.
13. אי-התאמה לעבוד בויניל-כלוריד
(א) יראו עובד כמי שאינו מתאים להיות עובד בויניל-כלוריד אם נמצא אצלו אחד מאלה:
(1) אלכוהוליזם כרוני; צהבת ושחמת הכבד בעבר ואי ספיקת הכבד; מחלת עור כרונית; מחלת דם כרונית; מחלת כלי דם עורקית היקפית; מחלת ריאות כרונית עם הפרעה בתפקודי הריאה;
(2) טרם מלאו לו 18 שנים;
(3) אי התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.
(ב) יראו עובד כמי שאינו מתאים להמשיך לעובד בויניל-כלוריד אם נמצא אצלו אחת מאלה:
(1) הרעלת ויניל-כלוריד חדה או כרונית;
(2) אקרו-אוסטיאוליזיס ותסמונת ע"ש ריינו;
(3) אנגיוסרקומה של הכבד;
(4) אי התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.

14. הודעה למפקח על אי-התאמת עובד
(א) קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי התאמת אדם להיות עובד בויניל-כלוריד ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח עבודה אזורי, תוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים אלה: שם העובד, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו בויניל-כלוריד, תוצאות הבדיקה הרפואית והמסקנות.
(ב) קיבל מפקח עבודה אזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) מאת השירות הרפואי המוסמך -
(1) ישלח למעביד התראה בדואר רשום ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק ההתראה יישלח לשירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לשירות הרפואי המוסמך, ולנציגות העובדים המייצגת את העובד;
(2) יבדוק את הנסיבות שגרמו לחשיפת יתר לויניל-כלוריד ולאי התאמת העובד להמשיך לעובד בויניל-כלוריד, וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.
(ג) לא יוחזק עובד כאמור לעבודה בויניל-כלוריד אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד בויניל-כלוריד.

15. איסור העבדה אחרי קבלת התראה
מעביד שקיבל התראה לגבי אי התאמת עובד לעבוד בויניל-כלוריד יחדל להעבידו כעובד ויניל-כלוריד תוך שבוע מיום קבלת ההתראה ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.

16. חובת הודעה על עבודה בויניל-כלוריד
לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד בויניל-כלוריד, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב, 3 חדשים מראש לפחות, למפקח עבודה אזורי.

17. הוראות מעבר

(א) במקום עבודה או במפעל אשר בו עובדים בויניל-כלוריד לפני תחילתן של תקנות אלה, ישלח המעביד, על אף האמור בתקנה 16, הודעה על כך למפקח עבודה אזורי, תוך חודש ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.
(ב) על אף האמור בתקנה 2 תהיה החשיפה המשוקללת המותרת 5 חל"מ ותקרת החשיפה המותרת תהיה עד 15 חל"מ במיתקנים ישנים של ייצור ויניל-כלוריד ופולי-ויניל-כלוריד שהחלו פעולתם לפני ינואר 1979, וזאת לתקופה כפי שיורה מפקח עבודה ראשי.

18. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בכסלו התשמ"ד (1 בדצמבר 1983).

יום שישי, 27 במרץ 2009

תקנות בטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל - 1970, אני מתקין תקנות אלה:1. הגדרות (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ו, תשנ"ב, תשנ"ט)
בתקנות אלה -

"בנזן" (בנזול) - חומר שנוסחתו הכימית C6H6, לרבות תכשיר המכיל יותר מ1%- בנזן מנפח התמיסה;

"עובד בבנזן" - אדם החשוף לריכוז של בנזן באויר העולה על מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, או העובד בבנזן בעבודה או בתהליך עבודה מהנקובים בתוספת הראשונה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה יום אחד בשבוע לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנה;

"חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - הרמה המשוקללת המרבית של בנזן באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;

"חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" - הרמה המרבית של בנזן באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, במרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל8- שעות עבודה ביממה, תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;

"עבודה" - ייצור, שימוש, עיבוד, טיפול, טלטול או עבודת אחזקה;

"טיפול" - אחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש או ניקוי;

"טלטול" - הובלה, הולכה, שינוע, העברה ממקום למקום, מילוי, הרקה, העמסה או פריקה;

"רופא מורשה" - רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;

"שירות רפואי מוסמך"2 - כל אחד מאלה:

(1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד1994-;

(3)2 מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;

"בודק מעבדתי מוסמך" - עובד במעבדה מוסמכת שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות של ריכוזי בנזן באויר במקום שבו עובדים בבנזן;

"מעבדה מוסמכת"3 מעבדה שאישר מפקח העבודה הראשי, לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות של ריכוזי בנזן באויר במקום שבו עובדים בבנזן;

"מעבדה רפואית" - מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977;

"מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות"3 - מעבדה שאישר שר העבודה והרווחה בהסכמת שר הבריאות לביצוע הבדיקות הטוקסיקולוגיות הייחודיות הנדרשות בתקנות אלה.2. איסור השימוש בבנזן (תיקון: תשנ"ט)
לא ישתמשו בבנזן במפעל או במקום עבודה כלשהו אלא למטרות המפורטות להלן:

(1) ייצור, עיבוד או טלטול של בנזן;

(2) ייצור, עיבוד או טלטול של דלק למנועים;

(3) עבודה בסינתזה כימית, שבה הבנזן הוא מרכיב הכרחי;

(4) עבודה אנליטית או עבודת מחקר במעבדה, שהיא שימוש, עיבוד או טלטול של בנזן שנתקבל לגביה היתר מאת מפקח עבודה אזורי.3. חשיפה לבנזן (תיקון: תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ט)
(א) במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בבנזן, החשיפה המשוקללת המרבית המותרת תהיה 0.6 חלקים למיליון או 1.9 מיליגרם בנזן למטר מעוקב של אויר והחשיפה המרבית המותרת לזמן קצר תהיה 2 חלקים למיליון או 6.4 מיליגרם בנזן למטר מעוקב של אויר.

(ב) חישוב החשיפה המשוקללת יעשה בשיטה הבאה:C1 T1 + C2 T2 +... + Cn Tn = חשיפה משוקללת

סה"כ משך הדגימהC - ריכוז הבנזן באויר, בחלקים למיליון.

T - משך הדגימה, בשעות או דקות.4. חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות (תיקון: תשנ"ט)
(א) במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בבנזן, יערוך המעביד, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות של ריכוזי בנזן באויר סמוך לאזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדתי מוסמך, בתכיפות של אחת ל3- חדשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.

(ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות של ריכוזי בנזן באויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים; המעביד ישמור תוצאות בדיקות אלה 20 שנים לפחות.

(ג) המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות במפעל את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.

(ד) ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות אשר ביצעה אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך עשרים שנים לפחות.5. אמצעי גיהות סביבתיים (תיקון: תשנ"ט)
במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בבנזן, על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:

(1) להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ולפליטה, טובים ויעילים, או כל שיטה יעילה אחרת, בכל מקומות העבודה, באופן שריכוז הבנזן יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד או לבריאות הציבור;

(2) להתקין ולקיים מינדפים טובים ויעילים, בעלי כוח יניקה מספיק, בזמן העבודה בשקילה או בבדיקה של נוזלים המכילים בנזן, לרבות במעבדות;

(3) לדאוג לאיסוף וסילוק מיידי של פסולת המכילה בנזן מתחנות העבודה, באופן שלא תגרום למטרד או נזק לבריאות העובד;

(4) להתקין ולקיים מקלחות חירום מתאימות ונאותות ובמספר מספיק, לשטיפת הגוף והעיניים במים זורמים;

(5) לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;

(6) לספק לכל עובד בבנזן בגדי עבודה מתאימים, לרבות נעליים וגרביים, המיועדים אך ורק לעבודה, וכן משקפי מגן מתאימים לעיניים ומשחת מגן מתאימה לידיים;

(7) להתקין מלתחות כפולות ונפרדות לכל עובד, אחת לבגדי העבודה ואחת לבגדים הנקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר מתאים;

(8) לדאוג לכביסה וניקוי יומיים של בגדי העבודה במרוכז במפעל או במקום אחר שהובא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;

(9) לדאוג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, לרבות דרכי מילוט, חילוץ ופינוי של עובדים;

(10) לדאוג להתקנת אמצעים מתאימים ויעילים לכיבוי אש ולמניעת נפיצות במקום עבודה אשר בו עובדים בבנזן.6. ציוד מגן אישי
(א) המעביד יספק לעובד ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה, במצבים מיוחדים אשר בהם עלול העובד בבנזן להיות חשוף לריכוזים חריגים של בנזן באויר, הגבוהים מההגבלות שנקבעו בתקנה 3, והעובד יהיה חייב להשתמש בציוד האמור; ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול בין השאר ולפי הצורך:

(1) מסכת נשימה, מצוידת במסנן מתאים לבנזן; המסנן יוחלף במסנן חדש בתכיפות הנדרשת לפי הוראות היצרן או מפקח עבודה אזורי;

(2) בגד מגן כפי שיורה מפקח עבודה אזורי.

(ב) המעביד ידאג לכך שהעובד ישמור על נקיון ציוד המגן האישי שנמסר לו.

(ג) אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים בבנזן כדי לשחרר מעביד מן החובה לתקן תנאים סביבתיים במפעל ולהקטין את רמת הבנזן באויר אל מתחת לחשיפה המותרת.7. חובת הדרכת עובד
המעביד ידאג, בשיתוף עם נציגות העובדים וועדת הבטיחות שבמפעל, אם ישנה, לארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת ל6- חדשים לפחות, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנובעים מעבודה בבנזן, ולגבי שיטות למניעת סיכונים אלה; המעביד יוודא שהעובד הבין את החומר שהודרך בו וכן יוודאו המעביד וועדת הבטיחות שהעובד מבצע את כל ההוראות והנוהלים שנקבעו לגבי העבודה בבנזן.8. אמצעי גיהות אישיים (תיקון: תשנ"ט)
(א) לא יאכל עובד, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו עובדים בבנזן אלא בחדרים המיוחדים שהתקין לענין זה המעביד.

(ב) בתום יום העבודה יסיר עובד בבנזן את בגדי העבודה, ישאירם במלתחות המיועדות להם במקום העבודה ויתקלח לפני לבישת בגדים נקיים.

(ג) במפעל או במקום עבודה אחר שבו עובדים בבנזן, תתנהל עבודת אישה בהריון או בתקופת ההנקה, בהתאם לתקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התש"ם-1979.9. חובת אחסון ושילוט מתאימים (תיקון: תשנ"ט)(א) המעביד ידאג כי טלטול ואחסון הבנזן ייעשה בכלים ובאמצעים בטוחים ומתאימים, וכן ישמור את הבנזן בכל עת שאין משתמשים בו במקום נעול או בר-פיקוח עם שילוט מתאים.

(ב) המעביד ידאג לכך שכל כלי המכיל בנזן יסומן בהוראת אזהרה שאינה ניתנת למחיקה כדלקמן:

"רעל - מכיל בנזן; מגע, בליעה או נשימת האדים של בנזן מסכנים את הבריאות."

(ג) המעביד ידאג לשילוט מתאים ובולט לעין בכל אולם או עמדת עבודה שבהם עובדים בבנזן, בנוסח הזה:

"זהירות! בנזן (בנזול); חובה לנקוט אמצעי בטיחות וגיהות מתאימים, לרבות אמצעים עמידים בפני אש ונפיצות; אסור לעשן!"10. חובת בדיקות רפואיות (תיקון: תשנ"ט)
(א) לא יועבד אדם בבנזן, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך חודש לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד בבנזן.

(ב) לא יועבד עובד בבנזן, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בבנזן; בדיקה רפואית חוזרת ראשונה, תבוצע 3 חדשים לאחר תחילת עבודתו. בדיקה רפואית חוזרת שניה ואילך תבוצע מדי 6 חדשים לאחר הבדיקה שקדמה לה.

(ג) עובד בבנזן שנעדר מעבודתו, בשל התערבות כירורגית או בשל מחלה ממושכת מעל לחודשיים, לא יועבד בבנזן, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה שיקבע את התאמתו לעבוד בבנזן.

(ד) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאים להורות על ביצוע בדיקות רפואיות, כאמור, בתאריכים מוקדמים מן האמור בתקנת משנה (ב) וכן להחיל את חובת ביצוע הבדיקות הרפואיות גם לגבי עובד שאינו עובד בבנזן כהגדרתו.

(ה) לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד עם העתק למפקח עבודה אזורי.11. היקף הבדיקות הרפואיות (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ט)
(א) בדיקה רפואית ראשונית חוזרת או נוספת תכלול לפחות את כל אלה:

(1) אנמנזה רפואית כללית ותעסוקתית;

(2) בדיקה קלינית כללית;

(3) בדיקת דם לרבות: ספירת דם אדומה, ספירת דם לבנה שלמה ומבדלת, ספירת רטיקולוציטים וטרומבוציטים, נפח חלקיקי ממוצע של כדוריות אדומות ((M.C.V, המוגלובין, המוגלובין חלקיקי ממוצע ((M.C.HB; ציון הימצאות צורות פתולוגיות;

(4) בדיקת תפקודי הכבד;

(5) בדיקת שתן כללית;

(6) בדיקת רמת המטאבוליט של בנזן בשתן: חומצה טרנס-טרנס מוקונית;

(7) (בוטלה)

(8) כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת, לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.

(ב) הבדיקות הרפואיות המפורטות בתקנת משנה (א) למעט בפיסקה 6 יבוצעו במעבדה רפואית; הבדיקה הרפואית המפורטת בפיסקה (6) תבוצע במעבדה טוקסיקולוגית.12. חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיותשירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו, וכן פרטים אלה:

(1) תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית;

(2) שם המעביד ומקום המפעל;

(3) תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;

(4) ממצאי הבדיקות הקליניות והמעבדתיות השונות;

(5) תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך כעובד בבנזן;

(6) המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;

(7) שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.13. פנקס בריאות(א) שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השניה ויאשרו אותם בחותמת ובחתימה; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק.

(ב) שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד בבנזן, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד בבנזן אצלו; הפסיק עובד בבנזן לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.

(ג) רופא של שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד הנבדק, על ידו, תוך זמן סביר, את מצב בריאותו בדרך ובאופן שיקבעו.14. חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות
(א) הבדיקות הרפואיות שלפי תקנה 10 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.

(ב) עובד בבנזן חייב להתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.

(ג) הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו.15. אי התאמה לעבוד בבנזן (תיקון: תשנ"ט)יראו עובד כמי שאינו מתאים להיות עובד בבנזן אם מתקיים בו אחד מאלה:

(1) נמצא אצלו ליקוי או נזק במערכת תאי הדם (ההמטופוייטית) או במרכיביה;

(2) נתגלו ממצאים חריגים במבחנים או בבדיקות המעבדתיות שלפי תקנה 11 לרבות רמה של חומצה טרנס-טרנס מוקונית בשתן, מעל לmg/L- 1.6;

(3) טרם מלאו לו 18 שנים;

(4) היא אשה בהריון או בתקופת ההנקה;

(5) נמצאה אצלו אי התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.16. הודעה למפקח על אי התאמת עובד(א) קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי התאמת אדם להיות עובד בבנזן, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח עבודה אזורי, תוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים אלה: שם העובד, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו בבנזן, תוצאות הבדיקה הרפואית, ומסקנות.

(ב) קיבל מפקח עבודה אזורי הודעה, בהתאם לתקנת משנה (א), מאת השירות הרפואי המוסמך -

(1) ישלח למעביד התראה בדואר רשום ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק ההתראה יישלח ללשכת שירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לנציגות העובדים המייצגת את העובד ולשירות הרפואי המוסמך;

(2) יבדוק את הנסיבות לחשיפת יתר בנזן ולאי התאמת העובד להמשיך לעבוד בבנזן; וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.

(ג) לא יוחזר עובד כאמור לעבודה בבנזן אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד בבנזן.17. איסור העבדה אחר קבלת התראה


מעביד שקיבל התראה, לגבי אי התאמת העובד לעבודה בבנזן, יחדל להעבידו כעובד בבנזן תוך שבוע מיום קבלת ההתראה ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.18. חובת הודעה על עבודה בבנזןלא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד בבנזן, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב, 3 חדשים מראש לפחות, למפקח עבודה אזורי.

יום חמישי, 26 במרץ 2009

תקנות בטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק)

בתוקף סמכויות שר העבודה והרווחה לפי סעיפים 173 ו210- לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל1970-, וסמכויות שר הבריאות לפי סעיף 62ב לפקודת בריאות העם, 1940, אנו מתקינים תקנות אלה:

1. הגדרות (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ח, תשנ"א, תשנ"ו, תשנ"ח, תש"ס)

בתקנות אלה -
"אבק" - חלקיקים או סיבים מינרליים מוצקים של חומר הפורחים או מרחפים באויר והעשויים לחדור למערכת הנשימה בתהליך השאיפה, והנוצרים בתהליך טבעי, בעיבוד, בטיפול, בטלטול, בשימוש או בכל פעולה אחרת בחומר;
"אבק מזיק" - אבק העלול לגרום למחלות ריאה הידועות בשם פנוימוקוניוזיס או לנזק בריאותי אחר שמקורו בחומר;
"אסבסט" - מינרל טבעי סיבי, לרבות אמוסייט ((Amosite, קריזוטיל ((Chrysotile, קרוסידוליט ((Crocidolite, אנתופיליט ((Anthophylite, טרמוליט ((Tremolite, אקטינוליט ((Actinolite, וכן כל תערובת המכילה אחד או יותר מהם לרבות אסבסט-צמנט;
"סיבי אסבסט" - סיבים של אסבסט שארכם עולה על 5 מיקרון וקוטרם קטן מ3- מיקרון, והיחס בין אורכם לקוטרם גדול מ3-;
"טלק" - מינרל טבעי בצורה פתיתית או סיבית;
"צורן דו-חמצני גבישי" - מינרל טבעי לרבות קוורץ ((Quartz, קריסטובליט ((Crystobolite, טרידימיט ((Tridymite, אבן טריפולי ((Tripoli, אדמה דיאטומאית ((Diatomaceous Earth, וכן כל תערובת המכילה אחד או יותר מהם ולרבות פחם, אפר פחם ובזלת;
"חומר" - אסבסט, סיבי אסבסט, טלק, וצורן דו-חמצני גבישי;
"חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - הרמה המשוקללת המרבית של אבק מזיק באויר, באזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה בן 8 שעות מתוך יממה;
"עובד חשוף לאבק מזיק" - אדם החשוף עקב עבודתו החלקית או המלאה 200 שעות בשנה לפחות, לאבק מזיק באויר ברמה העולה על מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת ולאסבסט וסיבי אסבסט - על 0.1 סיב/סמ"ק;
"עבודת בניה באסבסט" - לרבות עבודות אחזקה, תיקון, פירוק, הסרה, הריסה, בידוד, ציפוי, הדבקה, הרכבה, שינוע וסילוק פסולת של מבנים, צנרת, דרכים ושבילים המכילים אסבסט בהרכבם;
"עבודה בחשיפה לאבק מזיק" - ייצור, עיבוד, טיפול, ניסור, אחסון, הרכבה, ציפוי, פירוק, ליטוש, חידוש, טלטול, הובלה, שינוע, ניקוי, חריטה, מילוי, הרקה, העמסה, פריקה או שימוש בחומר, הגורמים להיווצרות אבק מזיק שמקורו בחומר, לרבות עבודת בניה באסבסט;
"בודק מעבדה" - עובד מעבדה מוסמכת ששר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה הסמיכוהו לערוך בדיקות סביבתיות ובדיקות סביבתיות תעסוקתיות של רמת האבק המזיק באויר שחשופים לה עובדים במקום עבודה או הציבור;
"מעבדה מוסמכת"3 - כל אחת מאלה:
(1) המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה;
(2) מעבדה לבדיקות סביבתיות ולבדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה ששר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה הסמיכו לבצע בדיקות של חשיפה לאבק מזיק;
"ועדה רפואית" - ועדה רפואית ארצית לאבק מזיק שמינה המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה בהסכמת המנהל הכללי של משרד הבריאות ואשר בין חבריה לפחות ארבעה קוראים מוסמכים;
"ועדה טכנית" - ועדה טכנית לאבק מזיק שמינו השרים ושתפקידה כאמור בתקנה 2ב;
"שירות רפואי מוסמך" - כל אחד מאלה:4
(1) (בוטלה)
(2) לשכה מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;
(3) קופת חולים, כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד1994-;
(4) תחנה למניעת מחלות ריאה;
(5) מחלקה, יחידה או מכון למחלות ריאה בבית חולים מוכר בארץ;
(6) מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות הסמיכו לענין תקנות אלה;
(7) הפיקוח הרפואי באגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה.
(8) המחלקה הרפואית לעובדי המדינה במשרד הבריאות;
"רופא" - כמשמעותו בפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976;
"רופא מורשה" - רופא מומחה לרפואה תעסוקתית, וכן רופא של שירות רפואי מוסמך ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;
"קורא מוסמך" - רופא בעל בקיאות וידע במחלות הקשורות באבק מזיק, לרבות קריאת צילומי רנטגן של הריאות ופענוחם לפי הסיווג האחרון שהמליץ ארגון העבודה הבינלאומי, ששר העבודה והרווחה בהמלצת הועדה הרפואית ובהסכמת שר הבריאות הסמיכו לענין תקנות אלה;
"המנהל" - המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה יחד עם המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה או מי שהם ביחד מינוהו להיות המנהל לענין תקנות אלה;
"השרים" - שר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה;
"תקן פליטה" - תקן של פליטת אבק מזיק ממקור נקודתי בפתח היציאה של מיתקן פליטה של אבק מזיק;
"פסולת רכה" - אבק או שבבים שמקורם בחומר, הנשאבים למערכות היניקה, הניקוז והפליטה או הנוצרים תוך כדי עבודה בחומר;
"פסולת קשה" - פסולת מוצרים או חלקי מוצרים של חומר או אריזותיהם;
"שיווק" - העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.

2. הגבלות לגבי החשיפה המותרת לאבק מזיק (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ו, תשנ"ח)

במפעל או במקום העבודה אשר בו מתבצעת עבודה בחומר תהיה החשיפה המשוקללת המרבית המותרת כמפורט בתוספת הראשונה.

2א. ועדה רפואית (תיקון: תשמ"ח, תשנ"א, תשנ"ו)

תפקידי הועדה הרפואית הם -
(1) להמליץ בפני שר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה לגבי ההיבטים הגיהותיים והבריאותיים של עבודה ושימוש באבק מזיק ובחומר לעובד ולסביבה;
(2) לקבוע בהתאם להוראות תקנה 15(ב) ו-(ד) אבחנה רנטגנית סופית ואבחנה רפואית סופית לגבי המחלות הנקובות בתקנה 20(א);
(3) להמליץ בפני שר העבודה והרווחה ושר הבריאות על מינוי רופאים מורשים וקוראים מוסמכים;
(4) להעביר את החלטות הועדה הטכנית, עם שינויים או בלעדיהם, לשר העבודה והרווחה ולשר לאיכות הסביבה.
(5) לרכז את כל הידע בארץ לגבי -
(א) ההיבטים הגיהותיים והבריאותיים של עבודה ושימוש בחומר ובאבק מזיק, בקשר לבריאות העובד ולבריאות הציבור;
(ב) שמות העובדים בפועל החשופים לאבק מזיק, ובמידת האפשר, שמות העובדים לשעבר שהיו חשופים לאבק מזיק ותוצאות הבדיקות הרפואיות שלהם;
(ג) שמות העובדים החולים באחת או יותר מהמחלות הנזכרות בסעיף 20(א) והאבחנות שנקבעו לגביהן, ובמידת האפשר, שמות העובדים לשעבר אשר חלו כאמור;
(6) לשמש כמרכז למידע ארצי למשרדי ממשלה ולמוסדות ציבור בענין העבודה או השימוש בחומר ובאבק מזיק, מבחינות גיהותיות ובריאותיות;
(7) לדון ולהמליץ בכל נושא הקשור לאבק מזיק אשר יוטל עליה על ידי השר לאיכות הסביבה או שר העבודה והרווחה.

2ב. ועדה טכנית (תיקון: תשנ"ו)

תפקידי הוועדה הטכנית הם:
(1) להמליץ בפני השרים לענין -
(א) ההיבטים הטכניים של העבודה או השימוש בחומר;
(ב) הסמכת מעבדות מוסמכות ובודקי מעבדה;
(ג) כל נושא הקשור לחומר ולאבק מזיק שהשרים או המנהל יטילו עליה.
(2) לאשר שיטות לביצוע הבדיקות הסביבתיות והסביבתיות-תעסוקתיות במקום העבודה הנדרשות בתקנות אלה;
(3) להכין ולהפיץ הנחיות בעניינים אלה:
(א) העבודה או שימוש בחומר ובאבק מזיק מבחינה טכנית ומבחינת איכות הסביבה;
(ב) עבודת בניה באסבסט;
(4) לשמש כמרכז למידע לציבור, למשרדי הממשלה ולמוסדות ציבור בענין העבודה או השימוש בחומר ובאבק מזיק מבחינה טכנית ומבחינת איכות הסביבה.

3. איסור עבודת נוער

(א) נער לא יועבד בחומר.
(ב) בתקנה זו, "נער" - מי שטרם מלאו לו 18 שנים.

4. נקיטת אמצעי זהירות (תיקון: תשנ"ו, תש"ס)

במפעל או במקום עבודה וכן במבנה או באתר, שמתבצעת בו עבודה בחומר או עבודת בניה באסבסט, על המעביד או בעל מקום העבודה, המבנה או האתר -
(1) להתקין ולקיים, להנחת דעתו של מפקח עבודה אזורי, אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה טובים ויעילים, סמוך ככל האפשר למקום הימצאותו של האבק המזיק וכן להתקין ולקיים תנאי איוורור טובים בכל מקומות העבודה והשהיה של העובדים החשופים לאבק מזיק, באופן שהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת באויר תהיה נמוכה מהערכים שנקבעו בתוספת הראשונה;
(2) לדאוג לכך שאבק מזיק הנפלט מאמצעי הניקוז והפליטה ייאסף במערכות סגורות וייקלט במאגרים ובמכלים מרכזיים אטומים, באופן שלא יגרמו נזק לבריאות העובדים או הציבור;
(3) לדאוג לסילוק מיידי של פסולת רכה ופסולת קשה בדרך שתמנע נזק אפשרי לבריאות העובדים או הציבור.

5. ציוד מגן אישי (תיקון: תש"ס)

(א) המעביד יספק לכל עובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק, ציוד מגן אישי מתאים לרבות בגדי מגן, כפפות מגן, משקפי מגן, נעלי מגן וכיסוי לראש, והעובד חייב להשתמש בהם.
(ב) במצבים שבהם עלול אדם, העובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק להיות חשוף לריכוזים חריגים של אבק מזיק, הגבוהים מהרמה שנקבעה בתוספת הראשונה, יספק המעביד לעובדים ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה המתאים לסוג העבודה הייחודית, לרבות מסכת נשימה המצוידת במסנן נשימה מתאים המונע חדירת אבק מזיק לדרכי הנשימה או מחוברת לאספקת אוויר (להלן - מסכת נשימה), והעובד חייב להשתמש בו; אין באספקת מסכת נשימה כדי לשחרר את המעביד מן החובה לשמור על תנאים סביבתיים-תעסוקתיים נאותים במפעל ולהקטין את רמות האבק המזיק אל מתחת לערכים הקבועים בתוספת הראשונה.

6. בגדי מגן ובגדי עבודה (תיקון: תש"ס)

(א) לא יעבוד עובד בחומר אלא אם כן הוא לובש בגדים המיועדים אך ורק לעבודה, לרבות נעליים וגרביים; בתום יום העבודה יסיר העובד מעליו את כל הבגדים האמורים וישאירם בתחום המפעל, במלתחות המיועדות לכך.
(ב) לא יוציא עובד בגדי עבודה, בגדי מגן וציוד מגן אישי משטח המפעל או ממקום העבודה.
(ג) המעביד ידאג לכיבוס וניקוי של בגדי עבודה ובגדי המגן של העובדים, במרוכז, במפעל או במקום העבודה; מפקח עבודה אזורי רשאי לאשר מקום כביסה וניקוי מרוכז אחר.

7. איסור השימוש באויר דחוס לביצוע פעולות נקיון

לא ינקה אדם בעזרת זרם אויר דחוס, בגדי עבודה, ציוד מגן אישי, מכונות, שולחנות עבודה, רצפות, קירות וכל חפץ או מקום במפעל או במקום העבודה; פעולות ניקוי כאמור יבוצעו אך ורק בעזרת שואבי אבק ומערכות יניקה מתאימים.

8. גיהות אישית

(א) לא יאכל אדם, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו מתבצעת עבודה בחומר.
(ב) המעביד יקבע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, שיהיו רחוקים ככל האפשר ממקומות העבודה בחומר; העובדים יכנסו לחדר האוכל לאחר שניקו בעזרת שואבי אבק את בגדי העבודה שהם לובשים.
(ג) המעביד, בשיתוף עם נציגות העובדים וועדת הבטיחות שבמפעל, יארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים לגבי נזק בריאות הנגרם מעישון יחד עם עבודה בחומר ויעודד אותם לגמילה מעישון, בעזרת הלשכה המחוזית או הנפתית של משרד הבריאות; דיווח על ביצוע הפעולות לגמילה מעישון יישלח לועדה הרפואית.

9. אמצעי גיהות כלליים

(א) במקום עבודה בחומר יתקין המעביד מלתחות כפולות, ויספק סבון ומגבות אישיות לכל עובד, וכן יתקין מקלחות עם מים חמים במספר נאות, כפי שיורה מפקח העבודה האזורי.
(ב) המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב ככל האפשר לאזור הכניסה למפעל, ורחוק ככל האפשר ממקומות העבודה בחומר.
(ג) המעביד ידאג בקביעות לנקיון, לחיטוי, לצביעה ולאחזקה תקינה של המלתחות, המקלחות, והנוחיות הסניטאריות.

10. חובת הדרכה

המעביד ידריך את העובדים בחומר, בכתב ובעל-פה, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנוגעים לעבודה בחומר, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת לשנה לפחות; המעביד יוודא שכל עובד הבין את הנושא שהודרך בו.

11. חובת איחסון ושילוט מתאים

(א) לא יטלטל אדם ולא יאחסן חומר אלא באמצעים בטוחים בתוך כלים מתאימים וכן יסלק מיד כלי שהתגלה כי הוא פגום.
(ב) בכל מקום שבו מתבצעת עבודה באסבסט, או בסיבי אסבסט, חייב המעביד בשילוט בעברית של אזהרה קריאה ובולטת לעין ושאינה ניתנת למחיקה בנוסח הבא:
"זהירות - אבק מזיק! הימנע מיצירת אבק! שאיפת אבק מזיק עלולה לגרום לנזק בריאות חמור! עישון מחמיר את נזק הבריאות! העובדים חייבים להתרחץ ולהחליף את בגדי העבודה לפני היציאה מהמפעל! אסור להוציא בגדי עבודה מהמפעל! העובדים חייבים לעבור בדיקה רפואית תקופתית אצל שירות רפואי מוסמך!".

12. תנאים לשיווק אסבסט

לא ישווק אדם אסבסט או סיבי אסבסט ולא ייבאם אלא באריזות אטומות חד-פעמיות וסגורות הנושאות תוית אזהרה בעברית בנוסח הבא:
"זהירות - אבק מזיק! הימנע מיצירת אבק! שאיפת אבק מזיק עלולה לגרום לנזק בריאות חמור!".

13. חובת סימון מוצר אסבסט

לא ישווק אדם מוצר המכיל אסבסט אלא אם כן מופיעה עליו אזהרה בעברית, באותיות ברורות וקריאות שאינן ניתנות למחיקה או להסרה, בנוסח הבא:
"זהירות, מכיל אסבסט! עבודה עם החומר עלולה לגרום אבק מזיק לבריאות!".

14. חובת בדיקות רפואיות (תיקון תשמ"ח, תשנ"ו, תשנ"ח, תש"ס)

(א) לא יתחיל אדם בעבודה בכל מקום שבו עובדים בחומר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית, תוך שלושה החדשים שקדמו לתחילת העבודה, בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו לעבודה בחומר.
(ב) לא יועסק אדם כעובד חשוף לאבק מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק; בדיקה רפואית חוזרת תבוצע -
(1) באדם שגילו פחות מ40- שנים -
(א) הבדיקה החוזרת הראשונה -
3 שנים לאחר הבדיקה הראשונית והיא תכלול את הבדיקות המנויות בתקנה 15(א), למעט צילום רנטגן של הריאות אשר יבוצע 5 שנים לאחר הבדיקה הראשונית;
(ב) בדיקה חוזרת שניה ואילך -
שנתיים לאחר הבדיקה שקדמה לה והיא תכלול את הבדיקות המנויות בתקנה 15(א), למעט צילום רנטגן של הריאות, אשר יבוצע 3 שנים לאחר הצילום שקדם לו;
(2) באדם שגילו למעלה מ40- שנים או שעבד כעובד חשוף לאבק מזיק למעלה מ10- שנים -
(א) הבדיקה החוזרת הראשונה -
שנתיים לאחר הבדיקה הראשונית, והיא תכלול את כל הבדיקות המנויות בתקנה 15(א);
(ב) בדיקה חוזרת שניה ואילך -
שנתיים לאחר הבדיקה שקדמה לה, והיא תכלול את כל הבדיקות המנויות בתקנה 15(א).
(ג) נעדר עובד מן העבודה למעלה מחדשיים בשל מחלה ריאתית ממושכת, לא יועסק כעובד חשוף לאבק מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת נוספת בידי רופא מורשה שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בחשיפה לאבק מזיק.
(ד) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא יכולים להורות על ביצוע הבדיקות, לגבי עובד חשוף לאבק מזיק, בתאריכים מוקדמים יותר.
(ה) (1) הפסיק עובד החשוף לאבק מזיק לעבוד בעבודה בחשיפה לאבק
מזיק שמקורו אסבסט (להלן - עובד לשעבר), יודיע לו מעבידו כי עליו
לעבור בדיקות מעקב רפואיות בידי רופא מורשה משירות רפואי מוסמך, אחת לכל שלוש שנים;
(2) המעביד יעביר לרופא המחוזי של משרד הבריאות את כל הפרטים המזהים של העובד לשעבר ותקופת עבודתו, וכן יעזור באיתור העובד לשעבר לצורך ביצוע בדיקות המעקב;
(3) השירות הרפואי המוסמך יזמין את העובד, בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום, וימלא כרטיס בדיקות רפואיות, כאמור בתקנה 17 לכל אדם הנבדק על ידו שהעתק שלו יישלח לועדה הרפואית;
(4) (בוטלה)
(5) הוראות פסקאות (1) עד (3) יחולו גם על מעביד במפעל שבו עבדו באבק מזיק שמקורו באסבסט ושנסגר מכל סיבה שהיא, וכן על שירות רפואי מוסמך.
(ו) רופא מורשה ורופא מחוז של משרד הבריאות רשאים, בהסכמת הועדה הרפואית, להורות על ביצוע בדיקות המעקב במועדים שונים מן הקבוע בתקנת משנה (ה).
(ז) התחיל אדם לעבוד באבק מזיק, ימסור שירות רפואי, מוסמך לועדה הרפואית את שם העובד, מענו ומספר תעודת הזהות שלו וכן כל מידע נוסף שנדרש על ידי הועדה.
(ח) לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד והעתק ממנה למפקח העבודה האזורי.
(ט) שירות רפואי מוסמך ישלח לועדה הרפואית, אחת לשנה לפחות, רשימה של העובדים החשופים לאבק מזיק אשר הוא בדק, לרבות מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם, וכל מידע נוסף שדרשה הועדה הרפואית.

15. היקף הבדיקה הרפואית (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ו, תשנ"ח)

(א) כל בדיקה רפואית מן המנויות לעיל בתקנה 14 תכלול לפחות את אלה:
(1) אנמנזה רפואית כללית ומקצועית;
(2) בדיקה קלינית כללית;
(3) בדיקת תמונת דם ושתן כללית - בבדיקה הרפואית הראשונית בלבד;
(4) צילום רנטגן של הריאות, בגודל של 45x35 ס"מ לפחות;
(5) בדיקת תפקודי ריאה שתכלול לפחות FEV1 והיחס FEV1/FVC וכן FVC
מדידות ועקומה של Flow Volume;
(6) כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת הנראית לרופא המורשה דרושה.
(ב) תצלום הרנטגן ייקרא לפחות בידי קורא מוסמך אחד; אם לדעת הקורא המוסמך בתצלום הרנטגן קיים ממצא של אבחנה רנטגנית לגבי אחת המחלות כאמור בתקנה 20(א), יקראו את התצלום שלושה קוראים מוסמכים שיקבעו את האבחנה הרנטגנית. הקוראים המוסמכים יעבירו את התיק הרפואי יחד עם תצלום הרנטגן לועדה הרפואית בתום פעולתם. היו חילוקי דעות ביניהם, תקבע את האבחנה הרנטגנית הועדה הרפואית, ולענין זה הקוראים המוסמכים יעבירו אליה את התיק הרפואי יחד עם תצלום הרנטגן.
(ג) האבחנה הרפואית תיקבע בידי רופאים מורשים משירות רפואי מוסמך.
(ד) שירות רפואי מוסמך ועובד חשוף לאבק מזיק, רשאים לבקש דיון בועדה הרפואית.

16. אבחנה רפואית

נקבעה אבחנה רפואית כאמור בתקנה 20(א), ימסור על כך השירות הרפואי המוסמך לועדה הרפואית, למוסד לביטוח לאומי ולמפקח העבודה האזורי, בציון שמו המלא של האדם שנפגע במחלקה הקשורה בחומר, מספר הזהות שלו, גילו, מקום עבודתו, תהליך העבודה ומשך תקופת עבודתו בחשיפה לאבק מזיק.

17. כרטיס בדיקות רפואיות (תיקון: תש"ס)
(א) שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי עובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק, כרטיס בדיקות רפואיות שבו יירשמו הפרטים האישיים המזהים של הנבדק, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו האישי, וכן הפרטים הבאים:
(1) התאריך שבו נערכה הבדיקה הרפואית;
(2) שם המעביד ומען מקום העבודה;
(3) תיאור העבודה של הנבדק אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;
(4) ממצאי הבדיקות הרפואיות הקליניות והמעבדתיות;
(5) האבחנה הרפואית שנקבעה;
(6) חוות דעתו של הרופא המורשה שבדק אותו על התאמתו או אי התאמתו של הנבדק להמשיך בעבודה באבק מזיק;
(7) המועד שנקבע לבדיקה הרפואית הבאה, לרבות מועד מוקדם מזה שנקבע לפי תקנה 14(ד);
(8) חתימתו של הרופא המורשה הבודק.
(ב) השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות ואת צילומי הרנטגן של הריאות 30 שנים לפחות לאחר שהפסיק האדם את עבודתו בחשיפה לאבק מזיק.

18. פנקס בריאות (תיקון: תשנ"ו)

(א) שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק, שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה, פנקס בריאות שבו ירשום את הפרטים שצויינו בתוספת השניה; הוצא לעובד פנקס בריאות לפי חיקוק אחר יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה, וייכללו בו תוצאות הבדיקות הרפואיות והאבחנות השונות של העובד.
(ב) השירות הרפואי המוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד כאמור, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הוא עובד אצלו; נסגר המפעל או הפסיק העובד בעבודה האמורה לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.
(ג) המעביד ימסור את פנקס הבריאות לשירות הרפואי המוסמך, כל אימת שהשירות יזדקק לפנקס לשם עריכת בדיקה רפואית ורישום תוצאותיה לפי תקנות אלה; הפנקס יוחזר למעביד לאחר שנעשו בו הרישומים הדרושים.
(ד) רופא של שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד שנבדק על ידו, את מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע.

19. הזמנה לבדיקה רפואית

(א) הבדיקות הרפואיות לגבי עובד חשוף לאבק מזיק, לפי תקנה 15, ייערכו על פי פניית המעביד, בימים ובמועדים שקבע השירות הרפואי המוסמך.
(ב) עובד כאמור יתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות לפי תקנות אלה, בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.

20. אי התאמה לעבוד באבק מזיק (תיקון: תש"ס)

(א) יראו עובד כמי שאינו מתאים להתחיל בעבודה בחשיפה לאבק מזיק או להמשיך עבודה כאמור אם נמצא אצלו אחד מאלה:
(1) אסבסטוזיס (אמיינתית), טלקוזיס או סיליקוזיס (צורנית), על פי הסיווג המקובל האחרון של ארגון העבודה הבין-לאומי;
(2) סרטן הריאות בכל הדרגות;
(3) מזותליומה, לרבות של קרום הריאות, של קרום הבטן או של קרום הלב;
(4) כל מחלה אחרת הנגרמת על ידי אסבסט, טלק, או צורן דו-חמצני גבישי;
(5) מחלת ריאות כרונית כלשהי, וכן הגבלה ניכרת בתפקודי הריאות, הנובעות מסיבה כלשהי.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי רופא מורשה או מפקח עבודה שהוא רופא, להורות אחרת, ובלבד שהוראתו תינתן בכתב ובחתימת ידו, תוך התחשבות בגילו של העובד, באפשרויות תעסוקה חליפיות וברצונו של העובד שהובע בכתב.

21. הודעה למפקח על אי התאמת העובד

(א) קבע הרופא המורשה הבודק אי התאמתו של אדם לעבודה בחשיפה לאבק מזיק או להמשך עבודה כאמור, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח העבודה האזורי תוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים מזהים של הנבדק, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו באבק מזיק, תוצאות הבדיקה הרפואית, ומסקנותיו; העתק ההודעה האמורה יישלח גם לועדה הרפואית.
(ב) קיבל מפקח העבודה האזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) ישלח למעביד התראה בדואר רשום ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק מההתראה יישלח ללשכת שירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לשירות הרפואי המוסמך, ולנציגות העובדים המייצגת את העובד.

22. איסור העסקה אחרי קבלת התראה

מעביד שקיבל התראה לגבי אי התאמת עובד לעבודה בחשיפה לאבק מזיק, יחדל להעסיקו תוך שבוע ימים ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח העבודה האזורי.

23. חובת הודעה על עבודה באבק מזיק

לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד בחומר אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב למפקח עבודה אזורי, 3 חדשים לפחות מראש, תוך ציון סוג החומר, השימוש בו ותהליך העבודה.

24. חובת עריכת בדיקות סביבתיות (תיקון: תשנ"א, תשנ"ו, תשנ"ח, תש"ס)

(א) במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בחומר יערוך המעביד, בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות של ריכוז האבק המזיק באויר באיזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדה, בתכיפות של אחת ל6- חודשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת. הבדיקות יבוצעו בשיטת בדיקה שאישרה הועדה הטכנית;
(ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות האמורות ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה; יומן המעקב יימצא תמיד במקום העבודה ולא יבוער 30 שנים לפחות מיום הרישום האחרון בו.
(ג) המעביד ישלח העתק מתוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות האמורות למפקח עבודה אזורי, ליושב ראש הועדה הטכנית ולשירות הרפואי המוסמך, אחת ל6- חודשים לפחות; העתקים אלה יישמרו ולא יבוערו 30 שנים לפחות מיום הרישום האחרון; התוצאות יובאו גם לידיעת העובדים.
(ד) המעביד או בעל מקום העבודה וכן בעל המבנה או האתר שבו מתבצעת עבודת בניה באסבסט, או עבודה באסבסט פריך, יערוך אחת לשנה, או לפי דרישת הועדה הטכנית, בדיקות סביבתיות של ריכוז אסבסט באוויר סביב המפעל, מקום העבודה באסבסט, המבנה או האתר, בשיטת בדיקה שאישרה הועדה הטכנית.
(ה) מעבדה מוסמכת תשמור על תוצאות הבדיקות הסביבתיות והסביבתיות-תעסוקתיות שביצעה לפי תקנות אלה במשך 30 שנים לפחות מיום ביצוען; המעבדה תשלח העתק מתוצאות הבדיקות, עם קבלתן, למפקח עבודה אזורי וליושב ראש הועדה הטכנית.

25. אמצעי יניקה וסילוק פסולת של אסבסט (תיקון: תשנ"א)5

במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים באסבסט או במוצריו, על המעביד, בלי לגרוע מחובותיו לפי תקנה 4 -
(1) להתקין ולקיים אמצעי יניקה וכן מינדפים טובים ויעילים, במקומות העבודה השונים בהם עובדים, מעבדים או משתמשים באסבסט או במוצרי אסבסט;
(2) לדאוג לסילוק המיידי של הפסולת הרכה והפסולת הקשה של האסבסט, באופן שלא תגרום נזק לבריאות עובד או לבריאות הציבור; המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה, או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לתת הוראות בדבר דרכי הסילוק, אופן הסילוק ומקום הסילוק; הועדה הטכנית תמליץ על אפשרויות של שימוש בפסולת האסבסט.

26. תקן פליטה של אבק אסבסט (תיקון: תשמ"ח)

לא ינהל אדם ולא יחזיק מפעל שבו עובדים, מעבדים, או משתמשים באסבסט או במוצרי אסבסט, אלא אם כן ריכוז האבק הנפלט יהיה נמוך מתקן הפליטה כמפורט להלן:
(1) במפעלים בהם העבודה באסבסט או במוצרי אסבסט היא רציפה או בלתי רציפה, יערוך המעביד בדיקה של "ניטור אבק אסבסט הנראה לעין", אחת לשבוע, על פי התקן האמריקאי האחרון של E.P.A. Environmental Protection Agency או בשיטה אחרת שתאושר על ידי הועדה הטכנית;
(2) במפעלים בהם העבודה באסבסט או במוצריו היא רציפה, יבצע המעביד בדיקה לקביעת ריכוז אב האסבסט הנפלט בהתאם לתקן הפליטה לפחות אחת לשנה; הרמה המרבית של אסבסט במטר מעוקב של אויר נפלט לא תעלה על 0.1 מיליגרם. הבדיקה האמורה תתבצע במעבדה מוסמכת לבדיקות אבק מזיק.

27. תכנית הדרכה (תיקון: תשנ"א)

המנהל, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות, יכין תכנית הדרכה בכתב, בעל-פה או בדרך אחרת שיקבעו, עבור האוכלוסייה החשופה לאסבסט, לגבי סיכוני גיהות ובריאות כתוצאה מחשיפה לאסבסט, לרבות הצורך בגמילה מעישון.

28. איסור השימוש באסבסט (תיקון: תשמ"ח, תשנ"א, תשנ"ו)

לא ייצר אדם אסבסט, לא ייבאו, לא ישווקו ולא ישתמש בו בפעולה מפעולות אלה;
(1) התזה, ריסוס, מריחה, בידוד וציפוי או תהליך דומה אחר;
(2) ריצוף, סלילת דרכים, סיתות או גריסה, למעט גריסה הנעשית במפעל בעל רישיון תקף לפי כל דין;
(3) סינון גזים ואויר, למעט סינון המתבצע בטמפרטורות שמעל 340 מעלות צלסיוס.
(4) ליטוש והשחזה, חידוש והתאמה, הרכבה של רפידות בלמים ומצמדים, למעט לגבי רכב מנועי ומכונות שאישרה לכך הועדה הטכנית.

29. איסור ייצור, ייבוא, שיווק ושימוש (תיקון: תשנ"א, תשנ"ו, תשנ"ח, תש"ס)

(א) לא ייצר אדם, לא ייבא, לא ישווק ולא ישתמש במוצרי אסבסט לרבות מוצרי נוי, עציצים, אדניות, מצמדים ורפידות בלמים וכן מוצרי טקסטיל המכילים אסבסט, זולת סוגי המוצרים המפורטים בתוספת השלישית.
(ב) לא יעבוד אדם בטלק סיבי אלא בטלק פתיתי בלבד.
(ג) לא יעבוד אדם בצורן דו-חמצני גבישי שתכולתו במשקל עולה על 3%, בתהליך של ניקוי בהתזת חול, אלא אם כן קיבל היתר מיוחד ממפקח עבודה אזורי.
(ד) לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ישווק אסבסט מסוג קרוסידולייט (אסבסט כחול) ומסוג אמוסייט (אסבסט חום), ולא ישתמש בהם.
(ה) לא יבצע אדם עבודת בניה באסבסט אלא באישור הועדה הטכנית.

יום רביעי, 25 במרץ 2009

תקנות בטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית במעבדה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות , כימיות וביולוגיות)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות


בתקנות אלה -
"אוירוסול" - מצב של תרחיף חלקיקים באוויר, מוצקים או נוזלים;
"אירוע חירום" - דליפה, שפך, פיזור, זיהוי, חשיפה או דליקה של גורם מסוכן שלא בתהליך העבודה הרגיל במעבדה או שריפה אחרת בתחומי המעבדה;
"גורם ביולוגי מידבק" - גורם ביולוגי, בעל תכונות התרבות אשר חשיפה אליו עלולה לפגוע בבריאות האדם או בצאצאיו או בשניהם;
"גורמים מסוכנים" - גורמים כימיים, פיזיקליים או ביולוגיים, העלולים לגרום באופן ישיר או עקיף, לנזק בריאותי חריף או מתמשך לעובדים במעבדה;
"חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" - Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit (TLV-STEL) - הרמה המרבית של גורמים מסוכנים באוויר, באזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ4- פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, ובמרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל8- שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;
"חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - Threshold Limit Value - Time Weighted Average (TLV-TWA) - הרמה המשוקללת המרבית של גורמים מסוכנים באוויר, באזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;
"טיפול" - לרבות אחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש או ניקוי;
"טלטול" - לרבות הובלה, הולכה, שינוע, העברה ממקום למקום, מילוי, הרקה, העמסה או פריקה;
"מינדף" - תא עבודה סגור המונע את יציאת הגורמים המסוכנים הנמצאים בתוכו לסביבת העבודה ולאוויר החיצון, הכל בהתאם לת"י 1839 בטיחות במעבדות - מינדפים;
"מינדף ביולוגי" - תא עבודה סגור המונע את יציאת הגורמים המסוכנים הביולוגיים הנמצאים בתוכו לסביבת העבודה ולאוויר החיצון;
"מינדף ביולוגי מסוג 1" - מינדף ביולוגי שבו הפתח הקדמי פתוח ונכנס לתוכו אוויר מבחוץ;
"מינדף ביולוגי מסוג 2" - מינדף ביולוגי שבו הפתח הקדמי פתוח; בתוך המינדף קיימת זרימת אוויר מסונן שכבתית (למינרית) - אופקית ואנכית, והאוויר הנפלט החוצה מסונן;
"מינדף ביולוגי מסוג 3" - מינדף ביולוגי שהוא תא כפפות אטום ברמה גבוהה, כשהאוויר הנכנס והיוצא מסונן דרך מסנן אבסולוטי תקני מסוג ;HEPA (High Efficiency Particulate Air)
"מינדף כימי" - תא עבודה סגור המונע יציאת גורמים מסוכנים כימיים, לסביבת העבודה ופולט אותם לאוויר החיצון, באמצעות מערכות שאיבה ופליטה מתאימות ובו תאורה טובה ויעילה מוגנת פציצות (Explosin Proof);
"מחזיק מעבדה" - כל אחד מאלה:
(1) המעביד;
(2) תופש או בעל המפעל;
(3) בעל מקום העבודה;
(4) המנהל בפועל את מקום העבודה;
(5) המנהל בפועל של תאגיד, אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד;
"ממונה על הבטיחות" - כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 (להלן - חוק ארגון הפיקוח);
"מנהל מעבדה" - מי שמחזיק מעבדה מינה אותו לאחראי על תפקוד המעבדה לפי תקנה 2(א);
"מעבדה" - מקום שבו מבצעים דגימות, בדיקות, אנליזות, סינתזות, ניסויים, מחקר ופיתוח, הדרכה, לימוד והוראה תוך שימוש בגורמים מסוכנים, למעט מקומות אלה המתקיימים במסגרת מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, במוסד חינוך ממלכתי ובמוסד חינוך ממלכתי דתי כהגדרתם בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, בבית ספר כהגדרתו בחוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, וכהגדרתו בפקודת החינוך [נוסח חדש], התשל"ח-1978, או בבית ספר מקצועי כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג- 1953;
"מעבדה ביולוגית" - מעבדה שבה משתמשים בגורם ביולוגי מידבק;
"מעבדה כימית" - מעבדה שבה משתמשים ברעלים כמשמעותם בתקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996-;
"מעבדה רפואית" - כמשמעותה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977 (להלן - תקנות בריאות העם);
"מפקח עבודה אזורי" ו"מפקח עבודה ראשי" - כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח;
"עבודה" - לרבות דגימה, בדיקה, אנליזה, סינתזה, ניסויים, שימוש, עיבוד, טיפול, טלטול או אחזקה, מחקר ופיתוח, הדרכה, לימוד והוראה תוך שימוש בגורמים מסוכנים;
"עובד" - עובד החשוף לגורמים מסוכנים במעבדה, לרבות סטודנט, חוקר או מתנדב, העובד 4 שעות לפחות ביממה, 3 ימים בשבוע, במשך חודשיים בשנה, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי אחרת;
"ציוד מגן אישי" - כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997;
"קבוצת סיכון 1" - החשיפה לגורם ביולוגי מידבק היא בעלת סיכון מזערי או אפסי להידבקות בגורם ביולוגי מידבק;
"קבוצת סיכון 2" - החשיפה לגורם ביולוגי מידבק היא בעלת סיכון ניכר להידבקות בגורם ביולוגי מידבק;
"קבוצת סיכון 3" - החשיפה לגורם ביולוגי מידבק עלולה לגרום למחלות קשות, לנכות ולמוות;
"קבוצת סיכון 4" - החשיפה לגורם ביולוגי מידבק עלולה לגרום למחלות קשות, לנכות, למוות ולהתפרצות של מגיפות;
"תאונת נתזים ושפכים" - מקרה של מגע עם חומר המכיל גורם ביולוגי מידבק בריריות או בעור של עובד;
"תקרית" - אירוע הגורם לפיזור בלתי מבוקר של גורמים מסוכנים במעבדה;
"תקרת חשיפה מותרת" - (TLV-C) Threshold Limit Value - Celling - הרמה המרבית של גורמים מסוכנים באוויר, באזור הנשימה של העובד, אשר מעליה אסורות חריגות כלשהן בכל פרק זמן שהוא במשך יום העבודה.

2. חובות מחזיק מעבדה

(א) מחזיק מעבדה ימנה מנהל מעבדה וינקוט אמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתיים כמפורט בתקנות אלה.
(ב) מחזיק מעבדה יערוך בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות של גורמים מסוכנים המצויים באזור הנשימה של העובדים, בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה הנוגעות לגורם המסוכן המצוי בשימוש המעבדה, ולהוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א-1990; מחזיק המעבדה ישלח מיד העתק מתוצאות הבדיקות למפקח עבודה אזורי ולמעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה.

3. חובות מנהל מעבדה

מנהל מעבדה -
(1) יכין אחת לשנה תכנית עבודה (להלן - תכנית העבודה) אשר תכלול לפחות את כל אלה:
(א) רשימת הגורמים המסוכנים המצויים בשימוש המעבדה;
(ב) שיטות העבודה הנהוגות במעבדה בשימוש בגורמים המסוכנים;
(ג) אמצעי הבטיחות הנהוגים במעבדה בעבודה עם הגורמים המסוכנים;
(2) ישלח את תכנית העבודה בדואר רשום למפקח עבוד אזורי; מפקח עבודה אזורי רשאי לדרוש הכנת תכנית נוספת במהלך השנה;
(3) יוודא שהעובדים מבצעים את כל הוראות תכנית העבודה;
(4) יפרסם על לוח המודעות במעבדה את תוצאות הבדיקות הסביבתיות- תעסוקתיות שנערכו בהתאם להוראות תקנה 2(ב), כדי שיובאו לידיעת כל העובדים וימסור להם, לפי בקשתם, עותק של התוצאות;
(5) ינהל יומן מעקב שבו יירשמו תוצאות הבדיקות הסביבתיות- תעסוקתיות שנערכו בהתאם להוראות תקנה 2(ב) ותוצאות הבדיקה התקופתית של המינדפים בהתאם להוראות תקנה 4(10); יומן המעקב יישמר במשך 10 שנים לפחות;
(6) מנהל מעבדה ידווח בכתב למפקח עבודה אזורי בכל מקרה של תאונת נתזים ושפכים, וזיהום כללי שיש עמו חשיפה לגורם ביולוגי מידבק.

4. אמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתיים כלליים במעבדה

מחזיק מעבדה ינקוט במעבדה אמצעי בטיחות וגיהות אלה:
(1) ישמור שרמת הצפיפות בכל החדרים ואולמות העבודה לא תעלה על הקבוע בסימן ב' לפרק ב' בפקודה; לא יעבוד עובד בודד במעבדה, בזמן שמתבצעת בה עבודה עם גורמים מסוכנים;
(2) ידאג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, כולל תאורת חירום, דרכי מילוט ופינוי של עובדים ושילוט מתאים ולהתקין בכל מעבדה פתחי מילוט, שכיוון פתיחתם כלפי חוץ אשר לא יינעלו ולא ייחסמו בשעות העבודה;
(3) יתקין ויקיים תאורה טובה במידה מספקת בכל החדרים ואולמות העבודה; במעבדה שבה עובדים עם חומרים דליקים או פציצים יהיו התאורה וכל מערכות החשמל מוגני פציצות (Explosion Proof) בהתאם להוראות ת"י 786 ציוד חשמלי לשימוש באטמוס פירות נפיצות של גזים: דרישות כלליות;
(4) ידאג למיגון המעבדה מפני אש כמפורט להלן:
(א) יתקין אמצעי גילוי והתראה אש ועשן, וכן ציוד, מכשירים, אבזרים וחומרים מתאימים לגילוי וכיבוי אש בהתאם להוראות רשות הכבאות;
(ב) יחזיק את הציוד, המכשירים והאבזרים האמורים בפסקת משנה (א) במצב תקין וראוי לשימוש בכל עת;
(ג) ידריך ויתרגל את עובדי המעבדה בהפעלת אמצעי כיבוי אש ובטיפול באירוע חירום אחת לחצי שנה, וינהל רישום של העובדים ומועדי ההדרכה והתרגול;
(5) יתקין אמצעי בטיחות מיוחדים להגנת העובדים, לרבות התקנת שילובים (אינטרלוקים) על מכשירים עם מתח חשמלי גבוה (220 וולט או יותר) או על מכשירים עם מערכות מכניות מסוכנות, וכן יתקין לחצן "פטריה" לניתוק חירום של מערכות חשמליות, מפסק ברז גז ראשי וממסר פחת;
(6) ידאג לאחסנת הגורמים המסוכנים שאינם בשימוש במעבדה באותו יום בארון סגור ונעול, בתנאי אוורור טובים ובאופן שלא יגרום לתגובות כימיות בין הגורמים המסוכנים השונים; לא ישאיר במינדף ולא יאחסן בו גורמים מסוכנים שאינם בשימוש מיידי;
(7) יתקין סרגלי עצירה בכל המדפים שנועדו לטיפול, לטלטול ולהצבת בקבוקים ומכלים של גורמים מסוכנים;
(8) ידאג לאיסוף ולסילוק שוטף של פסולת המכילה גורמים מסוכנים, באופן שלא יגרמו למטרד או לנזק לבריאות העובד והציבור ובהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990, ולתקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז-1997;
(9) יתקין ויקיים אוורור טוב, במידה מספקת, לרבות שש החלפות לפחות של אוויר צח בשעה, ואמצעי יניקה במקורות הפליטה של הגורמים המסוכנים, וכן אמצעי ניקוז ופליטה טובים ויעילים או כל שיטת בקרה יעילה אחרת, באופן שריכוז הגורמים המסוכנים באוויר יהיה נמוך מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת או נמוך מרמת החשיפה המרבית המותרת לזמן קצר או נמוך מתקרת החשיפה המותרה, ובאופן שלא יזיק לבריאות העובד;
(10) יתקין ויקיים מינדפים ביולוגיים וכימיים טובים ויעילים המתאימים לעבודה עם הגורמים המסוכנים המצויים בשימוש המעבדה, וידאג לבדיקת המינדפים אחת לשנה לפחות, בידי טכנאי המתמחה בבדיקת מינדפים;
(11) יתקין ויקיים מיתקנים למניעת זיהום אוויר חיצוני, לרבות פילטרים ושוטפנים (סקרברים) מתאימים;
(12) יתקין ויקיים תאי הלבשה נפרדים לכל עובד, עם מחיצות שיפרידו בין בגדי עבודה לבגדים נקיים;
(13) יספק לכל עובד בגדי עבודה מתאימים וידאג לכביסה ולניקוי בנפרד של בגדי העבודה במקום העבודה או במקום אחר שהובא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;
(14) יתקין ויקיים במעבדה או מחוץ למעבדה, במרחק שלא יעלה על 10 מטרים מעמדות העבודה, מקלחת חירום ומשטפי עיניים מתאימים;
(15) יקבע חדרים מיוחדים לאכילה ושתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;
(16) ידאג להימצאות ציוד מתאים להגשת עזרה ראשונה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988;
(17) ידאג שיימצא תמיד ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה;
(18) יטפל בגזים כלהלן:
(א) יאסור אחסון או התקנת גלילי גז דחוס דליקים או רעילים בתוך המעבדה;
(ב) יתקין עמדות קשירה לגלילי הגזים מחוץ למעבדה, בתוך מיתקן מוצל, מכוסה, מגודר ונעול;
(ג) יסמן את צנרת הגז בשם הגז הזורם בו ויצבע אותה בצבע נפרד לגבי כל גז בהתאם לצבע הקבוע בהתאם לת"י 712 - גלילים מיטלטלים לגזים: כללי בטיחות, ת"י 712, חלק 7 - גלילים מיטלטלים לגזים: סימני זיהוי לגזים תעשייתים, ות"י 712 חלק 8 - גלילים מיטלטלים לגזים: סימני זיהוי לגזים רפואיים;
(ד) יתקין במעבדה לכל סוג של גז הנמצא בשימוש במעבדה, ברז גז ראשי עם מפסק ומד לחץ במקום נגיש ובולט נוסף על ברז הגז הנמצא ליד גליל הגז עצמו;
(ה) יתקין במעבדה גלילי גז דחוס, שאינו רעיל ואינו דליק ואינו נפיץ, כשהם קשורים ומוגנים מנפילה.

5. אמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתיים במעבדה כימית

נוסף על האמור בתקנה 4, ינקוט מחזיק מעבדה כימית אמצעי בטיחות וגיהות אלה:
(1) יוודא זרימת אוויר הומוגנית במינדף כימי ומהירות זרימת אוויר קווית בפתח המינדף כדלקמן:
(א) כשחלון המינדף פתוח לרווחה - 30 מטרים לדקה על פני כל פתח המינדף;
(ב) כשחלון המינדף פתוח עד לגובה של 30 סנטימטרים ממשטח העבודה של המינדף - 45 מטרים לדקה על פני כל פתח המינדף;
(2) יוודא כי מבנה המינדף הכימי, וצנרת היניקה וחופתה עמידים לגורמים הכימיים המסוכנים, המצויים בשימוש באותו מינדף;
(3) יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארון שבו מאוחסנים הגורמים הכימיים המסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות "רעיל", "מחמצן", "מאכל", "גורם לכוויות", "דליק", "מתלקח", "פציץ";
(4) יתקין ערכת ניטרול או ספיגה מיוחדת לטיפול בשפך של גורמים כימיים מסוכנים עם יכולת ספיחה של 5 ליטרים לפחות;
(5) יספק לעובדים, בהתאם לצורך, ציוד מגן אישי המיועד למעבדה כימית לרבות משקפי מגן מתאימים, כפפות וחלוק ארון המכסה את הברכיים ובעל שרוולים ארוכים.

6. אמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתיים במעבדה ביולוגית

נוסף על האמור בתקנה 4, ינקוט מחזיק מעבדה ביולוגית אמצעי בטיחות וגיהות אלה.
(1) יוודא שעבודה עם גורמים מסוכנים ביולוגיים מקבוצת סיכון 1 מתבצעת תחת פיקוחו של אדם בעל ידע כללי במיקרוביולוגיה או בתחומים מדעיים דומים (רמה בטיחותית 1 (BL1));
(2) יוודא שעבודה עם גורמים מסוכנים ביולוגיים מקבוצת סיכון 2 -
(א) מתבצעת בידי צוות עובדים המיומן בעבודה עם גורמים ביולוגיים פתוגניים, תחת פיקוחו של אדם מיומן בעל ניסיון במיקרוביולוגיה או בתחום מדעי דומה (רמה בטיחותית 2 (BL2));
(ב) למעט פעולה שאינה יוצרת אוירוסולים, תיעשה בתוך מינדף ביולוגי מסוג 1 או 2, או עם ציוד מגן נשימתי אישי מתאים ויעיל;
(3) יוודא שעבודה עם גורמים מסוכנים ביולוגיים מקבוצת סיכון 3 מתבצעת בידי צוות עובדים המיומן בטיפול בגורמים אלה, תחת פיקוחו של אדם מיומן בעבודה עם אותם גורמים; העבודה תיעשה במינדפים ביולוגיים מסוג 1 או 2 ובחדרים שבהם ישנה הגנה לסביבה מפני פיזור הגורם הביולוגי (רמה בטיחותית 3 (BL3));
(4) יוודא שעבודה עם גורמים מסוכנים ביולוגיים מקבוצת סיכון 4 מתבצעת בידי צוות עובדים המיומן בטיפול בגורמים אלה, תחת פיקוחו של אדם מיומן בעבודה עם אותם גורמים; העבודה תיעשה במינדף ביולוגי מקבוצה 3, או בחליפות על לחץ ובחדרים שבהם ישנה הגנה לסביבה מפני פיזור הגורם הביולוגי (רמה בטיחותית 4 (BL4));
(5) יוודא שהעובדים בגורמים מסוכנים ביולוגיים משתמשים בכפפות לשימוש חד-פעמי מתאימות, טובות ויעילות;
(6) יוודא שבמהלך עבודה עם גורם ביולוגי מקבוצת סיכון 2 עד 4 דלתות המעבדה סגורות ועליהן שלט אזהרה:
"זהירות! סיכון ביולוגי - הכניסה באישור בלבד";
(7) יוודא חיטוי משטחי העבודה בסיום כל יום עבודה;
(8) יוודא שדגימה (פיפטציה) מתבצעת באמצעים מכאניים או חשמליים בלבד, וידאג לכך שבכל הסרכזות (הצנטריפוגות) יהיו מתקני אטימה למניעת זיהום סביבתי;
(9) יספק לעובדים משקפי מגן או מגיני פנים מתאימים ובעבודה עם אוירוסולים מזוהמים - מסכת פנים בעלת מסנן המגן מפני חלקיקים;
(10) יספק לעובדים מכשור ומיתקנים להסרת מחטים ממזרק בלא מגע יד, ומלקטת או יעה או שניהם לאיסוף ולהרמת עצמים חדים ממשטחי העבודה;
(11) יספק לעובדים בכל תחנות ואולמות העבודה מכל קשיח ממתכת או מפלסטיק לאיסוף ציוד לשימוש חד-פעמי מזוהם, לרבות מזרקים, מחטים ועצמים חדים; כן יספק מכשיר עיקור במים בטמפרטורה ובלחץ גבוהים (להלן - אוטוקלאב) או מסוג מתאים אחר ומכשיר לגריסת ציוד לשימוש חד-פעמי או מכשיר גריסה או משרפה, לאחר עיקור ולפני השלכתו לפסולת;
(12) יוודא חיטוי מינדף ביולוגי מסוג 1 עד 3 בחומר חיטוי מתאים.

7. אמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתיים במעבדה רפואית

נוסף על האמור בתקנה 4 ינקוט מחזיק מעבדה רפואית אמצעי בטיחות וגיהות שמפורטים בתקנות בריאות העם.

8. חובות עובד מעבדה

(א) לא יאכל עובד, לא ישתה ולא יעשן במעבדה אלא בחדרים מיוחדים שהתקין לענין זה המעביד, ולאחר שהסיר את בגדי העבודה ורחץ ידיו במים ובסבון.
(ב) עובד מעבדה יסיר בתום יום העבודה את בגדי העבודה וישאירם במלתחות המיועדות להם במפעל.
(ג) עובד ישתמש בציוד מגן אישי שסיפק לו מחזיק מעבדה וישמור עליו נקי ובמצב תקין.

9. חובות עובד מעבדה ביולוגית

נוסף על האמור בתקנה 8, יחולו על עובד במעבדה ביולוגית חובות אלה:
(1) ירכיב משקפי מגן או מגיני פנים מתאימים בזמן העבודה, ובמקרה של חשש לחשיפה לאוירוסולים מזוהמים, גם מסכת פנים מתאימה בעלת מסנן המגן מפני חלקיקים;
(2) יסיר מחטים ממזרק רק בעזרת מכשור המונע מגע יד, ולא יקפל או יחתוך מחטים;
(3) יאסוף וירים עצמים חדים מהמשטחים השונים אך ורק בעזרת מלקטת או יעה;
(4) יכניס ציוד לשימוש חד-פעמי מזוהם, כגון מזרקים, מחטים ועצמים חדים לתוך מכל קשיח ממתכת או מפלסטיק המיועד לכך;
(5) יעקר באוטוקלאב או בכל שיטת עיקור מתאימה אחרת ציוד לשימוש חד-פעמי מזוהם ויגרוס, ידחוס או ישרוף אותו לאחר מכן לפני השלכתו לפסולת;
(6) יכניס ציוד המיועד לשימוש חוזר לתוך מכל קשיח ממתכת או מפלסטיק ויחטא אותו באופן כימי או יעבירו עיקור באוטוקלאב בטרם שליחתו לניקוי סופי;
(7) ידווח מיד למנהל המעבדה על כל תקרית של תאונת נתזים ושפכים או חשיפה לגורם ביולוגי מידבק שאירעה במעבדה;
(8) יבצע דגימה (פיפטציה) בעזרת מיתקנים מכאניים או חשמליים בלבד; אין לבצע פיפטציית פה.

10. חובות עובד מעבדה כימית

נוסף על האמור בתקנה 8, עובד במעבדה כימית יודיע מיד למנהל המעבדה על כל מקרה של שפך של גורם מסוכן כימי.

11. חובת הדרכת העובד

(א) מחזיק מעבדה ידאג, בשיתוף עם ממונה על הבטיחות, נציגות העובדים וועדת הבטיחות במקום העבודה, אם ישנם, לארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת לשנה לפחות, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנובעים מעבודה בגורמים מסוכנים, ולגבי שיטות למניעת סיכונים אלה; המעביד יוודא שהעובד הבין את החומר שהודרך בו וכן יוודאו המעביד וועדת הבטיחות שהעובד מבצע את כל ההוראות והנהלים שנקבעו לגבי העבודה בגורמים מסוכנים.
(ב) מחזיק מעבדה יחזיק ברשותו, לגבי כל גורם מסוכן כימי, גיליון בטיחות (SDS), כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח-1998 (להלן - הגיליון); העתק מהגיליון יוחזק במקום נגיש לידם של העובדים במקום העבודה, ועותק ממנו יימסר להם, לפי בקשתם.
(ג) אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מכל חובה לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999.

12. חובת הודעה על עבודה בגורמים מסוכנים

מחזיק מעבדה שבה מבקשים להתחיל לעבוד עם גורמים מסוכנים (להלן - מעבדה חדשה), יודיע על כך, בכתב, למפקח עבודה אזורי שלושה חודשים מראש לפחות; ולא יתחילו לעבוד במעבדה חדשה עם גורמים מסוכנים אלא לאחר מתן ההודעה.

13. שמירת דינים

תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

14. תחילה

תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן.

15. הוראות מעבר

(א) במעבדה שבה עובדים עם גורמים מסוכנים לפני תחילתן של תקנות אלה (להלן - מעבדה ותיקה), ישלח המעביד הודעה על כך בכתב למפקח עבודה אזורי, בתוך 3 חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה.
(ב) מפקח עבודה ראשי רשאי לפטור בכתב, מעבדה ותיקה, מהוראות תקנות אלה בחלקן, בסייגים או שלא בסייגים אם שוכנע כי קיימים אילוצים ממשיים המונעים מהמעבדה לעמוד באותן דרישות, וכי אין במתן הפטור משום סיכון בטיחות ובריאות העובדים בה.
(ג) מחזיק מעבדה ותיקה שבתוכה מותקנים גלילי גז דחוס בתוך המעבדה, ינקוט אמצעי בטיחות מתאימים לרבות קשירה טובה ובטיחותית של כל הגלילים

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש