איך בונים מצגת

יום שבת, 12 בפברואר 2011

מבנה ונוהלים - סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים

המוסדות שחייבים להעסיק קצין בטיחות :

מוסדות החייבים להעסיק קצין בטיחות הן :

1 . מפעלים המפעלים סוגי רכב המפורטים להלן :

א . 40 כלי רכב או יותר מסוג : רכב נוסעים פרטי , רכב פרטי דו שימושי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 4,000 ק"ג .

ב . 20 כלי רכב או יותר מסוג : אוטובוס , מונית , או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 4,001 ק"ג או יותר .

2 . א . משרד הובלה הנותן שירותי הובלה ושירותי גרורים .

ב . משרד להסעות הנותן שירותי הסעת סיור , הסעה מיוחדת והשכרת רכב .

ג . רשות מקומית שבבעלותה אוטובוס .

תנאי העסקת קצין בטיחות :

בעל מפעל יודיע לרשות על התחלת או סיום העסקת קצין בטיחות במפעלו תוך 30 ימים מיום התחילה או הסיום . בהודעה יפרט את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות ואת פרטי כתב הסמכתו .

בעל מפעל יעסיק במפעלו קצין בטיחות שיש לו רשיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים במפעלו .

קצין הבטיחות יעמוד לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת תפקידו כקצין בטיחות , אלא באישור הרשות .

הרשות רשאית לאשר העסקת אותו קצין בטיחות ביותר ממפעל אחד , בתאים שתקבע .

במפעל שיש יותר ממאה כלי רכב או כלי רכב מופעלים במקומות שונים , רשאית הרשות לקבוע הסדרי פיקוח נוספים .

תנאים למתן כתב הסמכה לקצין בטיחות :

1 . סיום 12 שנות לימוד , מהן 3 שנות לימוד בבית ספר מקצועי במגמת מכונאות רכב או בעל ניסיון מעשי מספיק במכונאות רכב .

2 . תושב ישראל .

3 . בידו תעודת סוג 2 במכונאות רכב מאת משרד העבודה והרווחה ועסק במשך 3 שנים רצופות באחד מהמקצעות בתחום התחבורה שקבעה הרשות .

4 . בעל רשיון נהיגה 3 ומעלה .

5 . סיים בהצלחה קורס קציני בטיחות מאושר על ידי הרשות .

6 . עמד בהצלחה בבחינות לקציני בטיחות שאושרה על ידי הרשות .

7 . עמד בהצלחה במבחן אישיות .

מי יכול לשמש קצין בטיחות :

1 . בעל כתב הסמכה שניתן מהרשות .

2 . מי שהרשות נתנה בנסיבות מיוחדת אישור לשמש קצין בטיחות בתנאים האלה :

א . סיום 12 שנות לימוד , מהן 3 שנות לימוד בבית ספר מקצועי במגמת מכונאות רכב או בעל ניסיון מעשי מספיק במכונאות רכב .

ב . עמד בהצלחה במבחן אישיות .

ג . לא קיים לגביו האמור בתקנה 15 ב .

ד . התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושר על ידי הרשות , בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות .

הרשות רשאית לתת כתב הסמכה או לחדשו לתקופה של חמש שנים . יש לשלם אגרה בעד כתב הסמכה או חידושו .

ועדת הסמכה :

הועדה תהיה בת ששה חברים והם :

1 . שלושה נציגים של משרד התחבורה ובהם יושב הראש .

2 . נציג של משטרת ישראל .

3 . שני נציגים של הארגון הארצי המייצג את מספר הגדול ביותר של קציני בטיחות .

ועדת הסמכה תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות ובלבד שיהיה בהרכב נציג אחד מכל אחד מן הגופים המרכבים את הועדה .

החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות . במקרה של קולות שקולים תכריע דעתו של היושב ראש .

הועדה תמליץ לרשות בנושאים הבאים :

1 . על תוכנית לימודים ותוכנית מבחנים בקורס קציני בטיחות .

2 . על תוכניות להכשרה ,להשתלמות ולהדרכה קציני בטיחות .

3 . על הסמכת קציני בטיחות .

4 . על מתן פטור מהוראות תקנה 582 לצורך הסמכת קצין בטיחות בהתחשב בכישוריו של המבקש , בסעיפים הבאים :

א . סיום 12 שנות לימוד , מהן 3 שנות לימוד בבית ספר מקצועי במגמת מכונאות רכב או בעל ניסיון מעשי מספיק במכונאות רכב .

ב . בידו תעודת סוג 2 במכונאות רכב מאת משרד העבודה והרווחה ועסק במשך 3 שנים רצופות באחד מהמקצעות בתחום התחבורה שקבעה הרשות .

המוסדות שחייבים להעסיק קצין בטיחות :

מוסדות החייבים להעסיק קצין בטיחות הן :

1 . מפעלים המפעלים סוגי רכב המפורטים להלן :

א . 40 כלי רכב או יותר מסוג : רכב נוסעים פרטי , רכב פרטי דו שימושי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 4,000 ק"ג .

ב . 20 כלי רכב או יותר מסוג : אוטובוס , מונית , או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 4,001 ק"ג או יותר .

2 . א . משרד הובלה הנותן שירותי הובלה ושירותי גרורים .

ב . משרד להסעות הנותן שירותי הסעת סיור , הסעה מיוחדת והשכרת רכב .

ג . רשות מקומית שבבעלותה אוטובוס .

תנאי העסקת קצין בטיחות :

בעל מפעל יודיע לרשות על התחלת או סיום העסקת קצין בטיחות במפעלו תוך 30 ימים מיום התחילה או הסיום . בהודעה יפרט את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות ואת פרטי כתב הסמכתו .

בעל מפעל יעסיק במפעלו קצין בטיחות שיש לו רשיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים במפעלו .

קצין הבטיחות יעמוד לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת תפקידו כקצין בטיחות , אלא באישור הרשות .

הרשות רשאית לאשר העסקת אותו קצין בטיחות ביותר ממפעל אחד , בתאים שתקבע .

במפעל שיש יותר ממאה כלי רכב או כלי רכב מופעלים במקומות שונים , רשאית הרשות לקבוע הסדרי פיקוח נוספים .

תנאים למתן כתב הסמכה לקצין בטיחות :

1 . סיום 12 שנות לימוד , מהן 3 שנות לימוד בבית ספר מקצועי במגמת מכונאות רכב או בעל ניסיון מעשי מספיק במכונאות רכב .

2 . תושב ישראל .

3 . בידו תעודת סוג 2 במכונאות רכב מאת משרד העבודה והרווחה ועסק במשך 3 שנים רצופות באחד מהמקצעות בתחום התחבורה שקבעה הרשות .

4 . בעל רשיון נהיגה 3 ומעלה .

5 . סיים בהצלחה קורס קציני בטיחות מאושר על ידי הרשות .

6 . עמד בהצלחה בבחינות לקציני בטיחות שאושרה על ידי הרשות .

7 . עמד בהצלחה במבחן אישיות .

מי יכול לשמש קצין בטיחות :

1 . בעל כתב הסמכה שניתן מהרשות .

2 . מי שהרשות נתנה בנסיבות מיוחדת אישור לשמש קצין בטיחות בתנאים האלה :

א . סיום 12 שנות לימוד , מהן 3 שנות לימוד בבית ספר מקצועי במגמת מכונאות רכב או בעל ניסיון מעשי מספיק במכונאות רכב .

ב . עמד בהצלחה במבחן אישיות .

ג . לא קיים לגביו האמור בתקנה 15 ב .

ד . התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושר על ידי הרשות , בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות .

הרשות רשאית לתת כתב הסמכה או לחדשו לתקופה של חמש שנים . יש לשלם אגרה בעד כתב הסמכה או חידושו .

ועדת הסמכה :

הועדה תהיה בת ששה חברים והם :

1 . שלושה נציגים של משרד התחבורה ובהם יושב הראש .

2 . נציג של משטרת ישראל .

3 . שני נציגים של הארגון הארצי המייצג את מספר הגדול ביותר של קציני בטיחות .

ועדת הסמכה תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות ובלבד שיהיה בהרכב נציג אחד מכל אחד מן הגופים המרכבים את הועדה .

החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות . במקרה של קולות שקולים תכריע דעתו של היושב ראש .

הועדה תמליץ לרשות בנושאים הבאים :

1 . על תוכנית לימודים ותוכנית מבחנים בקורס קציני בטיחות .

2 . על תוכניות להכשרה ,להשתלמות ולהדרכה קציני בטיחות .

3 . על הסמכת קציני בטיחות .

4 . על מתן פטור מהוראות תקנה 582 לצורך הסמכת קצין בטיחות בהתחשב בכישוריו של המבקש , בסעיפים הבאים :

א . סיום 12 שנות לימוד , מהן 3 שנות לימוד בבית ספר מקצועי במגמת מכונאות רכב או בעל ניסיון מעשי מספיק במכונאות רכב .

ב . בידו תעודת סוג 2 במכונאות רכב מאת משרד העבודה והרווחה ועסק במשך 3 שנים רצופות באחד מהמקצעות בתחום התחבורה שקבעה הרשות .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש