איך בונים מצגת

יום שני, 2 במרץ 2009

בטיחות בבניה

בניה טרומית :

רכיב טרומי יהיה בחוזק נאות , ובאופן שתובטח שלמותו באתר בכל עת . קיימות הוראות בתקנות הבנייה בדבר הרכבה , הפירוק והעבודה ברכיבים של בניה טרומית . מבצע הבניה אחראי כי ברכיב טרומי המשמש כמשטח עבודה בעת הקמת המבנה , יימצאו התקנים ועוגנים המאפשרים התקנת אמצעים (מעקות , אזנים וכד') למניעת נפילתו של אדם .

הקמת מבני מתכת :

קיום תכנית הרכבה לכל מבנה מתכת שגובהו עולה על ששה מטרים :
כל מבנה מתכת שגובהו עולה על 6 מטרים יוקם לפי תוכנית הרכבה הכוללת לפחות את האלמנטים הבאים :
א. פירוט ביצוע הרצפה או התשתית לנשיאת פיגום או מכונת הרמה .
ב. תכנון שלבי ביצוע ההקמה .
ג. איתור הסיכונים בביצוע והאמצעים למניעתם .
ד. תכנון משטחי העבודה והמעברים לעוסקים בביצוע .

כיסוי מפלסי ביניים במבנה מתכת :

מפלסי ביניים הקיימים במבנה יש לכסות ברצפה זמנית או קבועה , הפתחים ברצפה זו יגודרו לפי המוסבר לעיל לגבי גידור פתחים .

חובה לנקוט אמצעים למניעת נפילתם של אדם וחפצים ממבנה מתכת :

בתקנות הבניה קיימות הוראות המחייבות נקיטת אמצעים למניעת נפילתו של אדם במבנה מתכת , התקנת אמצעי גישה בטוחים לכל מקומות העבודה במבנה , ונקיטת אמצעים למניעת נפילתם של חפצים . אם קיימת סכנה של נפילת אדם ממבנה מתכת , יש להתקין קווי אבטחה מנפילה , אליהם אפשר לחבר חגורה או רתמת בטיחות של העובד למניעת נפילתו .

הריסות :

ביצוע הריסה רק בהשגחת מנהל עבודה מנוסה :

מבצע הבניה אחראי כי עבודות הריסה (כולל פירוק קיר או חלקי מבנה) תבוצענה בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים . אם גובה האתר עולה על ארבעה מטרים , יש לבצע את ההריסה רק על-פי תכנית הריסה מפורטת שתוחזק באתר העבודה .

עבודות הריסה שיבצעו רק על-ידי בונה מקצועי :

עבודות ההריסה הבאות יבוצעו אך ורק על-ידי בונה מקצועי (בעל ניסיון של יותר משלוש שנים שנצבר לאחר הגיעו לגיל שמונה-עשרה) :
א. הריסת מבנה מפלדה , מבטון או מבטון מזוין .
ב. הריסת גג , תקרה , תקרה קמרון , קיר נושא , קיר מגן , עמוד נושא או מדרגות .
ג. הריסת קיר או עמוד שגובהו עולה על 1.50 מטרים .

הגנת חלקי מבנה מהתמוטטות לא מבוקרת בעת הריסה :

יש להגן על כל חלקי המבנה הצפוי להריסה מהתמוטטות בלתי מבוקרת ופגיעה בעובדים . ולנתק אותם מחשמל , גז , מים וקיטור . כן יש לוודא שלא תהיה פגיעה במערכת הביוב . יש לנקוט אמצעי בטיחות להבטחת שלום העובדים מהתפוצצות גזים , אבק או אש .

גידור והצבת שלטי אזהרה במקום ביצוע עבודת הריסה :

מקום שבו נעשית פעולת הריסה יגודר בגדר מתאימה , ויוצבו בו שלטי אזהרה בולטים (בנוסף לשילוט הרגיל עם שמו וכתובתו של מבצע הבניה , שם מנהל העבודה וכתובתו , ומהות העבודה המתבצעת) . אם אין אפשרות להתקין גדר , יש לנקוט אמצעים אחרים למניעת גישה של אדם למקום הסכנה .

פירוק פיגום יבוצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי , מלמעלה למטה :

פירוק של פיגום באתר בניה יש לבצע רק בהשגחת בונה פיגומים מקצועי , מלמעלה למטה , תוך הבטחת יציבות החלק הנותר , והרחקת האנשים הנמצאים בסביבה . את החלקים המורחקים יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אותם אל הקרקע .

עבודה בזפת (ביטומן חם) בבניה :

עבודות בביטומן חם יבוצעו רק בהשגחתו הישירה של עובד מנוסה , ומיכל הביטומן יוסק רק על-ידי עובד מנוסה . אסור לחמם ביטומן במרחק של פחות מ – 6 מטרים ממקום שבו מצויים חומרים דליקים , או שתותקן מחיצה מחומר בלתי דליק בין האש והחומרים הדליקים , כשבכל מקרה , המרחק בין האש והחומרים הדליקים לא יפחת מ – 2 מטרים . יש לעשות שימוש במיכל מתאים לחימום הביטומן , ולהשאיר רווח של 15 ס"מ לפחות משפת המיכל העליונה עד גובה פני הנוזל . יש לנקוט אמצעים למניעת התפשטות האש בעת חימום המיכל , ובקרבת מקום תימצא כמות מספקת של חול , אתים , מחבטים או מטפי כיבוי אש מתאימים . אסור להשתמש במים לכיבוי שריפת ביטומן . כלי קיבול להעברת ביטומן יהיה מאיכות טובה , וימולא לכ היותר עד שלושה רבעים מתכולתו .

עבודות גג בבניה :

אם קיימת סכנה של נפילת אדם מהגג בגלל שיפוע , טיב השטח , או מזג האוויר , אסור להעסיק שם אדם ללא נקיטת אמצעים נאותים למניעת נפילתו מהגג .

גידור מכונות בבניה :

מבצע בניה אחראי לכך שכל חלק מסוכן של מניע ראשי , ממסרת , וכל חלק מסוכן אחר של מכונה יהיו מגודרים לבטח , באופן שימנע פגיעה לא רק בעובד זהיר , אלא גם בעובד פזיז , רשלן או לא זהיר .
אין חובת גידור אם המכונה או המתקן בנויים באופן המונע לחלוטין פגיעה בעובדים , או שהם מוצבים באתר באופן המונע לחלוטים אפשרות של פגיעה בעובדים .
אם תהליך עבודה לא מאפשר גידור לבטח של חלק מסוכן של מכונה , יש להתקין בה התקן המונע באופן אוטומטי מגע של העובד עם החלק המסוכן . הגידור (או התקן הבטיחות) צריך להיות מותקן באופן קבוע כל עוד המכונה הינה בשימוש או בתנועה .

מגדל הרמה :

הגדרת מגדל הרמה :

מגדל הרמה הוא כל מתקן מתכת המשמש להורדה ולהעלאה של חומרים באמצעות משטח או מיכל הרמה , כשכיוון התנועה מוגבל על-ידי מכוון . המתקן מופעל על-ידי כננת , והורדת המשא בו נעשית באמצעות בלם .

הצבת מגדל הרמה וחובת בדיקתו כל 14 חודשים :

קיימות בתקנות הבניה הוראות מיוחדות למבנה , אופן ההצבה ולבטיחות בעבודה במגדל הרמה . מבצע הבניה אחראי שהוא יהיה ממבנה טוב , מחומר מתאים ושיתוחזק כהלכה .
את הכננת של כל מגדל הרמה יש לסמן במספר זיהוי קבוע , ועל המגדל יסומן עומס העבודה הבטוח שקבע היצרן או הבודק המוסמך . מערכת ההרמה (הכוללת את הכננת , הכבל והתקני הביטחון) תיבדק בידי בודק מוסמך מדי 14 חודשים לכל הפחות , ותסקיר הבדיקה יימצא באתר הבניה .

בדיקות ליציבות מגדל הרמה בביצוע מנהל העבודה :

מנהל העבודה חייב לבדוק את יציבות מגדל ההרמה ותקינותו על-פי התקנות בכל אחד מהמקרים הבאים :
א. עם התקנת המגדל ולפני השימוש בו .
ב. לאחר שינוי במבנהו או הגבהתו .
ג. אחת לשבעה ימים לפחות .
את תוצאות הבדיקה יש לרשום בפנקס הכללי של אתר הבניה .
רק אדם שמונה לכך יכול להפעיל מגדל הרמה :

רק לאדם שמונה על-ידי מנהל העבודה ושהודרך לכך מותר להפעיל את הכננת של מגדל ההרמה . אסור להרים או להוריד אדם במגדל הרמה , ואסור לאדם להימצא על משטח הרמה או בתוך מיכל הרמה .
איסור גישת אנשים לשטח הנמצא מתחת למשא מורם :

יש למנוע גישת אנשים אל מתחת למשא המורם ומתחת לגלגל של כבל ההרמה של המשא .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש